21.2.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

C 58/7


Program HERKUL III

Razpis za zbiranje predlogov – 2020

Pravno usposabljanje in študije v letu 2020

(2020/C 58/05)

1.   Cilji in opis

To obvestilo o razpisu za zbiranje predlogov temelji na Uredbi (EU) št. 250/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (1) o uvedbi programa Herkul III, zlasti členu 8(a) („Upravičeni ukrepi“) Uredbe, in na sklepu o financiranju za leto 2020 o sprejetju letnega delovnega programa (2) za izvajanje programa Herkul III v letu 2020, zlasti oddelku 2.2.1. Sklepa („Ukrepi usposabljanja“, ukrepa 6 in 7). V sklepu o financiranju za leto 2020 je določena izvedba razpisa za zbiranje predlogov z naslovom „Pravno usposabljanje in študije“.

2.   Upravičeni prijavitelji

Organi, upravičeni do financiranja po programu, so

nacionalne ali regionalne uprave držav članic, ki spodbujajo krepitev ukrepanja na ravni Unije za zaščito njenih finančnih interesov,

ali:

raziskovalni in izobraževalni inštituti ter nepridobitni subjekti, ki so ustanovljeni in delujejo vsaj eno leto v državi članici in ki spodbujajo krepitev ukrepanja na ravni Unije za zaščito njenih finančnih interesov.

3.   Upravičeni ukrepi

Namen tega razpisa je povabiti upravičene prijavitelje k oddaji vlog za ukrepe v okviru enega od naslednjih treh tematskih področij:

1.

primerjalnopravne študije in razširjanje njihovih rezultatov (tematsko področje 1) – razvoj visokokakovostnih raziskovalnih dejavnosti, vključno s primerjalnopravnimi študijami (kar po potrebi vključuje razširjanje rezultatov in sklepno konferenco);

2.

sodelovanje in razvoj mrež (tematsko področje 2) – izboljšanje sodelovanja med strokovnjaki iz prakse in strokovnjaki iz akademske skupnosti ter razvoj mrež, ki se ukvarjajo z zaščito finančnih interesov Unije, vključno s podporo združenjem za evropsko kazensko pravo in zaščito finančnih interesov EU;

3.

periodične publikacije (tematsko področje 3) – ozaveščanje v sodstvu in drugih vejah pravnih poklicev v zvezi z zaščito finančnih interesov Unije, vključno z objavo in razširjanjem znanstvenih dognanj.

Prijavitelji lahko v okviru istega razpisa predložijo vloge za različne projekte. Pri posamezni vlogi morajo izbrati eno od glavnih tematskih področij, vendar lahko vloga vsebuje tudi elemente drugih tematskih področij.

4.   Proračun

V okviru tega razpisa so na voljo okvirna sredstva v višini 500 000 EUR.

Finančni prispevek bo v obliki nepovratnih sredstev. Dodeljeni finančni prispevek ne bo presegal 80 % upravičenih stroškov. V izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih se lahko finančni prispevek poveča do največ 90 % upravičenih stroškov. Merila, ki se bodo uporabljala za opredelitev teh izjemnih in ustrezno utemeljenih primerov, so navedena v razpisni dokumentaciji.

Najnižji prag za projekt „Pravno usposabljanje in študije“ je 40 000 EUR. Proračun za projekt, za katerega se zaprosijo nepovratna sredstva, ne sme biti nižji od tega praga.

Komisija si pridržuje pravico, da ne dodeli vseh razpoložljivih sredstev.

5.   Rok za oddajo vlog

Vloge je treba oddati najpozneje do četrtka, 7. maja 2020, do 17.00 ure (po srednjeevropskem času). Vloge se lahko oddajo le prek portala za udeležence programa Herkul III:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Dodatne informacije

Vsi dokumenti, povezani s tem razpisom za zbiranje predlogov, se lahko prenesejo s portala za udeležence, navedenega v točki 5 zgoraj, ali z naslednjega spletišča:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en

Vprašanja in/ali prošnje za dodatne informacije v zvezi s tem razpisom je treba predložiti prek portala za udeležence.

Vprašanja in odgovori se lahko anonimno objavijo v navodilih za prijavitelje, ki so na voljo na portalu za udeležence, ter tudi na spletišču Komisije, če so pomembni za druge prijavitelje.


(1)  Uredba (EU) št. 250/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o uvedbi programa za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Evropske unije (program Herkul III) in razveljavitvi Sklepa št. 804/2004/ES (UL L 84, 20.3.2014, str. 6).

(2)  Sklep Komisije o sprejetju letnega programa dela in financiranju programa Herkul III v letu 2020 (C(2020) 28 final z dne 16. januarja 2020).