11.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 91/2


RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EACEA/03/2019

Shema za akademsko mobilnost znotraj Afrike

(2019/C 91/02)

1.   Cilji in opis

Skupni cilj programa je okrepiti razvoj človeškega kapitala v Afriki in pri tem okrepiti sodelovanje znotraj Afrike, kot je predvideno v Agendi 2063.

Posebni cilji programa so:

izboljšati zaposljivost študentov,

izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja v Afriki in njegovega pomena za afriško razvojno vizijo,

okrepiti modernizacijo in internacionalizacijo afriških visokošolskih ustanov ter spodbuditi razvoj afriškega visokošolskega in raziskovalnega prostora.

Mobilnost študentov in osebja med visokošolskimi ustanovami naj bi jim pomagala pridobiti boljše znanje in spretnosti ter prispevala k izboljšanju kakovosti in ustreznosti poučevanja in učenja prek izmenjave praks. Poleg tega bo shema prispevala h krepitvi, modernizaciji in internacionalizaciji strategij za visokošolske ustanove, ki morajo vzpostaviti ustrezne mehanizme za organizacijo izmenjav, kot je organiziranje primerjanja učnih načrtov in priznavanja študijskih obdobij v tujini ter priprava orodij za upravljanje mobilnosti. To bo izboljšalo njihovo internacionalizacijo in zmožnost sklenitve partnerstev z drugimi ustanovami, s katerimi lahko sodelujejo pri raziskavah, ki lahko prispevajo k socialno-ekonomskemu razvoju.

Program lahko tudi združuje partnerje iz različnih regij, kar bo okrepilo uskladitev in standardizacijo visokošolskega izobraževanja in občutno prispevalo k regionalni integraciji.

2.   Upravičeni kandidati in sestava partnerstva

Partnerstvo mora biti sklenjeno med najmanj štirimi in največ šestimi afriškimi visokošolskimi ustanovami kot partnerji (vključno s prijaviteljem) in enim tehničnim partnerjem iz EU.

Upravičeni kandidati in partnerji so visokošolske ustanove s sedežem v Afriki, ki ponujajo podiplomske (magistrske in/ali doktorske) visokošolske študijske programe za pridobitev kvalifikacij, ki jih priznavajo pristojni organi v njihovi državi. Upravičene so samo visokošolske ustanove, ki so jih akreditirali ustrezni nacionalni organi v Afriki. Na tem razpisu ne morejo sodelovati podružnice visokošolskih ustanov s sedežem zunaj Afrike.

Tehnični partner mora biti visokošolska ustanova iz ene od držav članic EU, ki ji je bila podeljena univerzitetna listina Erasmus.

3.   Upravičene dejavnosti in trajanje

Projekt vključuje organizacijo in izvajanje mobilnosti študentov in visokošolskega osebja v okviru visokokakovostnih magistrskih in doktorskih programov, kakor tudi zagotavljanje izobraževanja/usposabljanja in drugih storitev tujim študentom ter poučevanja/usposabljanja in raziskovalnih nalog ter drugih storitev osebju iz držav, vključenih v projekt. Mobilnost se mora izvajati le v eni od upravičenih držav, ki jih zajema ta razpis za zbiranje predlogov.

Projekt mora trajati 60 mesecev.

4.   Merila za dodelitev

Vse vloge bodo ocenili zunanji strokovnjaki na podlagi naslednjih meril:

Merila

Točke

1.

Ustreznost

20

2.

Kakovost

70

2.1

Akademska kakovost

15

2.2

Sestava partnerstva in mehanizmi sodelovanja

15

2.3

Organizacija in izvajanje mobilnosti

20

2.4

Storitve za študente/osebje in spremljanje

10

2.5

Uravnotežena zastopanost spolovs

10

3.

Vpliv in trajnost

10

SKUPAJ

100

Do sredstev bodo upravičene samo vloge, ki bodo dosegle najmanj 50 od skupaj 100 točk.

5.   Proračun in zneski nepovratnih sredstev

Skupni okvirni znesek, ki je na razpolago v okviru tega razpisa za zbiranje predlogov, je ocenjen na 9 800 000 EUR in mora omogočiti mobilnosti približno 350 osebam.

Posamezni znesek nepovratnih sredstev bo znašal od 1 000 000 EUR (najnižji znesek nepovratnih sredstev) do 1 400 000 EUR (najvišji znesek nepovratnih sredstev).

Nepovratna sredstva EU temeljijo na uporabi pavšalnih zneskov za organizacijo mobilnosti in stroškov na enoto za njeno izvajanje.

6.   Predložitev predlogov in rok

Predloge za shemo za akademsko mobilnost znotraj Afrike je treba predložiti najpozneje do 12. junija 2019 do 12.00 (opoldne) po Bruseljskem času.

Prijave za nepovratna sredstva je treba predložiti na elektronskem obrazcu (e-obrazec) in njegovih prilogah, ki so bili pripravljeni posebej za ta namen in bodo na voljo na spletišču Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/beneficiaries-space/intra-africa-academic-mobility-scheme-2019_en).

Za formalno veljavno prijavo se bo štela samo elektronska prijava (e-obrazec vključno s prilogami).

Prijavitelji morajo poleg tega do istega roka po e-pošti poslati kopijo svoje prijave (e-obrazec vključno s prilogami) in jasno navesti registracijsko številko projekta, ki jo prejmejo ob predložitvi e-obrazca, in sicer na naslednji naslov: EACEA-IntraAfrica-IntraACP@ec.europa.eu.

Sprejete bodo samo prijave, ki bodo pravočasno oddane in bodo v skladu z zahtevami, določenimi v razpisu za zbiranje predlogov. Prijave, poslane le po e-pošti, se ne bodo upoštevale.

7.   Popolne informacije

Smernice za ta razpis za zbiranje predlogov ter vse ustrezne informacije in dokumenti za predložitev predlogov v skladu s tem razpisom so na voljo na spletišču agencije: https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/beneficiaries-space/intra-africa-academic-mobility-scheme-2019_en.