12.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 196/22


RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV 2018 – EAC/A01/2019

Evropska solidarnostna enota

Skupinske prostovoljske aktivnosti na prednostnih področjih

(2019/C 196/09)

1.   Uvod/Ozadje

Ta razpis za zbiranje predlogov temelji na Uredbi (EU) 2018/1475 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. oktobra 2018 o določitvi pravnega okvira evropske solidarnostne enote ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1288/2013, Uredbe (EU) št. 1293/2013 in Sklepa št. 1313/2013/EU (1) ter na letnem programu dela Evropske solidarnostne enote za leto 2018. Uredba o Evropski solidarnostni enoti pokriva obdobje 2018–2020. Splošni cilj in posebni cilji Evropske solidarnostne enote so navedeni v členih 3 in 4 Uredbe.

2.   Opis

Skupinske prostovoljske aktivnosti na prednostnih področjih so obsežni projekti v podporo aktivnostim prostovoljskih skupin, katerih namen je izvedba kratkih intervencij z velikim učinkom, ki obravnavajo družbene izzive na področjih politike, opredeljenih na ravni EU.

3.   Cilji in prednostne naloge

Cilj Evropske solidarnostne enote je spodbujati solidarnost kot vrednoto, pretežno prek prostovoljstva, okrepiti udejstvovanje mladih in organizacij v dostopnih in visokokakovostnih solidarnostnih aktivnostih kot načinu, na katerega lahko prispevajo h krepitvi kohezije, solidarnosti, demokracije in državljanstva v Evropi, ter se hkrati odzovejo na družbene izzive in krepijo skupnosti, s posebnim poudarkom na spodbujanju socialne vključenosti. Evropska solidarnostna enota prispeva tudi k evropskemu sodelovanju, ki je pomembno za mlade.

Namen skupinskih prostovoljskih aktivnosti na prednostnih področjih bo zlasti:

zadovoljevanje jasno opredeljenih neizpolnjenih družbenih potreb,

spodbujanje solidarnosti po državah članicah,

omogočanje mladim prostovoljcem in prostovoljkam, da pridobijo spretnosti in kompetence, ki koristijo njihovemu osebnemu, izobrazbenemu, družbenemu in poklicnemu razvoju,

zagotavljanje konkretnih koristi skupnostim, v katerih se aktivnosti izvajajo,

doseganje mladih z manj priložnostmi, vključno z begunci, prosilci za azil in migranti,

spodbujanje raznolikosti, medkulturnega in medverskega dialoga, skupnih vrednot svobode, strpnosti in spoštovanja človekovih pravic ter projektov za izboljšanje medijske pismenosti, kritičnega mišljenja in samoiniciativnosti med mladimi,

krepitev zmogljivosti in mednarodne razsežnosti sodelujočih organizacij,

krepitev ozaveščenosti udeležencev in njihovega razumevanja drugih kultur in držav z zagotavljanjem priložnosti za vzpostavljanje mednarodnih mrež, aktivno udeležbo v družbi ter razvoj občutka evropskega državljanstva in identitete.

Poleg uresničevanja navedenih ciljev morajo predlogi v okviru tega razpisa obravnavati eno ali več od naslednjih treh prednostnih nalog:

evropska kulturna dediščina,

vključevanje državljanov tretjih držav (vključno s prosilci za azil in begunci),

odzivanje na okoljske izzive, vključno s preprečevanjem nesreč, pripravljenostjo nanje in odpravljanjem njihovih posledic (kar ne zajema takojšnjega odziva na nesreče).

V okviru prednostne naloge glede evropske kulturne dediščine se lahko podprejo projekti obnove, kot je na primer katedrala Notre Dame v Parizu.

4.   Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji so javne in zasebne organizacije, ki imajo ob roku za prijavo veljavno akreditacijo za prostovoljstvo v okviru programa Erasmus+ ali znak kakovosti za prostovoljstvo.

Upravičene so samo vloge pravnih subjektov s sedežem v 28 državah članicah Evropske unije.

Za prijavitelje iz Združenega kraljestva: Merila za upravičenost je treba izpolnjevati skozi celotno obdobje, za katero se dodelijo nepovratna sredstva. Če Združeno kraljestvo izstopi iz EU v obdobju, za katero se dodelijo nepovratna sredstva, ne da bi sklenilo sporazum z EU o tem, da so prijavitelji iz Združenega kraljestva še naprej upravičeni, boste prenehali prejemati finančna sredstva EU (pri čemer boste v projektu še naprej sodelovali, če bo to mogoče) ali pa boste morali projekt opustiti na podlagi ustreznih določb o odpovedi iz sporazuma o nepovratnih sredstvih.

5.   Upravičene aktivnosti in trajanje projekta

Upravičene so naslednje vrste aktivnosti:

Skupinske prostovoljske aktivnosti so solidarnostne aktivnosti, ki skupinam udeležencev iz vsaj dveh različnih držav omogočajo, da skupaj opravljajo prostovoljsko delo za obdobje od dveh tednov do dveh mesecev. V skupinskih prostovoljskih aktivnostih bodo prostovoljci Evropske solidarnostne enote opravljali projektne naloge v kratkem časovnem obdobju. Kljub temu da se bodo te aktivnosti izvajale krajši čas, bodo koristne za posameznike in skupnosti, ki uporabljajo to storitev.

Pripravljalni obiski so načrtovalni obiski pred začetkom prostovoljskih aktivnosti, katerih namen je zagotoviti visokokakovostne aktivnosti z olajševanjem in pripravo upravnih ureditev, krepitvijo zaupanja in razumevanja ter vzpostavitvijo trdnega partnerstva med organizacijami in vključenimi osebami.

Dopolnilne aktivnosti so ustrezne spremljevalne aktivnosti, namenjene dodajanju vrednosti in izboljšanju rezultatov projekta ter krepitvi njegovega učinka na lokalni, regionalni in/ali evropski ravni. Namen teh dopolnilnih aktivnosti je tudi ozaveščanje o pomenu prostovoljstva za mlade in skupnosti ter krepitev priznavanja spretnosti in kompetenc, ki jih pridobijo prostovoljci.

Projekt mora trajati od 3 do 24 mesecev.

6.   Proračun

Skupni proračun za sofinanciranje projektov v okviru tega razpisa za zbiranje predlogov znaša 1 018 325 EUR in temelji na letnem programu dela Evropske solidarnostne enote za leto 2018. Finančni prispevek EU ne sme presegati 80 % skupnih upravičenih stroškov projekta.

Agencija naj bi po pričakovanjih financirala devet predlogov.

Agencija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev.

7.   Oddaja vlog

Vloge je treba oddati prek spletnega prijavnega obrazca za nepovratna sredstva (e-obrazca). E-obrazec je na voljo v angleščini, francoščini in nemščini na naslovu: http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en in mora biti pravilno izpolnjen v enem od uradnih jezikov EU.

Pravilno izpolnjeno vlogo je treba oddati prek spleta do 19. septembra 2019 do 12.00 ure (opoldne) po bruseljskem času.

8.   Podrobnejše informacije

Podrobni pogoji tega razpisa za zbiranje predlogov so na voljo v vodniku po skupinskih prostovoljskih aktivnostih na prednostnih področjih na naslovu:

https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-corps/funding_en

Vodnik po skupinskih prostovoljskih aktivnostih na prednostnih področjih je sestavni del tega razpisa za zbiranje predlogov in v njem navedeni pogoji za sodelovanje in financiranje se v celoti uporabljajo za ta razpis.


(1)  UL L 250, 4.10.2018, str. 1.