11.4.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

CA 135/1


Prosto delovno mesto evropskega nadzornika/nadzornice za varstvo podatkov

COM/2019/20036

(2019/C 135 A/01)

 

Predstavitev delodajalca

Delovno mesto evropskega nadzornika oziroma nadzornice za varstvo podatkov določa člen 52 Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (1). Navedena uredba določa načela, pravice in obveznosti, po katerih institucije, organi, agencije in uradi Evropske unije obdelujejo osebne podatke, s čimer se zagotovi, da spoštujejo temeljne pravice in svoboščine posameznikov ter zlasti njihovo pravico do varstva osebnih podatkov in zasebnosti. Evropski nadzornik oziroma nadzornica za varstvo podatkov (v nadaljnjem besedilu: nadzornica oziroma nadzornik) vodi neodvisen nadzorni organ, ki zagotavlja pravilno uporabo določb Uredbe. Pri opravljanju svojih nalog deluje popolnoma neodvisno.

V splošnem proračunu Evropske unije za leto 2019 so za nadzorni organ predvidena proračunska sredstva v skupni višini približno 16,6 milijona EUR in skupaj približno 100 zaposlenih.

Nadzornica oziroma nadzornik se imenuje za petletni mandat, ki se lahko enkrat obnovi.

Pravila in splošne pogoje, ki urejajo izvajanje dolžnosti nadzornice oziroma nadzornika, vključno s plačo, dodatki in vsemi drugimi nadomestili na podlagi plače, določa člen 54 Uredbe (EU) 2018/1725. Glede tega se šteje za enakovredno oziroma enakovrednega sodniku Sodišča Evropske unije (2).

Sedež Evropskega nadzornika za varstvo podatkov je v Bruslju.

Delovno mesto

Nadzornica oziroma nadzornik spremlja in zagotavlja uporabo Uredbe (EU) 2018/1725. V ta namen izpolnjuje dolžnosti, ki jih določa ta uredba, in izvaja pooblastila, podeljena v njej. Poleg tega svetuje institucijam in organom Evropske unije ter posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, o zadevah v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Na splošno mora nadzornica oziroma nadzornik zagotoviti, da institucije, organi, agencije in uradi Evropske unije pri obdelavi osebnih podatkov spoštujejo temeljne pravice in svoboščine posameznikov ter zlasti njihovo pravico do varstva osebnih podatkov in zasebnosti. Pri obdelavi osebnih podatkov s strani institucije, organa, agencije ali urada Evropske unije nadzornica oziroma nadzornik spremlja in zagotavlja uporabo določb Uredbe in vseh drugih aktov Evropske unije, povezanih z varstvom temeljnih pravic in svoboščin posameznikov.

Naloge nadzornice oziroma nadzornika:

spremlja in zagotavlja uporabo Uredbe (EU) 2018/1725 v institucijah in organih Unije, razen pri obdelavi osebnih podatkov s strani Sodišča, kadar opravlja svojo pravosodno funkcijo,

spodbuja ozaveščenost in razumevanje javnosti o tveganjih, pravilih, zaščitnih ukrepih in pravicah v zvezi z obdelavo (posebna pozornost se posveti dejavnostim, ki so namenjene izrecno otrokom),

spodbuja ozaveščenost upravljavcev in obdelovalcev podatkov glede njihovih obveznosti na podlagi Uredbe (EU) 2018/1725,

vsakemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, na zahtevo zagotovi informacije o uresničevanju njegovih pravic na podlagi Uredbe (EU) 2018/1725 in v ta namen, če je ustrezno, sodeluje z nacionalnimi nadzornimi organi,

obravnava pritožbe, ki jih vloži posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oziroma v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 organ, organizacija ali združenje, v ustreznem obsegu prouči vsebino pritožbe in v razumnem roku obvesti pritožnika o poteku in rezultatu preiskave, zlasti če je potrebna nadaljnja preiskava ali usklajevanje z drugim nadzornim organom,

izvaja preiskave o uporabi Uredbe (EU) 2018/1725, tudi na podlagi informacij, ki jih prejme od drugega nadzornega organa ali drugega javnega organa,

vsem institucijam in organom Unije na lastno pobudo ali na zahtevo svetuje o zakonodajnih in upravnih ukrepih, ki so povezani z varstvom pravic in svoboščin posameznikov glede obdelave osebnih podatkov,

spremlja razvoj na zadevnem področju, kolikor vpliva na varstvo osebnih podatkov, predvsem razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij,

sprejema standardna pogodbena določila iz Uredbe (EU) 2018/1725,

vzpostavi in vzdržuje seznam v zvezi z zahtevo po oceni učinka v zvezi z varstvom podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725,

sodeluje pri dejavnostih Evropskega odbora za varstvo podatkov,

zagotovi sekretariat Evropskega odbora za varstvo podatkov v skladu s členom 75 Uredbe (EU) 2016/679,

svetuje glede dejanj obdelave iz člena 40(2) Uredbe (EU) 2018/1725,

odobri pogodbena določila in določbe iz Uredbe (EU) 2018/1725,

hrani notranjo evidenco kršitev Uredbe (EU) 2018/1725 in sprejetih ukrepov,

opravlja vse druge naloge, povezane z varstvom osebnih podatkov,

sestavi svoj poslovnik.

Profil kandidata/kandidatke (merila za izbor)

Kandidati in kandidatke morajo:

imeti dokazane izkušnje z varstvom podatkov, pridobljene bodisi kot člani oziroma članice nadzornega organa za varstvo podatkov bodisi v velikih zasebnih ali javnih organizacijah,

dobro poznati politike Evropske unije s področja varstva podatkov in imeti izkušnje z njimi,

imeti praktične izkušnje z izvajanjem pravil o varstvu podatkov in zagotavljanjem njihovega spoštovanja, po možnosti pridobljene v velikih organizacijah v zasebnem ali javnem sektorju,

imeti izkušnje z ocenjevanjem učinkov politik Evropske unije s področja varstva podatkov na evropske državljane, podjetja in javne uprave,

biti sposobni oblikovati in predstaviti svojo vizijo, razmišljati o sistemih in postopkih v globalnem smislu ter predlagati konkretna priporočila in praktične rešitve,

imeti izkušnje na visokih vodstvenih položajih in potrebne vodstvene sposobnosti za vodenje visoko specializirane ekipe strokovnjakov za varstvo podatkov in njenega proračuna ter sodelovanje z raznoliko skupnostjo deležnikov,

biti sposobni ravnati s potrebno neodvisnostjo,

imeti izkušnje s komuniciranjem in navezovanjem stikov, da lahko zastopajo Evropskega nadzornika za varstvo podatkov na najvišjih ravneh ter razvijejo in ohranijo učinkovite odnose z deležniki iz drugih institucij Evropske unije, držav članic, tretjih držav in drugih mednarodnih organizacij.

Pogoji za prijavo

V fazi izbora bodo upoštevani tisti kandidati in kandidatke, ki bodo do roka za prijavo izpolnjevali naslednje formalne pogoje:

Državljanstvo: imeti morajo državljanstvo države članice Evropske unije.

Visokošolska izobrazba ali diploma: imeti morajo:

raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu visokošolskemu študiju, če ta običajno traja štiri leta ali več,

ali raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu visokošolskemu študiju, in ustrezne vsaj enoletne delovne izkušnje, če visokošolski študij običajno traja vsaj tri leta (te enoletne delovne izkušnje se ne štejejo v delovne izkušnje po pridobitvi diplome, ki se zahtevajo v nadaljevanju).

Delovne izkušnje: imeti morajo vsaj 15 let delovnih izkušenj po pridobitvi diplome na ravni, za katero so usposobljeni po zgoraj navedeni izobrazbi. Od teh delovnih izkušenj morajo imeti vsaj pet let delovnih izkušenj na področju, relevantnem za dejavnosti Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Vodstvene izkušnje: vsaj pet let delovnih izkušenj po pridobitvi diplome mora biti pridobljenih na visokem vodstvenem položaju (3) na področju, relevantnem za to delovno mesto.

Jeziki: temeljito morajo obvladati enega od uradnih jezikov Evropske unije (4) in zadovoljivo še enega od teh uradnih jezikov.

Politika zaposlovanja

Evropska unija izvaja politiko enakih možnosti in nediskriminacije.

Izbor in imenovanje

Evropski parlament in Svet s skupnim soglasjem imenujeta evropskega nadzornika oziroma nadzornico za varstvo podatkov za petletni mandat na podlagi seznama, ki ga sestavi Evropska komisija po javnem razpisu za predložitev kandidatur.

Evropska komisija bo ta seznam sestavila v skladu s svojimi postopki za izbor in zaposlovanje (glej tudi dokument o politiki glede visokih uradnikov – Compilation Document on Senior Officials Policy  (5)). V ta namen bo ustanovila predizbirno komisijo, ki bo ocenila vse prijave glede na navedene pogoje za prijavo in izbrala kandidate oziroma kandidatke, katerih profil najbolje ustreza merilom za izbor za delovno mesto nadzornika oziroma nadzornice. Ti kandidati oziroma kandidatke so lahko povabljeni na razgovor s predizbirno komisijo.

Na podlagi opravljenih razgovorov bo predizbirna komisija pripravila zaključke in predlagala seznam kandidatk oziroma kandidatov, s katerimi bo lahko Posvetovalni odbor Evropske komisije za imenovanja opravil razgovore. Ta odbor bo ob upoštevanju zaključkov predizbirne komisije izbral kandidate oziroma kandidatke, ki bodo povabljeni na razgovor.

Kandidati oziroma kandidatke, ki bodo povabljeni na razgovor s Posvetovalnim odborom Evropske komisije za imenovanja, se bodo udeležili celodnevnega preverjanja vodstvenih sposobnosti v ocenjevalnem centru, ki ga vodijo zunanji kadrovski svetovalci.

Glede na rezultate predizbirne komisije in rezultate razgovora s Posvetovalnim odborom Evropske komisije za imenovanja bo Evropska komisija sestavila seznam vsaj treh kandidatk oziroma kandidatov. Ta seznam bo javen in bo posredovan Evropskemu parlamentu in Svetu. Ti instituciji se lahko odločita, da opravita nadaljnje razgovore s kandidati oziroma kandidatkami s seznama. Uvrstitev na ta seznam še ne zagotavlja imenovanja.

Iz operativnih razlogov in zaradi čim hitrejšega dokončanja izbirnega postopka, kar je v interesu tako kandidatk in kandidatov kot institucij, bo izbirni postopek potekal samo v angleščini in/ali francoščini (6).

Prijavni postopek

Pred oddajo prijave morajo kandidati in kandidatke skrbno preveriti, ali izpolnjujejo vse pogoje za prijavo („Pogoji za prijavo“), zlasti glede zahtevane izobrazbe, delovnih izkušenj na visokem položaju in znanja jezikov. Kandidati in kandidatke, ki ne bodo izpolnjevali katerega koli od pogojev za prijavo, bodo samodejno izločeni iz izbirnega postopka.

Kandidati in kandidatke se morajo prijaviti prek interneta na spodnjem spletnem mestu in slediti navodilom za posamezne stopnje postopka:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Za prijavo je potreben veljaven elektronski naslov, ki bo uporabljen za potrditev prijave in za obveščanje na različnih stopnjah izbirnega postopka. Kandidate in kandidatke zato prosimo, da Evropski komisiji sporočijo morebitne spremembe elektronskega naslova.

Za popolno prijavo morajo kandidati in kandidatke naložiti življenjepis v obliki PDF in prek spleta izpolniti motivacijsko pismo (največ 8 000 znakov). Življenjepis in motivacijsko pismo lahko predložijo v katerem koli uradnem jeziku Evropske unije.

Po zaključku spletne prijave bodo prejeli elektronsko sporočilo s potrditvijo, da je bila njihova prijava zabeležena. Če kandidat oziroma kandidatka ne prejme elektronskega sporočila s potrditvijo, prijava ni bila uspešna.

Poteka prijave ni mogoče spremljati po spletu. O stanju prijave bo kandidate in kandidatke neposredno obveščala Evropska komisija.

Za več informacij in/ali pomoč pri tehničnih težavah se kandidati in kandidatke lahko po elektronski pošti obrnejo na: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Rok za prijavo

Rok za prijavo je 16. maj 2019 do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času; po tem prijave ne bodo več mogoče.

Za pravočasno izpolnitev spletne prijave so odgovorni kandidati in kandidatke. Priporočamo, da s prijavo ne čakajo do zadnjih dni, saj lahko preobremenjenost internetnih povezav ali napaka pri internetni povezavi povzroči prekinitev postopka spletne prijave pred njenim dokončanjem, zaradi česar je treba celotni postopek ponoviti. Po izteku roka za prijavo ne bo več mogoče vnašati podatkov. Prijave, oddane po roku, se ne bodo upoštevale.

Pomembne informacije za kandidate in kandidatke

Kandidate in kandidatke opozarjamo, da je delo različnih izbirnih komisij zaupno. Kandidatkam in kandidatom je prepovedano vzpostaviti neposreden ali posreden stik s člani izbirnih komisij in prav tako je prepovedano, da to stori kdo drug v njihovem imenu. Vsa vprašanja je treba nasloviti na sekretariat ustrezne komisije.

Varstvo osebnih podatkov

Komisija bo zagotovila, da se osebni podatki kandidatk in kandidatov obdelujejo v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725. To velja zlasti za zaupnost in varnost takih podatkov.


(1)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).

(2)  Osnovna mesečna plača ustreza 112,5 % (sodnik) osnovne plače uradnika Evropske unije na tretji stopnji v razredu 16.

(3)  Kandidati in kandidatke morajo v življenjepisu za vsa leta, v katerih so pridobili vodstvene izkušnje, navesti: (1) naziv in vlogo vodstvenih položajev, (2) število zaposlenih, za katere so bili na teh položajih odgovorni, (3) obseg upravljanega proračuna in (4) število hierarhičnih ravni nad posameznim položajem in pod njim ter (5) število oseb s položajem na isti ravni.

(4)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=SL.

(5)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf.

(6)  Izbirna komisija bo zagotovila, da domači govorci in govorke teh jezikov ne bodo imeli neupravičene prednosti.