24.3.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 92/10


Razpis za prijavo interesa za mesto člana upravnega odbora Evropske agencije za varnost hrane

(2017/C 92/05)

Sprejemamo prijave za sedem mest v 14-članskem upravnem odboru Evropske agencije za varnost hrane, ustanovljene z Uredbo (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1). Agencija ima sedež v Parmi v Italiji.

Evropska agencija za varnost hrane

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) igra ključno vlogo pri ocenjevanju tveganja glede varnosti hrane in krme, ki ga izvaja Evropska unija. Agencija je bila ustanovljena za zagotavljanje znanstvenega svetovanja in podpore zakonodaji in politikam Unije na vseh področjih, ki bi lahko imela neposreden ali posreden vpliv na varnost živil in krme, in pri vprašanjih, tesno povezanih s področjem zdravja in dobroviti živali ter zdravja rastlin. Zagotavlja neodvisne informacije o navedenih zadevah in obvešča o tveganjih. Zadolžena je za znanstveno svetovanje na številnih področjih zakonodaje o živilih in krmi ter vedno, ko to določa zakonodaja Unije, vključno z novimi živilskimi tehnologijami, kot so gensko spremenjeni organizmi. Agencija je široko priznana kot referenčna služba zaradi svoje neodvisnosti, znanstvene kakovosti mnenj in obveščanja javnosti, zaradi preglednosti svojih postopkov ter prizadevnosti pri izvajanju nalog. Agencija razpolaga z lastnim strokovnim osebjem, pomaga pa ji tudi mreža pristojnih organizacij EU.

Pravna podlaga

V skladu s členom 25 navedene uredbe se člani odbora „imenujejo tako, da se zagotovijo najvišji standardi strokovne usposobljenosti, širok izbor ustreznega strokovnega znanja in, skladno s tem, najširša možna geografska porazdelitev znotraj Unije“. Poleg tega štirje člani upravnega odbora „izhajajo iz organizacij, ki zastopajo potrošnike in druge interese v živilski verigi“.

Nadalje uvodna izjava 40 navedene uredbe določa, da je „tudi sodelovanje z državami članicami nujno potrebno“, uvodna izjava 41 pa navaja, da „je treba imenovati upravni odbor tako, da se zagotovi najvišja raven usposobljenosti, širok obseg ustreznega strokovnega znanja in izkušenj, na primer na področju upravljanja in javne uprave, ter najširšo možno geografsko razdelitev v Uniji. To se omogoči z rotacijo članov upravnega odbora iz različnih držav izvora, pri čemer nobeno mesto ni pridržano za pripadnika katere koli posamezne države članice.“

Vloga in delovanje upravnega odbora

Upravni odbor je zlasti odgovoren za:

splošno spremljanje dela Agencije, s čimer zagotavlja, da Agencija izvaja svoje poslanstvo in opravlja dodeljene naloge v skladu s svojim mandatom in po načelih neodvisnosti in preglednosti,

imenovanje izvršnega direktorja na podlagi seznama kandidatov, ki ga pripravi Komisija, po potrebi pa tudi za njegovo razrešitev,

imenovanje članov znanstvenega odbora in svetov, ki so odgovorni za zagotavljanje znanstvenih mnenj Agencije,

sprejemanje letnih in večletnih načrtov dela Agencije ter splošnega poročila o dejavnostih v preteklem letu,

sprejetje poslovnika Agencije in finančnega pravilnika.

Delovanje odbora vključuje javna zasedanja, zasebne sestanke in korespondenco. Dokumenti EFSA, korespondenca odbora in zasebni sestanki so v angleščini. Odbor se običajno sestaja štirikrat do šestkrat na leto, večinoma v Parmi.

Sestava upravnega odbora

Upravni odbor sestavlja štirinajst članov in predstavnik Komisije, kot je določeno v členu 25(1) Uredbe (ES) št. 178/2002 (2). Štirje člani izhajajo iz organizacij, ki zastopajo potrošnike in druge interese v živilski verigi. Sedmim članom sedanjega upravnega odbora se v skladu s Sklepom Sveta 2014/C 192/02 (3) mandat izteče 30. junija 2018. Preostalim sedmim članom upravnega odbora se v skladu s Sklepom Sveta 2016/C 223/08 (4) mandat izteče 30. junija 2020.

Imena sedanjih članov odbora so objavljena na spletni strani EFSA https://www.efsa.europa.eu/en/people/mbmembers.

Ta objava zadeva prijave za mesta tistih sedmih članov upravnega odbora, ki se jim mandat izteče 30. junija 2018.

Zahtevane kvalifikacije in merila za izbor

Od članov upravnega odbora se zahtevata najvišja raven usposobljenosti, ki zajema najrazličnejša strokovna znanja, in zavezanost k neodvisnemu delovanju.

Za to mesto morajo biti kandidati državljani države članice EU in izkazati:

1.

najmanj 15 let delovnih izkušenj na enem ali več od petih spodaj navedenih področij, od tega pet let na vodstvenem položaju:

zagotavljanje neodvisnega znanstvenega svetovanja ter znanstvene in tehnične podpore pri pripravi zakonodaje in politik Evropske unije na vseh področjih, ki imajo neposreden ali posreden vpliv na varnost hrane in krme,

vodenje in javna uprava (vključno s človeškimi viri, pravnimi in finančnimi vidiki),

razvoj politik, ki zagotavljajo integriteto, neodvisnost, preglednost, etično ravnanje in visokokakovostno znanstveno svetovanje, obenem pa vzdržujejo zanesljivost pri deležnikih,

učinkovito obveščanje javnosti o znanstvenem delu,

zagotavljanje potrebne skladnosti med ocenjevanjem tveganja, obvladovanjem tveganja in obveščanjem o tveganjih;

2.

najmanj pet let delovnih izkušenj na področju varnosti živil in krme ali na drugih področjih, povezanih s poslanstvom Agencije, zlasti na področju zdravja in dobrobiti živali, varovanja okolja, zdravja rastlin in prehrane;

3.

zmožnost dela v večjezičnem, večkulturnem in multidisciplinarnem okolju;

4.

zavezanost k neodvisnemu delovanju:

od članov se pričakuje, da upoštevajo najvišjo raven etičnega ravnanja, delujejo pošteno, neodvisno, nepristransko, zaupno in neupoštevajoč lastni interes ter da se izogibajo vsem situacijam, ki bi lahko povzročile navzkrižje osebnih interesov.

Kandidati bodo ocenjeni na podlagi njihove ustreznosti in zavezanosti k neodvisnemu delovanju, pri čemer se bodo upoštevala naslednja merila:

strokovno znanje in zmožnost za učinkovit prispevek na enem ali več področjih, navedenih zgoraj,

strokovno znanje na področju varnosti hrane in krme ali na drugih področjih, povezanih s poslanstvom Agencije,

zmožnost dela v večjezičnem, večkulturnem in multidisciplinarnem okolju.

Ožji izbor kandidatov bo analiziran tudi glede na naslednje zahteve za sestavo upravnega odbora:

uravnoteženost upravnega odbora glede pokritosti strokovnih področij,

najširša možna geografska pokritost na podlagi rotacije članov različnih narodnosti.

Kandidati morajo izpolniti elektronsko prijavo in izjavo o interesih, ki vključujeta posebne častne zaveze in izjave. Ko Svet imenuje kandidate, morajo ti vsako leto podati pisno izjavo o interesih in na vsakem zasedanju upravnega odbora navesti vse svoje interese, ki bi lahko vplivali na njihovo neodvisnost glede točk dnevnega reda.

Z izjavo o interesih kandidat potrdi, da lahko opravlja funkcijo člana upravnega odbora EFSA v skladu z notranjimi pravili o neodvisnosti (http://www.efsa.europa.eu/en/values/independence.htm) in pravili ravnanja upravnega odbora EFSA (Pravila ravnanja upravnega odbora EFSA). Ta pravila določajo, da se morajo člani upravnega odpora vzdržati vseh dejavnosti, ki bi lahko privedle do navzkrižja interesov ali v javnosti vzbudile vtis, da gre za navzkrižje interesov.

Upoštevali se bodo položaji posameznih kandidatov za člane upravnega odbora, ki izhajajo iz organizacij, ki zastopajo potrošnike ali druge interese v živilski verigi. Glej oddelek spodaj z naslovom: „Člani upravnega odbora, ki izhajajo iz organizacij, ki zastopajo potrošnike ali druge interese v živilski verigi“.

Udeležba na zasedanjih odbora/povračilo stroškov in nadomestila

Člani se morajo zavezati, da bodo redno sodelovali na zasedanjih upravnega odbora. Na obrazcu za prijavo morajo navesti, da bodo lahko dejavno sodelovali v upravnem odboru. Upravni odbor se bo predvidoma sestajal štirikrat do šestkrat na leto. Člani odbora ne prejmejo plačila, vendar jim bodo povrnjeni potni stroški in upravičeni bodo do dnevnic. Stroške nastanitve bo neposredno krila EFSA. Prejeli bodo tudi nadomestilo za prisotnost na zasedanju v skladu s členom 3 Pravil o povračilu stroškov, ki navaja: „Posebno nadomestilo znaša 385 EUR za vsako celodnevno prisotnost na zasedanju. Poldnevno zasedanje ali poldnevna prisotnost pomeni polovično izplačilo nadomestila.“

Člani upravnega odbora, ki izhajajo iz organizacij, ki zastopajo potrošnike ali druge interese v živilski verigi

Kandidati morajo v svoji prijavi navesti, ali želijo biti eden od štirih članov upravnega odbora z izkušnjami v organizacijah, ki zastopajo potrošnike ali druge interesne skupine v živilski verigi. V obrazložitvi morajo navesti položaj v organizacijah, ki zastopajo potrošnike ali druge interesne skupine v živilski verigi.

Imenovanje in trajanje mandata

Razen predstavnika Komisije, ki ga imenuje Komisija, člane upravnega odbora imenuje Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom, in sicer jih izbere s seznama, ki ga na podlagi tega razpisa za prijavo interesa sestavi Komisija. Mandat traja štiri leta in se lahko enkrat podaljša. Kandidate se seznani, da bo Komisija javno objavila seznam in da lahko nasprotujejo objavi svojega imena, tako da Komisijo obvestijo na naslov, naveden v posebni izjavi o zasebnosti tega razpisa (glej tudi oddelek spodaj „Varstvo osebnih podatkov“). Uveljavljanje te pravice ne bo vplivalo na prijavo kandidata. Posamezni kandidati na seznamu Komisije, ki na razpisu niso izbrani, se lahko uvrstijo na rezervni seznam in nato po potrebi zamenjajo tiste člane, ki odstopijo pred koncem mandata.

Enake molžnosti

Pri postopku bo posebna skrb namenjena izognitvi kakršni koli diskriminaciji, podpirajo pa se prijave žensk.

Postopek prijave in rok za prijavo

Prijave morajo izpolnjevati naslednje zahteve, sicer se ne bodo upoštevale:

1.

Zainteresirane osebe spodbujamo, da se prijavijo prek spletnega sistema na spletni strani: https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en.

Elektronska prijava mora vključevati dve prilogi:

(a)

ročno podpisano izjavo o interesih, ki je na voljo na naslovu: https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en;

(b)

življenjepis, dolg najmanj 1,5 strani in največ 3 strani.

2.

Po uspešni elektronski prijavi bo spletni sistem ustvaril prijavno številko. Če sistem prijavne številke ne ustvari, prijava ni bila zabeležena.

V primeru tehničnih težavah pošljite elektronsko sporočilo na naslov sante-call-management-board-efsa@ec.europa.eu. Poteka svoje prijave kandidati ne morejo spremljati na spletu.

3.

Obrazec za prijavo, izjava o interesih, življenjepis in dokazila morajo biti napisani v enem od uradnih jezikov Evropske unije. Zaradi lažje izvedbe postopka izbire pa je zaželeno, vendar ni obvezno, da prijava vključuje tudi povzetek delovnih izkušenj in druge ustrezne podatke v angleščini. Vse prijave se obravnavajo zaupno. Dokazila je treba po potrebi priložiti pozneje.

4.

Če želite prijavo oddati v enem od uradnih jezikov Evropske unije, ki ni angleščina, lahko izpolnite prijavo v tem jeziku ali pišete sekretariatu razpisa na elektronski naslov sante-call-management-board-efsa@ec.europa.eu in zahtevate prijavni obrazec v vašem jeziku. Prejeli boste prijavni obrazec v Word obliki.

5.

Vse prijave interesa bodo obravnavane zaupno.

6.

Zadnji rok za oddajo prijav je 19. maj 2017 do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času.

7.

Prijava mora biti izpolnjena v celoti in rok je treba upoštevati. Kandidatom priporočamo, da s prijavo ne čakajo do zadnjega trenutka, saj lahko zaradi morebitne napake v internetni povezavi zamudijo priložnost predložitve prijave v za to določenem roku. Prijave po izteku roka ne bodo sprejete.

8.

Prijave, ki bodo poslane po elektronski pošti in bodo izpolnjevale pogoje iz točke 3, bodo sprejete. Prijave, poslane po pošti, telefaksu ali izročene osebno, se praviloma ne bodo upoštevale; prav tako se ne bodo upoštevale prijave, poslane neposredno Evropski agenciji za varnost hrane.

9.

Z oddajo prijave kandidati sprejmejo postopke in pogoje, kakor so opisani v tem razpisu in referenčnih dokumentih. Pri izpolnjevanju prijave se kandidati nikakor ne smejo sklicevati na kakršne koli dokumente, ki so jih predložili ob prejšnjih prijavah (primer: fotokopije prejšnjih prijav ne bodo sprejete). Vsako napačno prikazovanje zahtevanih informacij lahko vodi do izključitve iz tega razpisa.

10.

Vsi kandidati, ki se bodo prijavili na ta razpis, bodo obveščeni o rezultatih postopka izbire.

Varstvo osebnih podatkov

Komisija bo zagotovila, da bodo osebni podatki kandidatov obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (5). To velja zlasti za zaupnost in varstvo takih podatkov. Več informacij o obsegu, namenih in načinih za obdelavo osebnih podatkov v okviru tega razpisa lahko kandidati najdejo v posebni izjavi o zasebnosti na spleti strani razpisa https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en.


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(2)  UL L 31, 1.2.2002, str. 13.

(3)  UL C 192, 21.6.2014, str. 2.

(4)  UL C 223, 21.6.2016, str. 7.

(5)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.