27.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 133/8


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.8411 – Safran Group/China Eastern Air Holding)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2017/C 133/08)

1.

Komisija je 21. aprila 2017 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetji Safran Landing Systems SAS (Francija) in China Eastern Airlines Co. Ltd (Kitajska) z nakupom delnic pridobita v smislu člena 3(1)(b) in člena 3(4) uredbe o združitvah skupni nadzor nad novoustanovljeno družbo, ki je skupno podjetje.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

—   za Safran Landing Systems SAS: proizvodnja podvozij in zavornih sistemov za zrakoplove; Safran Landing Systems SAS pripada družbi Safran SA (Francija),

—   za China Eastern Airlines Co. Ltd: zagotavljanje storitev zračnega prometa na mednarodnih, domačih in regionalnih linijah; China Eastern Airlines Co. Ltd pripada holdingu China Eastern Air Holding, ki je v državni lasti,

—   za skupno podjetje: zagotavljanje storitev vzdrževanja, popravil in pregledov podvozij ozkotrupnih komercialnih letal.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta. V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe z navedbo sklicne številke M.8411 – Safran Group/China Eastern Air Holding se lahko Komisiji pošljejo po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.