25.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 111/45


Program HERKUL III

Razpis za zbiranje predlogov – 2019

Usposabljanje, konference in izmenjave osebja v letu 2019

(C/2018/8568)

(2019/C 111/11)

1.   Cilji in opis

To obvestilo o razpisu za zbiranje predlogov temelji na Uredbi (EU) št. 250/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (1) o uvedbi programa Herkul III, zlasti členu 8(b) („Upravičeni ukrepi“) Uredbe, in na sklepu o financiranju za leto 2019 o sprejetju letnega delovnega programa za izvajanje programa Herkul III v letu 2019 (2), zlasti oddelku 2.2.1 sklepa („Ukrepi usposabljanja“, ukrepi od 1 do 5). V sklepu o financiranju za leto 2019 je določena izvedba razpisa za zbiranje predlogov z naslovom „Usposabljanje, konference in izmenjava osebja v letu 2019“.

2.   Upravičeni prijavitelji

Organi, upravičeni do financiranja po programu, so

nacionalne ali regionalne uprave držav članic, ki spodbujajo krepitev ukrepanja na ravni Unije za zaščito njenih finančnih interesov,

ali

raziskovalni in izobraževalni inštituti ter nepridobitni subjekti, ki so ustanovljeni in delujejo vsaj eno leto v državi članici in ki spodbujajo krepitev ukrepanja na ravni Unije za zaščito njenih finančnih interesov.

3.   Upravičeni ukrepi

Namen tega razpisa je povabiti upravičene prijavitelje k oddaji vlog za ukrepe v okviru enega od naslednjih treh tematskih področij:

1.

ciljna specializirana usposabljanja (tematsko področje 1) – ustvarjanje mrež in strukturnih platform med državami članicami, državami kandidatkami ter drugimi tretjimi državami in mednarodnimi javnimi organizacijami, da bi se olajšala izmenjava informacij, izkušenj in dobrih praks med osebjem upravičencev; ustvarjanje sinergij med davčnimi in carinskimi službami držav članic, uradom OLAF in drugimi ustreznimi organi EU;

2.

konference in delavnice (tematsko področje 2) – ustvarjanje mrež in strukturnih platform med državami članicami, državami kandidatkami ter drugimi tretjimi državami in mednarodnimi javnimi organizacijami, da bi se olajšala izmenjava informacij, izkušenj in dobrih praks med osebjem upravičencev; olajšanje izmenjave informacij ter opredelitev potreb in/ali skupnih projektov za boj proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, med službami držav članic za boj proti goljufijam; ustvarjanje sinergij med davčnimi in carinskimi službami držav članic, uradom OLAF in drugimi ustreznimi organi EU;

3.

izmenjava osebja (tematsko področje 3) – organizacija izmenjav osebja med nacionalnimi in regionalnimi upravami (tudi iz držav kandidatk in potencialnih kandidatk ter sosednjih držav), da bi se prispevalo k nadaljnjemu razvoju, izboljšavam ter izpopolnjevanju znanj in kompetenc osebja pri zaščiti finančnih interesov Unije.

Prijavitelji lahko v okviru istega razpisa predložijo vloge za različne projekte. Pri posamezni vlogi morajo izbrati eno od glavnih tematskih področij, vendar lahko vloga vsebuje tudi elemente drugih tematskih področij.

4.   Proračun

V okviru tega razpisa so na voljo okvirna sredstva v višini 1 100 000 EUR. Finančni prispevek bo v obliki nepovratnih sredstev. Dodeljeni finančni prispevek ne bo presegal 80 % upravičenih stroškov.

Najnižji prag za ukrep v okviru razpisa „Usposabljanje“ je 40 000 EUR. Proračun za ukrep, za katerega se zaprosijo nepovratna sredstva, ni nižji od tega praga.

Komisija si pridržuje pravico, da ne dodeli vseh razpoložljivih sredstev.

5.   Rok za oddajo vlog

Vloge je treba oddati najpozneje do srede, 15. maja 2019, do 17.00 (po srednjeevropskem času). Vloge se lahko oddajo le prek portala za udeležence programa Herkul III:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Dodatne informacije

Vsi dokumenti, povezani s tem razpisom za zbiranje predlogov, se lahko prenesejo s portala za udeležence, navedenega v točki 5 zgoraj, ali z naslednjega spletišča:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en

Vprašanja in/ali prošnje za dodatne informacije v zvezi s tem razpisom je treba predložiti prek portala za udeležence.

Vprašanja in odgovori se lahko anonimno objavijo v navodilih za prijavitelje, ki so na voljo na portalu za udeležence, ter tudi na spletišču Komisije, če so pomembni za druge prijavitelje.


(1)  Uredba (EU) št. 250/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o uvedbi programa za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Evropske unije in razveljavitvi Sklepa št. 804/2004/ES (program Herkul III) (UL L 84, 20.3.2014, str. 6).

(2)  Sklep Komisije o sprejetju letnega programa dela in financiranju programa Herkul III v letu 2019 (C(2018) 8568 final z dne 17. decembra 2018).