12.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 9/7


RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV 2017

ENOSTAVNI PROGRAMI

Nepovratna sredstva za ukrepe za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah v skladu z Uredbo (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

(2017/C 9/06)

1.   Ozadje in namen tega razpisa za zbiranje predlogov

1.1   Ukrepi za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo

Evropski parlament in Svet sta 22. oktobra 2014 sprejela Uredbo (EU) št. 1144/2014 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 3/2008 (1). To uredbo dopolnjuje Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1829 (2), pravila za njeno izvajanje pa določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1831 (3).

Splošni cilj ukrepov za informiranje in promocijo je povečati konkurenčnost kmetijskega sektorja Unije.

Posebni cilji ukrepov za informiranje in promocijo so:

(a)

povečanje ozaveščenosti o prednostih kmetijskih proizvodov Unije in o visokih standardih, ki veljajo za proizvodne metode v Uniji;

(b)

povečanje konkurenčnosti in porabe kmetijskih proizvodov Unije in nekaterih živilskih proizvodov ter njihove prepoznavnosti znotraj in zunaj Unije;

(c)

povečanje ozaveščenosti in priznavanja shem kakovosti Unije;

(d)

povečanje tržnega deleža kmetijskih proizvodov Unije in nekaterih živilskih proizvodov, s posebnim poudarkom na trgih tretjih držav z največjim potencialom rasti;

(e)

ponovna vzpostavitev običajnih tržnih razmer v primeru hudih motenj na trgu, izgube zaupanja potrošnikov ali drugih specifičnih problemov.

1.2   Letni delovni program Komisije za leto 2017

Letni delovni program Komisije za leto 2017, ki je bil z izvedbenim sklepom (4) sprejet 9. novembra 2016, podrobno določa dodeljevanje sofinanciranja in prednostne naloge ukrepov za predloge za enostavne programe in multiprograme na notranjem trgu in v tretjih državah. Na voljo je na spletnem naslovu:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2017/index_en.htm

1.3   Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano

Evropska komisija je Izvajalski agenciji za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: Chafea) poverila upravljanje nekaterih delov ukrepov za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, vključno z ocenjevanjem enostavnih programov.

1.4   Sedanji razpis za zbiranje predlogov

Sedanji razpis za zbiranje predlogov se nanaša na izvajanje enostavnih programov v okviru oddelkov 1.2.1.1 in 1.2.1.2 Priloge I k Letnemu delovnemu programu Komisije za leto 2017, povezanih z ukrepi, ki spadajo med tematske prednostne naloge 1 in 2, in sicer enostavne programe na notranjem trgu in v tretjih državah.

2.   Cilji – teme – prednostne naloge

V oddelkih 1.2.1.1 in 1.2.1.2 Priloge I k Letnemu delovnemu programu za leto 2017 so določene tematske prednostne naloge za ukrepe, ki bodo sofinancirani v okviru tega razpisa (glej tudi oddelek 6.2 o upravičenih dejavnostih). Pri sofinanciranju se bodo upoštevali samo predlogi, ki bodo neposredno ustrezali temi in opisu iz tega oddelka letnega delovnega programa. Zato je v dokumentu o sedanjem razpisu objavljenih osem tem za predloge. Vloge za ta razpis morajo spadati na področje ene izmed teh prednostnih tem. Organizacija predlagateljica lahko v okviru iste prednostne teme vloži več vlog za različne projekte. Mogoče je oddati tudi več vlog za različne projekte v okviru različnih prednostnih tem.

3.   Časovni razpored

Rok za oddajo vlog je 20. april 2017 do 17.00 po srednjeevropskem času.

 

Faze

Datum in ura ali okvirno obdobje

(a)

Objava razpisa

12.1.2017

(b)

Rok za oddajo vlog

20.4.2017

(c)

Obdobje ocenjevanja (okvirno)

21.4–31.8.2017

(d)

Sklep Komisije (okvirno)

oktober 2017

(e)

Informacije za vložnike (okvirno)

oktober 2017

(f)

Podpis pogodbe z državo članico (okvirno)

januar 2018

(g)

Datum začetka izvajanja ukrepa (okvirno)

> 1.1.2018

4.   Razpoložljiva proračunska sredstva

Skupna proračunska sredstva, namenjena za sofinanciranje ukrepov v okviru tega razpisa, znašajo 85 500 000 EUR. Okvirni zneski, ki so na razpolago za vsako temo, so navedeni v preglednici „Upravičene dejavnosti“ v točki 6.

Ta znesek je odvisen od razpoložljivosti odobrenih proračunskih sredstev, potem ko proračunski organ EU sprejme proračun za leto 2018, ali je zajet v začasnih dvanajstinah. Tudi ta znesek je odvisen od razpoložljivih sredstev v proračunu za naslednja tri leta ob upoštevanju nediferencirane narave odobrenih proračunskih sredstev.

Komisija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev.

5.   Zahteve glede dopustnosti

Vloge je treba oddati najpozneje do roka za vložitev iz oddelka 3.

Vloge mora oddati koordinator prek spleta na portalu za udeležence (elektronski sistem za oddajo vlog na naslovu: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html).

Če zgoraj navedene zahteve ne bodo izpolnjene, bo vloga zavrnjena.

Predloge je mogoče oddati v katerem koli uradnem jeziku Evropske unije. Vendar morajo vložniki ob pripravi vlog upoštevati, da bodo pogodbe upravljale države članice. Zato je priporočljivo, da vložniki oddajo predlog v jeziku ali jezikih države članice, iz katere izvira organizacija predlagateljica, razen če je zadevna država članica soglašala, da bo podpisala pogodbo v angleščini (5). Da bi neodvisni strokovnjaki, ki podajo tehnični prispevek za ocenjevanje, lažje pregledali predloge, je priporočljivo, da se predlogu, če je napisan v katerem izmed drugih uradnih jezikov EU, priloži angleški prevod tehničnega dela (del B).

6.   Merila za upravičenost

6.1   Upravičeni vložniki

Predloge za enostavne programe lahko oddajo samo pravne osebe ali drugi subjekti, ki niso pravne osebe po veljavni nacionalni zakonodaji, če njihovi zastopniki lahko prevzemajo pravne obveznosti v njihovem imenu in zagotavljajo enaka jamstva za zaščito finančnih interesov Unije kot tista, ki jih nudijo pravne osebe iz člena 131(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012.

V skladu s členom 7(1) Uredbe (EU) št. 1144/2014 so tako upravičene vloge naslednjih organizacij in organov:

(i)

trgovinskih in medtrgovinskih organizacij, ki so ustanovljene v državi članici in so reprezentativne za zadevni sektor ali sektorje v tej državi članici, zlasti medpanožnih organizacij iz člena 157 Uredbe (EU) št. 1308/2013, in skupin iz člena 3(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012, če so reprezentativne za ime, ki je zaščiteno na podlagi slednje uredbe in ga zajema zadevni program;

(ii)

organizacij proizvajalcev ali združenj organizacij proizvajalcev iz členov 152 in 156 Uredbe (EU) št. 1308/2013, ki jih priznava država članica, ali

(iii)

organov agroživilskega sektorja, katerih cilj in dejavnosti so namenjeni informiranju o kmetijskih proizvodih in njihovi promociji ter ki jim je zadevna država članica podelila jasno opredeljeno javno nalogo na tem področju; ti organi morajo biti zakonito ustanovljeni v zadevni državi članici najmanj dve leti pred datumom razpisa za zbiranje predlogov iz člena 8(2).

Navedene organizacije predlagateljice lahko predložijo predlog, če so reprezentativne za sektor ali proizvod iz predloga in izpolnjujejo pogoje iz členov 1(1) in 1(2) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1829 z dne 23. aprila 2015, in sicer:

(i)

trgovinska in medtrgovinska organizacija, ki je ustanovljena v državi članici, kakor je določeno v členu 7(1)(a) Uredbe (EU) št. 1144/2014, se v okviru programa šteje za reprezentativno za zadevni sektor:

če predstavljajo najmanj 50-odstotni delež števila proizvajalcev ali 50 % obsega ali vrednosti tržne proizvodnje zadevnega proizvoda ali sektorja v zadevni državi članici ali

če država članica priznava medpanožno organizacijo v skladu s členom 158 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ali v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta;

(ii)

skupina iz člena 3(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter člena 7(1)(a) Uredbe (EU) št. 1144/2014 se šteje za reprezentativno za ime, ki je zaščiteno na podlagi Uredbe (EU) št. 1151/2012 in jo zajema program, če predstavlja vsaj 50 % obsega ali vrednosti tržne proizvodnje proizvoda(-ov) z zaščitenim imenom;

(iii)

organizacija proizvajalcev ali združenje organizacij proizvajalcev iz člena 7(1)(c) Uredbe (EU) št. 1144/2014 se v okviru programa šteje za reprezentativno za zadevni(-e) proizvod(-e) ali sektor, če jo (ga) priznava država članica v skladu s členom 154 ali 156 Uredbe (EU) št. 1308/2013 ali členom 14 Uredbe (EU) št. 1379/2013;

(iv)

organ agroživilskega sektorja iz člena 7(1)(d) Uredbe (EU) št. 1144/2014 je v okviru programa reprezentativen za zadevni(-e) sektor(-je), če so med njegovimi člani predstavniki tega (teh) proizvoda(-ov) ali sektorja.

Z odstopanjem od točk (i) in (ii) se lahko sprejmejo nižji pragovi, če organizacija predlagateljica v predloženem predlogu dokaže, da posebne okoliščine, vključno z dokazi o strukturi trga, upravičijo obravnavo organizacije predlagateljice kot reprezentativne za zadevni(-e) proizvod(-e) ali sektor.

Predloge lahko predloži ena ali več organizacij predlagateljic iz iste države članice EU.

Upravičene so samo vloge, ki jih oddajo subjekti s sedežem v državah članicah EU.

Neupravičeni subjekti: vložniki, ki za ukrepe za informiranje in promocijo, navedene v njihovih predlogih, že prejemajo sredstva Unije, za te ukrepe niso upravičeni do financiranja s strani Unije na podlagi Uredbe (EU) št. 1144/2014.

Za oceno upravičenosti vložnikov so potrebna naslednja dokazila:

zasebni subjekt: izpisek iz uradnega lista, kopija statuta ali izpisek iz registra gospodarskih družb,

javni subjekt: kopija sklepa o ustanovitvi javne družbe ali druga uradna listina o ustanovitvi subjekta javnega prava,

subjekti, ki niso pravne osebe: dokazilo, da lahko njihovi zastopniki prevzemajo pravne obveznosti v njihovem imenu,

dokazilo, da vložnik izpolnjuje merila za reprezentativnost iz člena 1 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1829.

6.2   Upravičene dejavnosti

Predlogi morajo izpolnjevati merila za upravičenost iz Priloge II k Letnemu delovnemu programu, in sicer:

(a)

zajemajo lahko samo proizvode in sheme iz člena 5 Uredbe (EU) št. 1144/2014;

(b)

v njih mora biti zagotovljeno, da se ukrepi izvajajo prek izvajalskih organov iz člena 13 Uredbe (EU) št. 1144/2014. Organizacije predlagateljice morajo izbrati organe, odgovorne za izvajanje programov, ki bodo zagotavljali, da bo razmerje med kakovostjo in ceno najboljše in da ne bo navzkrižja interesov (glej člen 2 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1829 in točko (e) oddelka 11.1 razpisa). Organizacija predlagateljica se zavezuje, da bo organ, ki bo odgovoren za izvajanje programa, izbran najpozneje do podpisa pogodbe (glej člen 10 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1831);

(c)

če organizacija predlagateljica predlaga, da bi nekatere dele predloga izvedla sama, mora zagotoviti, da stroški ukrepa, ki ga namerava izvesti, ne presegajo običajnih tržnih cen;

(d)

skladni morajo biti s pravom Unije, ki ureja zadevne proizvode in z vsemi določbami iz člena 3(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1829;

(e)

če sporočilo programa zadeva informacije o zdravstvenih učinkih, morajo biti predlogi skladni s pravili iz člena 3(2) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1829;

(f)

če je v predlogu predlagana navedba izvora ali znamk, mora biti predlog skladen s pravili iz poglavja II Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1831.

Za oceno upravičenosti načrtovanih dejavnosti je treba predložiti naslednje informacije:

predlogi, ki zadevajo nacionalne sheme kakovosti, vsebujejo dokumentacijo ali sklicevanja na javno dostopne vire, ki dokazujejo, da država članica priznava shemo kakovosti,

predlogi, ki so namenjeni notranjemu trgu in prenašajo sporočila o zdravih prehranjevalnih navadah ali odgovornem uživanju alkohola, navajajo, kako so predlagani program in njegova sporočila usklajeni z zadevnimi nacionalnimi pravili na področju javnega zdravja v državi članici, v kateri se bo program izvajal. Utemeljitve morajo vključevati sklicevanja ali dokumentacijo v podporo trditve.

Poleg tega mora biti predlog skladen tudi z eno izmed tematskih prednostnih nalog iz Letnega delovnega programa Komisije za leto 2017 za enostavne programe. V nadaljevanju so navedeni odlomki iz Letnega delovnega programa Komisije za leto 2017, v katerih je podrobno opisanih osem tem, za katere je mogoče oddati vloge. V besedilu so opisane teme, predvideni ustrezni znesek, cilji in pričakovani rezultati.

Ukrepi v okviru tematske prednostne naloge 1: enostavni programi za notranji trg

Tema

Predvideni skupni znesek

Prednostne naloge v zadevnem letu, zastavljeni cilji in pričakovani rezultati

Tema 1 – programi za informiranje in promocijo, katerih cilj je povečanje ozaveščenosti in priznavanja shem kakovosti Unije, kot so opredeljene v členu 5(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1144/2014

12 375 000 EUR

Cilj je večja ozaveščenost in priznavanje shem kakovosti Unije:

(a)

sheme kakovosti: zaščitena označba porekla (ZOP)/zaščitena geografska označba (ZGO)/zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP) in neobvezne navedbe kakovosti;

(b)

ekološka metoda pridelave;

(c)

grafični znak za kakovostne kmetijske proizvode, značilne za najbolj oddaljene regije Unije.

Programi informiranja in promocije, namenjeni za sheme kakovosti Unije, bi morali biti ključna prednostna naloga na notranjem trgu, saj take sheme potrošnikom jamčijo za kakovost in značilnosti proizvoda ali uporabljenega proizvodnega procesa, zadevnim proizvodom pa dajejo dodano vrednost ter povečujejo njihove tržne možnosti.

Med pričakovanimi rezultati je višja raven prepoznavanja grafičnega znaka, povezanega s shemami kakovosti Unije, pri evropskih potrošnikih, saj je znano, da po podatkih posebne raziskave Eurobarometra (št. 440) le 20 % evropskih potrošnikov prepozna grafične znake proizvodov z zaščiteno označbo porekla ter 17 % v primeru zaščitene geografske označbe in 15 % v primeru zajamčene tradicionalne posebnosti, ki so glavne sheme kakovosti Unije. Poleg tega le 23 % evropskih potrošnikov prepozna grafični znak ekološkega kmetovanja.

Pričakovani končni učinek je okrepitev konkurenčnosti in potrošnje agroživilskih proizvodov, registriranih v okviru sheme kakovosti Unije, ter povečanje njihove prepoznavnosti in tržnega deleža.

Tema 2 – programi za informiranje in promocijo, katerih cilj je izpostaviti posebne značilnosti kmetijskih metod v Uniji ter značilnosti evropskih kmetijskih in živilskih proizvodov ter sheme kakovosti iz člena 5(4)(d) Uredbe (EU) št. 1144/2014

10 125 000 EUR

Cilj teme je poudariti posebnosti metod kmetijske proizvodnje v Uniji, zlasti v zvezi z varnostjo hrane, sledljivostjo, pristnostjo, označevanjem, hranilnimi in zdravstvenimi vidiki (vključno z ustreznimi prehranskimi praksami in odgovornim uživanjem upravičenih alkoholnih pijač), dobrobitjo živali, varstvom okolja in trajnostjo, ter značilnosti kmetijskih in živilskih proizvodov, zlasti v zvezi z njihovo kakovostjo, okusom, raznolikostjo ali tradicijo.

Pričakovani učinek je tudi večja ozaveščenost o prednostih kmetijskih proizvodov Unije pri evropskih potrošnikih in povečanje konkurenčnosti in porabe zadevnih agroživilskih proizvodov Unije ter povečanje njihove prepoznavnosti in tržnega deleža.


Ukrepi v okviru tematske prednostne naloge 2: enostavni programi v tretjih državah  (6)

Tema

Predvideni skupni znesek

Prednostne naloge v zadevnem letu, zastavljeni cilji in pričakovani rezultati

Tema 3 (*1) – programi za informiranje in promocijo, namenjeni eni ali več državam izmed naslednjih: Kitajska (tudi Hongkong in Macao), Japonska, Južna Koreja, Tajvan, jugovzhodna Azija ali Indija

14 750 000 EUR

Programi za informiranje in promocijo bi morali biti namenjeni eni ali več državam, navedenim v ustrezni temi.

Cilji teh programov bi morali biti skladni s splošnimi in posebnimi cilji iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1144/2014.

Pričakovani končni učinek je večja konkurenčnost in poraba kmetijsko-živilskih proizvodov Unije, povečanje njihove prepoznavnosti in tržnega deleža v navedenih ciljnih državah.

Tema 4 (*1) – programi za informiranje in promocijo, namenjeni eni ali več državam izmed naslednjih: ZDA, Kanada ali Mehika

11 600 000 EUR

Tema 5 (*1) – programi za informiranje in promocijo, namenjeni eni ali več državam Afrike, Bližnjega vzhoda (*2), Irana ali Turčije

8 450 000 EUR

Tema 6 (*1) – programi za informiranje in promocijo, namenjeni geografskim območjem, ki ne vključujejo območij v okviru tem 3, 4 in 5

11 600 000 EUR

Tema 7 – programi za informiranje in promocijo o mlečnih izdelkih, izdelkih iz svinjskega mesa ali kombinaciji teh dveh vrst izdelkov, namenjeni kateri koli tretji državi.

Proizvodi, upravičeni v okviru te teme, so navedeni v delu XVII Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (*3) v zvezi z izdelki iz svinjskega mesa ter delu XVI Priloge I k navedeni uredbi v zvezi z mlekom in mlečnimi izdelki.

12 600 000 EUR

Tema 8 – programi za informiranje in promocijo o izdelkih iz govejega mesa, namenjeni kateri koli tretji državi.

Proizvodi, upravičeni v okviru te teme, so navedeni v delu XV Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta.

4 000 000 EUR

Če želi organizacija predlagateljica v enem programu izvajati ukrepe, namenjene več prednostnim regijam v tretjih državah, mora oddati več vlog (po eno vlogo za vsako temo). Druga možnost je, da odda vlogo v okviru teme „programi za informiranje in promocijo, namenjeni drugim geografskim območjem“. Ta tema se nanaša na geografska območja, ki niso našteta v temah 3–5, lahko pa se nanaša tudi na kombinacijo več prednostnih regij iz tem 3–5.

Vrste upravičenih dejavnosti

Ukrepi za informiranje in promocijo zajemajo predvsem naslednje dejavnosti, ki so upravičene v okviru tega razpisa:

1.

vodenje projekta;

2.

odnosi z javnostjo:

dejavnosti na področju odnosov z javnostjo,

medijski dogodki;

3.

spletišče, družbena omrežja:

vzpostavitev, posodabljanje in vzdrževanje spletišča,

družbena omrežja (odprtje računov, redno objavljanje),

drugo (mobilne aplikacije, platforme za e-učenje, spletni seminarji itd.);

4.

oglaševanje:

tisk,

TV,

radio,

splet,

na prostem,

kino;

5.

komunikacijska orodja:

objave, gradiva za medije, promocijski izdelki,

promocijski videoposnetki;

6.

prireditve:

stojnice na sejmih,

seminarji, delavnice, sestanki med podjetji, usposabljanja za poklic/kuharje, dejavnosti v šolah,

tedni restavracij,

sponzorstvo prireditev,

študijska potovanja v Evropo;

7.

promocija na prodajnih mestih:

degustacije,

drugo: promocija v publikacijah trgovcev na drobno, oglaševanje na prodajnih mestih.

Obdobje izvajanja

Sofinancirani ukrep (programi informiranja/promocije) se mora izvajati v obdobju od enega leta do treh let.

Trajanje ukrepa mora biti navedeno v predlogih.

7.   Merila za izključitev

7.1   Izključitev iz sodelovanja

Vložniki bodo izključeni iz sodelovanja v tem razpisu za zbiranje predlogov, če so v eni od naslednjih situacij za izključitev (7):

(a)

gospodarski subjekt je v stečaju, postopku zaradi insolventnosti ali postopku likvidacije, v katerem njegova sredstva upravlja upravitelj ali sodišče, ima dogovor z upniki, njegove poslovne dejavnosti so začasno ustavljene ali je v kakršni koli podobni situaciji, ki nastane zaradi podobnega postopka, določenega v nacionalnih zakonih ali drugih predpisih;

(b)

s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo je ugotovljeno, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje svojih obveznosti v zvezi s plačevanjem davkov ali prispevkov za socialno varnost v skladu s pravom države, v kateri ima sedež, države, v kateri se nahaja javni naročnik, ali države, v kateri se naročilo izvaja;

(c)

s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo je ugotovljeno, da je gospodarski subjekt zagrešil hudo kršitev poklicnih pravil, s tem ko je kršil veljavne zakone ali druge predpise ali etične standarde stroke, ki ji pripada, ali s tem, ko je ravnal krivdno, pri čemer to ravnanje, če kaže na naklep ali hudo malomarnost, vpliva na njegovo strokovno verodostojnost, med drugim zlasti naslednje:

(i)

zavajanje z namenom goljufije ali iz malomarnosti pri dajanju informacij, ki se zahtevajo zaradi preverjanja odsotnosti razlogov za izključitev ali izpolnjevanja meril za izbor ali pri izvajanju naročila;

(ii)

sklepanje dogovorov z drugimi gospodarskimi subjekti z namenom izkrivljanja konkurence;

(iii)

kršenje pravic intelektualne lastnine;

(iv)

poskus vplivanja na postopek odločanja javnega naročnika med postopkom za oddajo javnega naročila;

(v)

poskus pridobitve zaupnih informacij, zaradi katerih bi gospodarski subjekt lahko imel neupravičeno prednost v postopku za oddajo javnega naročila;

(d)

s pravnomočno sodbo je bilo ugotovljeno, da je gospodarski subjekt kriv česar koli od naslednjega:

(i)

goljufije v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, pripravljene na podlagi Akta Sveta z dne 26. julija 1995 (8);

(ii)

korupcije, kot je opredeljena v členu 3 Konvencije o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije, pripravljene na podlagi Akta Sveta z dne 26. maja 1997 (9), in v členu 2(1) Okvirnega sklepa Sveta 2003/568/PNZ (10), ter korupcije, kot je opredeljena v pravu države, v kateri se nahaja javni naročnik, države, v kateri ima gospodarski subjekt sedež, ali države, v kateri se naročilo izvaja;

(iii)

sodelovanja v hudodelski združbi, kot je opredeljeno v členu 2 Okvirnega Sklepa Sveta 2008/841/PNZ (11);

(iv)

pranja denarja ali financiranja terorizma, kot sta opredeljena v členu 1 Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (12);

(v)

terorističnih kaznivih dejanj oziroma kaznivih dejanj, povezanih s terorističnimi dejavnostmi, kot so opredeljena v členu 1 in 3 Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ (13), ali spodbujanja k storitvi takšnih kaznivih dejanj, pomoči ali podpore pri tem ali poskusa storitve takšnih kaznivih dejanj, kot je navedeno v členu 4 navedenega sklepa;

(vi)

vpletenosti v delo otrok ali drugih oblik trgovine z ljudmi, kot so opredeljene v členu 2 Direktive 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (14);

(e)

izkazalo se je, da je gospodarski subjekt zelo pomanjkljivo izpolnjeval glavne obveznosti pri izvajanju naročila, financiranega iz proračuna, kar je privedlo do predčasne odpovedi naročila ali uporabe pavšalnih odškodnin ali drugih pogodbenih kazni ali kar je odredbodajalec, OLAF ali Računsko sodišče razkrilo s svojimi pregledi, revizijami ali preiskavami;

(f)

s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo je bilo ugotovljeno, da je gospodarski subjekt storil nepravilnost v smislu člena 1(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95.

7.2   Izključitev iz sofinanciranja

Vložniki bodo izključeni iz sofinanciranja, če so med postopkom za dodelitev nepovratnih sredstev v eni od naslednjih situacij iz člena 107 finančne uredbe:

(a)

so v situaciji za izključitev, ugotovljeni v skladu s členom 106 finančne uredbe;

(b)

zavajali so pri dajanju informacij, ki se zahtevajo kot pogoj za sodelovanje v postopku, ali teh informacij niso predložili v postopku dodelitve sofinanciranja;

Vložnik skladnost z merili za izključitev potrdi tako, da ob oddaji vloge na spletu označi ustrezno polje. Vsi upravičenci, ki so izbrani za sofinanciranje, morajo podpisati častno izjavo, s katero potrdijo, da niso v nobeni od situacij iz člena 106(1) in členov 107–109 finančne uredbe. Vložniki morajo upoštevati navodila na spletnem portalu.

8.   Merila za izbor

8.1   Finančna zmogljivost

Vložniki morajo imeti stalna in zadostna finančna sredstva, da lahko opravljajo svojo dejavnost ves čas izvajanja ukrepa, in morajo prispevati k njegovemu financiranju.

Finančna zmogljivost vseh vložnikov bo ocenjena v skladu z zahtevami finančne uredbe (Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012). Ocenjevanje ne bo izvedeno, če:

znesek, za katerega je vložnik zaprosil, ne presega 60 000 EUR,

je vložnik javni organ.

Dokazila, ki jih je treba priložiti vlogi, vloženi na spletu, za oceno finančne zmogljivosti, zajemajo:

letne računovodske izkaze (vključno z bilanco stanja ter izkazom poslovnega izida) za preteklo poslovno leto, za katerega so bili pripravljeni računovodski izkazi (novoustanovljeni subjekti namesto računovodskih izkazov predložijo poslovni načrt),

vnaprej izpolnjen obrazec o finančni vzdržnosti s povzetkom potrebnih podatkov iz letnih računovodskih izkazov, ki bodo prispevali k oceni vložnikove finančne zmogljivosti.

Koordinator ali drugi upravičenec, ki prosi za prispevek EU, ki presega 750 000 EUR (prag za vsakega posameznega upravičenca), predloži tudi:

revizijsko poročilo pooblaščenega zunanjega revizorja, ki potrjuje računovodske izkaze za zadnje razpoložljivo poslovno leto. Ta določba se ne uporablja za javne organe.

8.2   Operativna zmogljivost

Vložniki morajo razpolagati s potrebno strokovno usposobljenostjo in kvalifikacijami za izvedbo ukrepa.

To dokažejo z naslednjimi podatki, ki jih navedejo v delu B predloga:

splošni profili (kvalifikacije in izkušnje) vložnikovega osebja, ki nosi glavno odgovornost za upravljanje in izvedbo predlaganega ukrepa,

poročilo organizacij predlagateljic o dejavnostih ali opis dejavnosti, izvedenih v zvezi z dejavnostmi, ki so upravičene do sofinanciranja, kot je opisano zgoraj v točki 6.

Če organizacije predlagateljice predlagajo izvedbo določenih delov predloga, je treba predložiti dokazila o najmanj treh letih izkušenj z izvajanjem ukrepov za informiranje in promocijo.

9.   Merila za dodelitev

Del B vloge je namenjen oceni predloga glede na merila za dodelitev.

Na splošno se od projektov pričakuje učinkovita struktura upravljanja, jasna strategija in natančen opis pričakovanih rezultatov.

Merila in podmerila, v skladu s katerimi bo ocenjena vsebina vsakega predloga:

Merila

Največje možno število točk

Prag

1.

Razsežnost na ravni Unije

20

14

2.

Tehnična kakovost projekta

40

24

3.

Kakovost upravljanja

10

6

4.

Proračun in stroškovna učinkovitost

30

18

SKUPAJ

100

62

Predlogi, ki ne bodo dosegli navedenega skupnega praga in/ali posameznih pragov, bodo zavrnjeni.

Podmerila, ki se bodo upoštevala pri ocenjevanju vsakega od glavnih meril za dodelitev:

1.

Razsežnost na ravni Unije:

(a)

ustreznost predlaganih ukrepov za informiranje in promocijo glede na splošne in posebne cilje iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1144/2014, namen iz člena 3 navedene uredbe ter prednostne naloge, cilje in pričakovane rezultate, navedene v okviru zadevne tematske prednostne naloge;

(b)

sporočilo Unije v okviru kampanje;

(c)

učinek projekta na ravni Unije.

2.

Tehnična kakovost projekta:

(a)

kakovost in pomembnost tržne analize;

(b)

primernost programske strategije, ciljev in ključnih sporočil;

(c)

primerna izbira dejavnosti glede na cilje in programsko strategijo, uravnotežen komunikacijski miks, sinergijo med dejavnostmi;

(d)

natančen opis dejavnosti;

(e)

kakovost predlaganih metod vrednotenja in kazalnikov.

3.

Kakovost upravljanja:

(a)

organizacija projekta in struktura upravljanja;

(b)

mehanizmi nadzora kakovosti in obvladovanje tveganj.

4.

Proračun in stroškovna učinkovitost:

(a)

donosnost naložb;

(b)

ustrezna razdelitev proračuna glede na cilje in področje dejavnosti;

(c)

skladnost med predvidenimi stroški in stvarnimi rezultati;

(d)

realna ocena glede oseb/dni za dejavnosti, ki jih bo organizacija predlagateljica izvajala, vključno s stroški koordiniranja projekta.

Po ocenjevanju se vsi upravičeni predlogi razvrstijo po skupnem številu doseženih točk. Sofinanciranje bo dodeljeno najvišje ocenjenemu predlogu ali predlogom glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

Za vsako od tematskih prednostnih nalog iz oddelka 6.2 tega razpisa se oblikuje ločen razvrstitveni seznam.

Če sta na zadnjem mestu istega razvrstitvenega seznama dva ali več predloga z enakim številom točk, se obdrži predlog, ki omogoča razpršenost glede proizvodov ali ciljnih trgov. To pomeni, da Komisija izmed dveh ex aequo predlogov najprej izbere tistega z vsebino, ki še ni zastopana v razvrstitvi na seznamu, in sicer najprej glede proizvodov, nato glede ciljnih trgov. Če tega merila ni mogoče uporabiti, Komisija najprej izbere program z največjim številom točk za posamezna merila za dodelitev. Najprej primerja točke za „razsežnost na ravni Unije“, zatem za „tehnično kakovost“ in nazadnje za „proračun in stroškovno učinkovitost.“

10.   Pravne obveznosti

Agencija Chafea po ocenjevanju sestavi seznam predlogov, priporočenih za financiranje, na katerem so predlogi razvrščeni po skupnem številu doseženih točk.

Komisija v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) št. 1144/2014 sprejme izvedbeni akt, s katerim se določijo izbrani enostavni programi, morebitne potrebne spremembe v zvezi z njimi in pripadajoči proračuni (sklep o dodelitvi).

V sklepu Komisije bodo navedeni izbrani programi, ki so bili sprejeti za finančni prispevek Unije v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1144/2014. Ta sklep bo naslovljen na pristojne države članice. Zadevne države članice so odgovorne za pravilno izvajanje enostavnih programov in pripadajoča plačila.

Komisija po sprejetju tega izvedbenega akta posreduje kopije izbranih programov zadevnim državam članicam. Države članice nemudoma obvestijo zadevne organizacije predlagateljice, ali so bile njihove vloge sprejete.

Države članice z izbranimi organizacijami predlagateljicam sklenejo pogodbe o izvajanju programov v skladu z zahtevami iz člena 10 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1831. V pogodbi bodo podrobno določeni zlasti pogoji in raven financiranja ter obveznosti pogodbenih strank.

11.   Finančne določbe

11.1   Splošna načela

(a)

Nekumulativno dodeljevanje

Za vsak ukrep se iz proračuna EU nepovratna sredstva dodelijo samo enkrat.

Isti stroški se iz proračuna Unije nikoli ne financirajo dvakrat.

Vložniki navedejo vire in zneske sredstev Unije, ki so jih prejeli ali za katera so zaprosili za isti ukrep, del ukrepa ali za njihovo delovanje (nepovratna sredstva za poslovanje), kot tudi vsa druga sredstva za isti ukrep, ki so jih prejeli ali za katera so zaprosili.

(b)

Neretroaktivnost

Nepovratna sredstva se ne smejo dodeliti za nazaj za že zaključene ukrepe.

(c)

Sofinanciranje

Sofinanciranje pomeni, da sredstva, ki so potrebna za izvedbo ukrepa, ne izhajajo v celoti iz nepovratnih sredstev EU.

Preostale odhodke krije izključno organizacija predlagateljica.

Finančni prispevki, ki jih upravičencu namenijo njegovi člani, zlasti prispevki za stroške, ki so upravičeni v okviru ukrepa, so dovoljeni in se obravnavajo kot prejemki.

(d)

Uravnotežen proračun

Ocenjeni proračun ukrepa mora biti predstavljen v delu A obrazca za vlogo. Vsebovati mora uravnotežene prihodke in odhodke.

Proračun se sestavi v eurih.

Za vložnike, ki predvidevajo, da nastali stroški ne bodo v eurih, je priporočljiva uporaba menjalnega tečaja, ki je objavljen v Uradnem listu Evropske unije:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

(e)

Pogodbe o izvajanju/oddaja naročil podizvajalcem

Kadar izvajanje ukrepa zahteva dodelitev javnih naročil (pogodbe o izvajanju), mora upravičenec dodeliti naročilo tistemu ponudniku, ki nudi najboljšo stroškovno učinkovitost ali najnižjo ceno (kar je primerno), pri čemer se mora izogibati nasprotju interesov in shraniti dokumentacijo za primer revizije.

Če je organizacija predlagateljica oseba javnega prava v smislu člena 2(1)(4) Direktive 2014/24/EU, mora podizvajalce izbrati v skladu z nacionalno zakonodajo, s katero se prenaša navedena direktiva.

Oddajanje naročil podizvajalcem, tj. zunanje izvajanje določenih nalog in dejavnosti, ki so del ukrepa, kot je opisano v predlogu, mora izpolnjevati pogoje, ki veljajo za vse pogodbe o izvajanju (kot je navedeno zgoraj), poleg tega pa še naslednje pogoje:

mora biti upravičeno glede na lastnosti ukrepa in vse, kar je potrebno za njegovo izvajanje,

mora biti jasno navedeno v tehničnem in finančnem delu predloga.

(f)

Oddaja naročil podizvajalcem, ki so strukturno povezani z upravičencem

Naročila se lahko oddajo tudi podizvajalcem, ki so strukturno povezani z upravičencem, toda le, če je cena omejena na dejanske stroške subjekta (tj. brez stopnje dobička).

Naloge, ki jih bodo taki subjekti izvajali, morajo biti jasno navedene v tehničnem delu predloga.

11.2   Oblike financiranja

Financiranje poteka v obliki povračila določenega deleža upravičenih stroškov, ki so dejansko nastali; zajemalo bo tudi pavšalni znesek za kritje posrednih stroškov (v višini 4 % upravičenih stroškov osebja), ki so povezani z izvajanjem ukrepa (15).

Najvišji znesek, za katerega je mogoče zaprositi

Najvišja stopnja sofinanciranja z nepovratnimi sredstvi EU je:

za enostavne programe za notranji trg, 70 % upravičenih stroškov programa,

za enostavne programe v tretjih državah: 80 % upravičenih stroškov programa,

za enostavne programe na notranjem trgu upravičenca s sedežem v državah članicah, ki na dan 1. januarja 2014 ali po tem datumu prejemajo finančno pomoč v skladu s členoma 136 in 143 PDEU (16): 75 % upravičenih stroškov programa,

za enostavne programe v tretjih državah upravičenca s sedežem v državah članicah, ki na dan 1. januarja 2014 ali po tem datumu prejemajo finančno pomoč v skladu s členoma 136 in 143 PDEU: 85 % upravičenih stroškov programa.

Zadnja odstotka se uporabljata za programe, o katerih Komisija odloči pred datumom, od katerega zadevna država članica ne prejema več takšne finančne pomoči.

Del skupnih upravičenih stroškov, vnesenih v ocenjevalni proračun, je torej treba financirati še iz drugih virov in ne le iz nepovratnih sredstev EU (načelo sofinanciranja).

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so tisti, ki so upravičencu nepovratnih sredstev dejansko nastali in izpolnjujejo merila iz člena 4 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1829.

Neupravičeni stroški

Neupravičeni stroški so tisti, ki ne izpolnjujejo pogojev iz člena 4 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1829, zlasti:

donos na kapital,

dolgovi in stroški servisiranja dolga,

rezervacije za izgube ali dolgove,

dolgovane obresti,

dvomljivi dolgovi,

negativne tečajne razlike,

stroški prenosov sredstev s Komisije, ki jih upravičencu zaračuna njegova banka,

stroški, ki jih je prijavil upravičenec in so bili zajeti z drugim ukrepom, ki prejema nepovratna sredstva EU. Posredni stroški zlasti niso upravičeni, kadar so nepovratna sredstva za ukrep dodeljena upravičencu, ki v zadevnem obdobju že prejema nepovratna sredstva za poslovanje, ki se financirajo iz proračuna Unije,

prispevki v naravi,

čezmerni ali nepremišljeni odhodki,

odbitni DDV,

stroški, nastali med prekinitvijo izvajanja ukrepa.

Izračun končnega zneska nepovratnih sredstev

Končni znesek nepovratnih sredstev se izračuna po zaključku programa in po odobritvi zahtevka za plačilo.

„Končni znesek nepovratnih sredstev“ je odvisen od dejanskega obsega, v katerem se izvaja program v skladu s pogoji iz sporazuma.

Znesek izračuna država članica ob izplačilu preostalega zneska v skladu s členom 15 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1831.

11.3   Ureditev plačil

Organizacija predlagateljica lahko v zadevni državi članici vloži vlogo za predplačilo v skladu s členom 13 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1831.

Vloge za vmesno plačilo finančnih prispevkov Unije organizacije predlagateljice vložijo v državah članicah v skladu s členom 14 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1831.

Vloge za izplačilo preostalega zneska organizacije predlagateljice vložijo v državah članicah v skladu s členom 15 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1831.

11.4   Vnaprejšnje jamstvo

Predplačilo se v skladu s členom 13 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1831 izplača pod pogojem, da organizacija predlagateljica položi varščino v višini zneska navedenega predplačila v korist države članice v skladu s poglavjem IV Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 (17).

12.   Obveščanje javnosti

Upravičenci morajo pri vseh dejavnostih, za katere so bila uporabljena nepovratna sredstva, jasno navesti, da gre za prispevek Evropske unije.

V zvezi s tem morajo upravičenci posebej poudariti ime in emblem Evropske unije na vseh svojih publikacijah, plakatih, programih in drugih izdelkih, pripravljenih v okviru sofinanciranega projekta.

Pravila za grafično reprodukcijo evropskega emblema so navedena v medinstitucionalnem slogovnem priročniku (18).

Poleg tega mora biti vse vizualno gradivo, nastalo v okviru programa promocije, ki jo sofinancira Evropska unija, označeno z oznako „Enjoy it’s from Europe“. Navodila za uporabo oznake ter vse grafične datoteke je mogoče naložiti s promocijskega spletišča o Evropi (19).

Vse pisno gradivo, tj. brošure, prospekti, pasice, panoji, tiskani oglasi, časopisni članki, spletišča (razen malih naprav), mora vsebovati opozorilo v skladu s pogoji, podrobno določenimi v sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev, v katerem je pojasnjeno, da predstavlja stališča avtorja. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo informacij, ki jih to gradivo vsebuje.

13.   Varstvo podatkov

Odziv na kateri koli razpis za zbiranje predlogov vključuje beleženje in obdelavo osebnih podatkov (kot so ime, naslov in življenjepisi posameznikov, ki sodelujejo v sofinanciranem ukrepu). Ti podatki se bodo obdelovali v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov. Če ni drugače navedeno, so odgovori na vprašanja in zahtevani osebni podatki potrebni za oceno vloge v skladu s specifikacijami razpisa za zbiranje predlogov, zato jih bo izvajalska agencija/Komisija ali tretje osebe, ki nastopajo v imenu in na odgovornost izvajalske agencije/Komisije, obdelala izključno v ta namen. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, se lahko z nadaljnjimi podrobnostmi postopkov obdelave podatkov, svojimi pravicami in načinom za njihovo uveljavljanje seznanijo v izjavi o varstvu osebnih podatkov, objavljeni na portalu za udeležence:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

in na spletni strani agencije:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html

Priporočljivo je, da vložniki izjavo o varstvu osebnih podatkov redno preverjajo, da bodo ustrezno seznanjeni z morebitnimi posodobitvami, do katerih lahko pride pred rokom za oddajo njihovih predlogov ali po njem. Upravičenci so pravno zavezani seznaniti svoje osebje z ustreznimi postopki obdelave, ki jih bo izvedla agencija; v ta namen jim morajo, preden njihove osebne podatke posredujejo agenciji, predložiti izjave o varstvu osebnih podatkov, ki jih je objavila Komisija na portalu za udeležence; osebni podatki se lahko zabeležijo v sistemu za zgodnje odkrivanje in izključitev (EDES) Evropske komisije, določenem v členih 105a in 108 finančne uredbe EU, v skladu z veljavnimi določbami.

14.   Postopek oddaje predlogov

Predlogi morajo biti oddani do roka iz oddelka 5 prek elektronskega sistema za oddajo vlog: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Pred oddajo predloga:

1.

poiščite razpis:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

2.

ustvarite račun za oddajo predloga:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

3.

registrirajte vse partnerje v registru upravičencev:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Vložniki bodo pisno obveščeni o rezultatih izbirnega postopka.

Vložnik z oddajo predloga sprejme postopke in pogoje tega razpisa ter dokumentov, na katere se razpis nanaša.

Spreminjanje vloge po poteku roka za oddajo vloge ni dovoljeno. Če pa je treba pojasniti nekatere vidike ali popraviti administrativne napake, lahko Komisija/agencija med postopkom ocenjevanja v ta namen stopi v stik z vložnikom (20).

Kontakti

Za vprašanja glede spletnega orodja za oddajo vlog se obrnite na center za računalniško pomoč, vzpostavljen v ta namen, na spletišču portalu za udeležence:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Za vprašanja, ki se ne nanašajo na računalniško podporo, je pri agenciji Chafea na voljo center za pomoč na telefonski številki: +352 4301-36611, e-naslov: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu, od ponedeljka do petka med 9.30–12.00 in 14.30–17.00 po srednjeevropskem času. Ob sobotah in nedeljah ter državnih praznikih je center za pomoč zaprt.

Pogosto zastavljena vprašanja so objavljena na spletišču agencije Chafea:

http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html

V korespondenci, ki se nanaša na ta razpis (npr. zahtevki za informacije ali oddaja vloge), je treba jasno označiti, da se nanaša na ta razpis. Potem ko sistem za elektronsko izmenjavo vložniku dodeli identifikacijsko številko predloga, mora vložnik to številko uporabljati v vsej poznejši korespondenci.

Po poteku roka za oddajo vloge ni več mogoče spreminjati.

Povezani dokumenti:

Navodila za vložnike z ustreznimi prilogami

Obrazec za vlogo

Vzorec sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev (z enim upravičencem ali več)


(1)  Uredba (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 3/2008 (UL L 317, 4.11.2014, str. 56).

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1829 z dne 23. aprila 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah (UL L 266, 13.10.2015, str. 3).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1831 z dne 7. oktobra 2015 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah (UL L 266, 13.10.2015, str. 14).

(4)  Izvedbeni sklep Komisije z dne 9. novembra 2016 o sprejetju delovnega programa za leto 2017 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, C(2016) 7100 final.

(5)  Informacije so na voljo na naslovu http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/index_en.htm.

(6)  Pri sestavi regij se upošteva nacionalna in regionalna klasifikacija Združenih narodov. Za več podrobnosti o seznamu držav, ki sestavljajo geografska območja, glej: http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm.

(*1)  Programi ne zajemajo mleka/mlečnih izdelkov, izdelkov iz svinjskega mesa, izdelkov iz govejega mesa ali kombinacije teh treh vrst izdelkov. Lahko pa jih zajemajo, če so povezani z drugimi kmetijsko-živilskimi proizvodi.

(*2)  Bližnji vzhod se navaja tudi kot „zahodna Azija“.

(*3)  Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).

(7)  Člen 106 finančne uredbe in ustrezna pravila uporabe iz Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 ter Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1268/2012, kakor sta bili nazadnje spremenjeni z Uredbo (EU) 2015/1929 oziroma Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/2462.

(8)  UL C 316, 27.11.1995, str. 48.

(9)  UL C 195, 25.6.1997, str. 1.

(10)  Okvirni sklep Sveta 2003/568/PNZ z dne 22. julija 2003 o boju proti korupciji v zasebnem sektorju (UL L 192, 31.7.2003, str. 54).

(11)  Okvirni Sklep Sveta 2008/841/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o boju proti organiziranemu kriminalu (UL L 300, 11.11.2008, str. 42).

(12)  Direktiva 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (UL L 309, 25.11.2005, str. 15).

(13)  Okvirni sklep Sveta 2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (UL L 164, 22.6.2002, str. 3).

(14)  Direktiva 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev in o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/629/PNZ (UL L 101, 15.4.2011, str. 1).

(15)  Vložnika opozarjamo, da v primeru prejema nepovratnih sredstev za poslovanje posredni stroški niso upravičeni.

(16)  Na dan objave tega razpisa: Grčija.

(17)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L 255, 28.8.2014, str. 18).

(18)  http://publications.europa.eu/code/sl/sl-5000100.htm.

(19)  http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm.

(20)  Člen 96 finančne uredbe.