15.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 224/34


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.7306 – Triton/GEA heat exchanger business)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

2014/C 224/08

1.

Evropska komisija je 7. julija 2014 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetji Triton Managers IV Limited in TFF IV Limited v svoji zmogljivosti upravljavcev Triton Fund IV, ki je del skupine Triton Group („Triton“, Jersey), z nakupom delnic pridobi v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah nadzor nad celotno poslovno enoto za proizvodnjo toplotnih izmenjevalcev skupine GEA Group Aktiengesellschaft (Nemčija).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

—   za Triton: naložbe v srednje velika podjetja s sedežem v severni Evropi, zlasti v Avstriji, Nemčiji, Švici in nordijskih državah,

—   za poslovno enoto za proizvodnjo toplotnih izmenjevalcev skupine GEA Group Aktiengesellschaft: proizvodnja širokega nabora toplotnih izmenjevalcev.

3.

Po predhodnem pregledu Evropska komisija ugotavlja, da bi priglašena koncentracija lahko spadala na področje uporabe Uredbe o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Evropska komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Evropska komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe z navedbo sklicne številke M.7306 – Triton/GEA heat exchanger business lahko Evropski komisiji pošljete po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.