5.11.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 366/8


Javni razpis za zbiranje predlogov – GP/DSI/ReferNet_FPA/002/15

ReferNet – evropsko omrežje centra Cedefop za informacije o poklicnem izobraževanju in usposabljanju (VET)

(2015/C 366/06)

1.   Cilji in opis

Zaradi vzpostavitve evropskega omrežja za informacije o poklicnem izobraževanju in usposabljanju – ReferNet – je cilj tega razpisa izbrati po enega kandidata iz Finske, Grčije, Madžarske, Islandije in Malte, s katerimi bo Cedefop sklenil štiriletni okvirni sporazum o partnerstvu in z vsakim uspešnim kandidatom poseben sporazum o dodelitvi sredstev za delovni načrt, ki ga bo treba izvesti v letu 2016.

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), ki je bil ustanovljen leta 1975 in ima od leta 1995 sedež v Grčiji, je agencija Evropske unije (EU). Naloga tega centra, ki je priznan kot uradni vir informacij in strokovnega znanja o poklicnem izobraževanju in usposabljanju, spretnostih in veščinah, je podpirati razvoj evropske politike poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter prispevati k njenemu izvajanju.

ReferNet je evropsko omrežje centra Cedefop za informacije o poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Njegova naloga je podpirati center Cedefop s poročanjem o razvoju nacionalnih sistemov in politike poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter z večanjem prepoznavnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja in proizvodov centra Cedefop. Omrežje sestavlja 30 članov iz držav članic EU, Islandije in Norveške, ki so znani kot njegovi nacionalni partnerji. To so ključne institucije, vključene v poklicno izobraževanje in usposabljanje ter politike trga dela v državi, ki jo zastopajo.

Okvirni sporazumi o partnerstvu se izvajajo na podlagi posebnih letnih sporazumov o dodelitvi sredstev. Zato kandidati predložijo ne samo predlog za štiriletno okvirno partnerstvo (na podlagi katerega bo z uspešnim kandidatom podpisan okvirni sporazum o partnerstvu za obdobje 2016–2019), ampak tudi vlogo za dodelitev sredstev za ukrepe v letu 2016 (na podlagi katere se lahko podpiše poseben sporazum o dodelitvi sredstev za leto 2016). Kandidat mora izkazati sposobnost za izvedbo vseh dejavnosti, predvidenih v štiriletnem obdobju, in zagotoviti ustrezno sofinanciranje izvajanja delovnega načrta.

2.   Proračunska sredstva in trajanje projekta

Ocenjena razpoložljiva proračunska sredstva za štiriletne okvirne sporazume o partnerstvu znašajo 4 000 000 EUR, odvisno od letnih odločitev proračunskega organa.

Skupna razpoložljiva proračunska sredstva za letni delovni načrt za leto 2016 (trajanje projekta: 12 mesecev) bodo 980 000 EUR za 30 partnerjev (iz 28 držav članic EU, Islandije in Norveške).

Dodeljena sredstva se razlikujejo glede na število prebivalcev v državi, odobrijo pa se za izvajanje letnega delovnega načrta. Skupna razpoložljiva proračunska sredstva za delovni načrt za leto 2016 bodo razdeljena na podlagi treh skupin držav glede na število prebivalcev države:

—   1. skupina držav: Ciper, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Slovenija in Islandija. Najvišji znesek dodeljenih sredstev: 23 615 EUR.

—   2. skupina držav: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka republika, Danska, Finska, Grčija, Irska, Madžarska, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Švedska in Norveška. Najvišji znesek dodeljenih sredstev: 33 625 EUR.

—   3. skupina držav: Francija, Nemčija, Italija, Poljska, Španija, Združeno kraljestvo. Najvišji znesek dodeljenih sredstev: 43 620 EUR.

Unija bo sredstva dodelila kot finančni prispevek k stroškom prejemnika (in/ali soprejemnikov), temu pa je treba dodati še lasten finančni prispevek in/ali lokalne, regionalne, nacionalne in/ali zasebne prispevke. Skupni prispevek Unije ne sme presegati 70 % upravičenih stroškov.

Cedefop si pridržuje pravico, da ne dodeli vseh razpoložljivih proračunskih sredstev.

3.   Merila za upravičenost

Kandidat mora za upravičenost izpolnjevati naslednje zahteve:

(a)

biti mora javna ali zasebna organizacija s pravnim statusom, ki je pravna oseba (kar pomeni, da se fizične osebe, tj. posamezniki, ne morejo prijaviti);

(b)

sedež mora imeti registriran v državi, kjer se sredstva uporabijo, tj. v eni od naslednjih držav:

Finska, Grčija, Madžarska, Islandija in Malta.

4.   Rok

Vloge za okvirni sporazum o partnerstvu je treba predložiti najpozneje 2. decembra 2015.

5.   Dodatne informacije

Podrobnosti o razpisu za zbiranje predlogov, obrazec za prijavo in priloge k njemu bodo od 4. novembra 2015 na voljo na spletni strani Cedefopa na naslednjem naslovu:

http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/public-procurement.

Vloge morajo izpolnjevati vse zahteve, določene v celotnem besedilu razpisa, in biti predložene na predvidenih obrazcih.

Predlogi bodo ocenjeni po načelih preglednosti in enake obravnave.

Vse predložene vloge bo na podlagi meril za upravičenost, izključitev, izbiro in dodelitev, opredeljenih v neskrajšani različici besedila razpisa, ocenil odbor strokovnjakov.