11.11.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 383/4


SKLEP SPLOŠNEGA SODIŠČA

z dne 16. oktobra 2019

o vzpostavitvi notranjega mehanizma nadzora na področju obdelave osebnih podatkov, izvedene v okviru pravosodnih funkcij Splošnega sodišča

(2019/C 383/03)

SPLOŠNO SODIŠČE JE –

na podlagi Pogodbe o Evropski uniji, zlasti njenega člena 19,

ker ima v skladu s členom 8(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju: Listina) „[v]sakdo […] pravico do varstva osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo“,

ker v skladu s členom 8(3) Listine „[s]poštovanje […] pravil [na področju varstva osebnih podatkov] nadzira neodvisen organ“,

ker na podlagi člena 57(1)(a) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES naloge spremljanja, ki jih izvaja Evropski nadzornik za varstvo podatkov, ne obsegajo obdelave osebnih podatkov, ki jo izvede Splošno sodišče, kadar opravlja svojo pravosodno funkcijo,

ker je v zvezi z nadzorom take obdelave zakonodajalec Unije, ki se sklicuje na člen 8(3) Listine, v uvodni izjavi 74 Uredbe (EU) 2018/1725 predlagal vzpostavitev neodvisnega nadzora, na primer prek notranjega mehanizma –

SPREJELO TA SKLEP:

Člen 1

1.   Če fizična oseba pri sodnemu tajniku Splošnega sodišča vloži zahtevo, naj kot oseba, odgovorna za obdelavo osebnih podatkov v okviru pravosodnih funkcij Splošnega sodišča, sprejme odločbo, sodni tajnik vroči zadevni osebi svojo odločbo v dveh mesecih od dneva vložitve te zahteve. Po izteku tega roka neobstoj odgovora pomeni odločbo o zavrnitvi zahteve zaradi molka organa.

2.   Zoper odločbo, ki jo sodni tajnik Splošnega sodišča kot oseba, odgovorna za obdelavo osebnih podatkov v okviru pravosodne funkcije Splošnega sodišča, sprejme v odgovor na zahtevo v smislu odstavka 1 ali na lastno pobudo, je mogoče pod pogoji, določenimi v členu 3, vložiti pritožbo pri odboru iz člena 2 (v nadaljevanju: odbor).

Člen 2

1.   Odbor sestavljajo predsednik in dva člana, ki so izbrani izmed sodnikov Splošnega sodišča.

2.   Splošno sodišče na predlog svojega predsednika imenuje predsednika in člana odbora za čas trajanja mandata predsednika Splošnega sodišča.

3.   Splošno sodišče na predlog svojega predsednika imenuje tudi namestnike članov, ki so pozvani k zasedanju, če je eden ali več članov odbora zadržanih. Namestniki nadomeščajo zadržane člane v skladu s protokolarnim redom.

4.   Odboru v primeru zadržanosti predsednika predseduje eden od njegovih članov ali namestnikov, določen v skladu s protokolarnim redom.

5.   Sestanke odbora sklicuje njegov predsednik. Predsednik določa dnevni red sestankov in sestavlja zapisnike sestankov.

6.   Odboru pri njegovem delovanju pomaga pravni svetovalec za upravne zadeve Sodišča Evropske unije.

Člen 3

1.   Fizična oseba, na katero se nanaša odločba iz člena 1(2), ali njen zastopnik vloži pritožbo v dveh mesecih od njene vročitve ali glede na primer od datuma, ko se je ta oseba z njo seznanila.

2.   Pritožba se vloži v enem od uradnih jezikov Evropske unije.

Člen 4

1.   Če pritožba izpolnjuje pogoje iz člena 3, odbor ponovno preuči dejanske in pravne elemente, zaradi katerih je bila sprejeta odločba iz člena 1(2).

2.   Odbor lahko zasliši vse osebe, za katere meni, da je njihovo zaslišanje koristno.

3.   Odbor lahko odločbo iz člena 1(2) odpravi (in jo v tem primeru tudi spremeni) ali jo potrdi. Odločba odbora v razmerju do vlagatelja pritožbe nadomesti odločbo iz člena 1(2).

4.   Odbor vlagatelju pritožbe vroči svojo odločbo, ki jo sprejme v štirih mesecih od vložitve te pritožbe. Če odbor v tem roku ne izda eksplicitne odločbe, se šteje, da je odbor odločbo iz člena 1(2) potrdil.

5.   Če vlagatelj pritožbe vloži pravno sredstvo zoper odločbo iz člena 1(2), pristojnost odbora za obravnavo pritožbe, ki jo je prejel, preneha.

Člen 5

Ta sklep začne veljati na dan svojega sprejetja.

V Luxembourgu, 16. oktobra 2019

Sodni tajnik

E. COULON

Predsednik

M. VAN DER WOUDE