3.4.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

CA 98/1


RAZPIS JAVNEGA NATEČAJA

EPSO/AST/131/14 – STROKOVNO-TEHNIČNI USLUŽBENCI (AST 3) NA PODROČJU JEDRSKEGA NADZORA

2014/C 098 A/01

 

Evropski urad za izbor osebja (EPSO) organizira javni natečaj, s katerim bo na podlagi kvalifikacij in preverjanj oblikoval rezervni seznam kandidatov za zaposlitev strokovno-tehničnih uslužbencev (1).

Namen tega natečaja je sestaviti rezervni seznam kandidatov za zapolnitev prostih delovnih mest uradnikov pri Evropski komisiji, in sicer na Generalnem direktoratu za energetiko (DG ENER) v Luxembourgu in v službah Skupnega raziskovalnega središča (JRC), ki se ukvarjajo z nadzorom jedrske varnosti, ter še zlasti na Inštitutu za transuranske elemente v Karlsruheju (Nemčija), Inštitutu za energetiko (IE) v Pettnu (Nizozemska) in direktoratu „Upravljanje lokacije v Ispri“ v Ispri (Italija).

Kandidati morajo pred prijavo obvezno prebrati Splošna pravila za javne natečaje, ki so objavljena v Uradnem listu Evropske unije C 60 A z dne 1. marca 2014 in na spletišču urada EPSO.

Splošna pravila so sestavni del besedila natečaja ter vsebujejo pravila v zvezi z natečajnim postopkom in pogoji za prijavo.

KAZALO

I.

SPLOŠNO

II.

OPIS NALOG

III.

SPREJEMNI POGOJI

IV.

PRISTOPNI TESTI

V.

SPREJEM NA NATEČAJ IN IZBOR NA PODLAGI KVALIFIKACIJ

VI.

JAVNI NATEČAJ

VII.

REZERVNI SEZNAM

VIII.

PRIJAVA

I.   SPLOŠNO

Število uspešnih kandidatov: 32

II.   OPIS NALOG

Naloga Generalnega direktorata za energetiko na področju nadzora jedrske varnosti je zagotoviti, da so izpolnjene obveznosti in pravice, ki se nanašajo na izogibanje nedovoljeni uporabi jedrskih snovi v skladu s poglavjem VII Pogodbe Euratom, ki vzpostavlja sistem nadzornih ukrepov Euratoma.

Naloga Skupnega raziskovalnega središča je zagotoviti znanstveno in tehnično pomoč po meri uporabnika pri zasnovi, razvoju, izvajanju in spremljanju politik Evropske unije. Kot služba Evropske komisije deluje JRC kot referenčno središče Unije za znanost in tehnologijo.

Vloga jedrskih inšpektorjev je preverjanje pravilnosti izjav in poročil upravljavcev jedrskih objektov, izvajanje fizičnih pregledov jedrskih snovi in priprava poročil na podlagi ugotovitev. Pod hierarhičnim nadzorom so odgovorni tudi za komuniciranje z upravljavci, nacionalnimi partnerji in mednarodnimi organizacijami. Poleg tega se lahko od njih zahteva, da pomagajo pri razvoju, namestitvi in vzdrževanju opreme za nadzor varnosti.

Glavne naloge jedrskega inšpektorja so:

opravljanje pregledov jedrskih objektov, ki zajemajo vse stopnje jedrskega gorivnega kroga (in sicer pridobivanje cepljivih materialov, pretvorbo, obogatitev, izdelavo jedrskega goriva, delovanje jedrskih reaktorjev, predelavo izrabljenega jedrskega goriva, predelavo odpadkov in njihovo končno skladiščenje). Inšpektorji pregledujejo tehnične značilnosti objektov in dokazila za evidentiranje, ki jih predloži upravljavec, s čimer preverijo, ali ustrezajo dejanskemu stanju. Taka preverjanja zajemajo kvantitativne in kvalitativne meritve, jemanje vzorcev ter analizo podatkov meritev, video nadzora in podatkov o plombah,

preverjanje skladnosti in doslednosti poročil o evidentiranju jedrskih snovi, ki jih predložijo jedrski upravljavci. Taka preverjanja vključujejo vnašanje podatkov v računalniški sistem evidentiranja, analiziranje nepravilnosti, ki jih sistem odkrije, in obravnavanje teh nepravilnosti z zadevnimi jedrskimi upravljavci,

sodelovanje pri pripravi posebnih ukrepov za nadzor varnosti v posameznih jedrskih objektih, zastopanje Komisije na sestankih z upravljavci, nacionalnimi organi in mednarodnimi organizacijami, kot je Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE), ter priprava podrobnih poročil,

analiziranje vzorcev jedrskih snovi in vzorcev pri odvzemu brisov, bodisi v laboratorijih na kraju samem bodisi v laboratorijih Evropske komisije, kar vključuje kalibriranje in preskušanje ustreznosti opreme za analizo ter ravnanje z radioaktivnimi vzorci v nadzorovanem okolju,

razvijanje, priprava in kalibriranje opreme in instrumentov za uporabo med inšpekcijskimi pregledi na kraju samem ter namestitev in vzdrževanje merilne in nadzorne opreme, skupaj s sistemi video nadzora in elektronskimi tesnilnimi sistemi v jedrskih objektih.

Naštete naloge se lahko razdelijo med različne skupine. Četudi je kandidat strokovnjak za eno ali drugo skupino nalog, so lahko multidisciplinarne sposobnosti na različnih navedenih področjih prednost. Jedrske inšpektorje se spodbuja, da se z leti prestavljajo iz ene skupine v drugo.

Te dejavnosti urejajo določbe Pogodbe Euratom in sekundarne zakonodaje, sprejete na podlagi te pogodbe, ter mednarodni sporazumi, katerih pogodbenica je Evropska skupnost za atomsko energijo. Obsegajo pogoste misije in vstopanje na nadzorovana območja jedrskih objektov. Ker so jedrski objekti pogosto na osamljenih lokacijah, morajo imeti jedrski inšpektorji vozniško dovoljenje.

Jedrski inšpektorji morajo opraviti varnostno preverjanje.

III.   SPREJEMNI POGOJI

Kandidati morajo na zadnji dan roka za elektronsko prijavo izpolnjevati vse naslednje splošne in posebne pogoje:

1.

Splošni pogoji

(a)

Biti državljani države članice Evropske unije;

(b)

uživati vse državljanske pravice;

(c)

izpolnjevati vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka;

(d)

predložiti ustrezna potrdila, ki dokazujejo primernost za opravljanje predvidenega dela.

2.

Posebni pogoji

2.1

Diploma

Kandidati morajo imeti z diplomo potrjeno visokošolsko izobrazbo bodisi s tehničnega področja bodisi s področja naravoslovja ali uporabnih znanosti, kot so jedrska fizika, jedrska kemija, varstvo pred sevanji, radiobiologija, fizika, kemija, inženirstvo,

ALI

z diplomo potrjeno splošno ali tehnično srednješolsko izobrazbo, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja na visokošolski stopnji, slediti pa ji morajo vsaj 3 leta delovnih izkušenj na zadevnem področju.

Opomba: Ta 3 leta se ne bodo upoštevala kot leta delovnih izkušenj, ki se zahtevajo v nadaljevanju.

2.2

Delovne izkušnje

Najmanj 3 leta delovnih izkušenj, od tega 2 leti v povezavi z jedrsko fiziko, jedrsko kemijo, varstvom pred sevanji, radiobiologijo, fiziko, kemijo, inženirstvom ali drugo ustrezno disciplino s tehničnega področja ali področja uporabnih znanosti, pridobljenih v jedrski industriji, jedrskem raziskovalnem središču, nacionalnem ali mednarodnem javnem organu ali na drugem ustreznem področju.

Dodatno usposabljanje na področju zahtevane specializacije, ki je bilo opravljeno po pridobitvi zahtevane izobrazbe, se lahko pri delovnih izkušnjah upošteva kot največ eno leto delovnih izkušenj.

Navedene delovne izkušnje štejejo le, če so bile pridobljene po pridobitvi izobrazbe, s katero je mogoče pristopiti k natečaju.

2.3

Znanje jezikov  (2)

Jezik 1

Glavni jezik

Temeljito znanje enega od uradnih jezikov Evropske unije.

Jezik 2

Drugi jezik (ki ne sme biti isti kot jezik 1)

Zadovoljivo znanje angleščine, francoščine ali nemščine.

V skladu s sodbo Sodišča Evropske unije (veliki senat) v zadevi Italijanska republika proti Komisiji, C-566/10 P, želijo institucije Unije navesti razloge za omejitev izbire drugega jezika na tem javnem natečaju na omejeno število uradnih jezikov Unije.

Kandidate obveščamo, da so bile možnosti izbire drugega jezika na tem natečaju določene v skladu z interesom službe, saj morajo biti novo zaposleni uslužbenci sposobni nemudoma začeti opravljati delo ter se pri vsakdanjem delu učinkovito sporazumevati. V nasprotnem primeru bi bilo učinkovito delovanje institucij resno ogroženo.

Glede na dolgoletno prakso institucij Unije v zvezi z jeziki, ki se uporabljajo za notranje komuniciranje, ter ob upoštevanju potreb služb glede zunanjega komuniciranja in obravnave dokumentov so najpogosteje uporabljeni jeziki še vedno angleščina, francoščina in nemščina. Poleg tega so angleščina, francoščina in nemščina najbolj razširjeni drugi jeziki v Evropski uniji, pa tudi največ ljudi se jih uči kot drugi jezik. To potrjuje trenutne izobraževalne in strokovne standarde, po katerih se šteje, da je treba za delovno mesto v institucijah Unije obvladati vsaj enega od teh jezikov. Zato skušamo uravnotežiti interes službe ter potrebe in sposobnosti kandidatov ter pri tem upoštevati posebno področje tega natečaja. V tem smislu je legitimno, da se preverjanja organizirajo v teh treh jezikih. S tem skušamo zagotoviti, da kandidati ne glede na izbiro prvega uradnega jezika vsaj enega od teh treh uradnih jezikov obvladajo tako dobro, da lahko opravljajo svoje delo. Ocena posebnih sposobnosti tako institucijam Unije omogoča, da v okolju, ki je podobno dejanskemu delovnemu okolju, ocenijo, ali so kandidati sposobni nemudoma začeti opravljati svoje delo.

Iz istih razlogov je omejena izbira jezika za komuniciranje med kandidati in institucijo ter jezika, v katerem se pripravi prijava. Prav tako ta zahteva omogoča primerjavo in preverjanje navedb kandidatov v njihovi prijavi.

Poleg tega morajo zaradi enake obravnave vsi kandidati, vključno s tistimi, ki enega od teh treh jezikov prijavijo kot prvi uradni jezik, nekatera preverjanja opraviti v svojem drugem jeziku, ki ga izberejo med temi tremi jeziki.

Zgoraj navedeno ne vpliva na poznejše jezikovno usposabljanje, katerega namen je pridobiti sposobnost opravljanja dela v tretjem jeziku v skladu s členom 45(2) kadrovskih predpisov.

IV.   PRISTOPNI TESTI

Pristopne teste organizira urad EPSO in se opravljajo na računalniku. Komisija določi stopnjo težavnosti in potrdi vsebino testov, ki jih predlaga urad EPSO.

Pristopni testi bodo organizirani samo, če bo število prijavljenih kandidatov presegalo določen prag. Ta prag določi direktor urada EPSO v svoji vlogi organa za imenovanja, in sicer po izteku roka za prijavo. Kandidati bodo o njem obveščeni prek računa EPSO.

V nasprotnem primeru bodo organizirani testi sposobnosti v ocenjevalnem centru (glej točko 2 oddelka VI).

1.

Povabilo

Na testiranje bodo povabljeni kandidati, ki bodo prijavo potrdili pravočasno (glej oddelek VIII).

Opozorilo:

1.

s potrditvijo prijave kandidati izjavljajo, da izpolnjujejo splošne in posebne pogoje iz oddelka III;

2.

za sodelovanje pri testih morajo kandidati rezervirati datum; to morajo nujno storiti v roku, o katerem bodo obveščeni prek računa EPSO.

2.

Vrsta in ocenjevanje testov

Niz testov, sestavljenih iz vprašanj izbirnega tipa, za oceno kandidatovih sposobnosti razumevanja na naslednjih področjih:

Test (a)

verbalno razumevanje

ocenjevanje: 0 do 20 točk

najmanjše število točk za zadovoljivo oceno: 10 točk

Test (b)

numerično razumevanje

ocenjevanje: 0 do 10 točk

Test (c)

abstraktno razmišljanje

ocenjevanje: 0 do 10 točk

 

najmanjše število točk za zadovoljivo oceno pri testih (b) in (c) skupaj: 10 točk

3.

Jezik testov

Jezik 1

V.   SPREJEM NA NATEČAJ IN IZBOR NA PODLAGI KVALIFIKACIJ

1.   Postopek

Na podlagi navedb kandidata v prijavi se najprej preveri, ali kandidat izpolnjuje splošne in posebne pogoje natečaja, nato pa se opravi izbor na podlagi kvalifikacij.

(a)

Na podlagi navedb kandidata v zvezi s splošnimi in posebnimi pogoji natečaja se določi, ali je kandidat uvrščen na seznam kandidatov, ki izpolnjujejo vse pogoje za sprejem na natečaj.

Če bodo najprej organizirani pristopni testi, se izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev preveri po padajočem vrstnem redu števila dobljenih točk, dokler ni doseženo število kandidatov (določi ga organ za imenovanja)  (3) , ki:

so zbrali najmanjše število točk za zadovoljivo oceno in dosegli najvišje ocene pri pristopnih testih ter

izpolnjujejo pogoje za sprejem na natečaj.

Če bi za zadnje mesto več kandidatov doseglo enako oceno, bodo vsi ti kandidati uvrščeni v fazo izbora na podlagi kvalifikacij. Elektronske prijave kandidatov pod tem pragom se ne bodo preverjale.

(b)

Komisija nato izmed kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem na natečaj, na podlagi njihovih kvalifikacij izbere tiste, katerih kvalifikacije (zlasti diplome in delovne izkušnje) najbolj ustrezajo nalogam in merilom izbora, opisanim v besedilu natečaja. Ta izbor temelji izključno na izjavah kandidatov iz odgovorov na vprašanja pod zavihkom „Preverjanje dodatnih sposobnosti“ („évaluateur de talent/talent screener/Talent Filter“) v elektronski prijavi, in sicer na naslednji način:

vsako merilo izbora se ponderira od 1 do 3 glede na pomembnost, ki mu jo pripiše komisija,

komisija pregleda odgovore kandidatov in vsak odgovor točkuje od 0 do 4 glede na kvalifikacije kandidatov. Te točke, pomnožene s ponderjem za posamezno vprašanje, se seštejejo v končno oceno.

Komisija razvrsti kandidate po teh končnih ocenah. Število kandidatov, povabljenih (4) v ocenjevalni center, je največ trikrat višje od števila uspešnih kandidatov. To število bo objavljeno na spletišču urada EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.   Preverjanje navedb kandidatov

Navedbe kandidatov v elektronski prijavi se bodo preverjale po ocenjevanju v ocenjevalnem centru in na podlagi rezultatov iz tega centra. Na podlagi dokazil, ki jih predložijo kandidati, bo EPSO preverjal izpolnjevanje splošnih pogojev, komisija pa izpolnjevanje posebnih pogojev. Pri preverjanju kvalifikacij se bodo dokazila upoštevala samo za potrditev odgovorov iz zavihka „Preverjanje dodatnih sposobnosti“ („évaluateur de talent/talent screener/Talent Filter“). Če se med preverjanjem ugotovi, da teh navedb (5) ni mogoče potrditi z ustreznimi dokazili, bodo zadevni kandidati izključeni iz natečaja.

Preverjanje kandidatov, ki so zbrali najmanjše število točk za zadovoljivo oceno ter dosegli najvišje skupne ocene pri elementih (d), (e), (f) in (g) v ocenjevalnem centru (glej točko 2 oddelka VI), se opravi po padajočem vrstnem redu uspešnosti. Ti kandidati morajo po potrebi prav tako zbrati najmanjše število točk za zadovoljivo oceno pri testih sposobnosti (a), (b) in (c). Preverjanje se nadaljuje, dokler ni doseženo število kandidatov, ki jih je mogoče vpisati na rezervni seznam in ki dejansko izpolnjujejo vse sprejemne pogoje. Dokazila kandidatov pod tem pragom se ne bodo preverjala.

3.   Merila za izbor

Komisija bo pri izboru na podlagi kvalifikacij upoštevala naslednja merila:

1.

delovne izkušnje z razvojem poskusnih tehnik v jedrski fiziki, jedrski kemiji, varstvu pred sevanji, radiobiologiji, fiziki, kemiji, inženirstvu ali drugi ustrezni disciplini s tehničnega področja ali področja uporabnih znanosti, vključno z izvedbo, analizo in oceno poskusov;

2.

delovne izkušnje z izvajanjem poskusnih tehnik v jedrski fiziki, jedrski kemiji, varstvu pred sevanji, radiobiologiji, fiziki, kemiji, inženirstvu ali drugi ustrezni disciplini s tehničnega področja ali področja uporabnih znanosti, vključno z izvedbo, analizo in oceno poskusov;

3.

delovne izkušnje z razvojem merilnih tehnik v jedrski fiziki, jedrski kemiji, varstvu pred sevanji, radiobiologiji, fiziki, kemiji, inženirstvu ali drugi ustrezni disciplini s tehničnega področja ali področja uporabnih znanosti;

4.

delovne izkušnje z izvajanjem merilnih tehnik v jedrski fiziki, jedrski kemiji, varstvu pred sevanji, radiobiologiji, fiziki, kemiji, inženirstvu ali drugi ustrezni disciplini s tehničnega področja ali področja uporabnih znanosti;

5.

delovne izkušnje na področju informatike v zvezi z razvojem ali izvajanjem poskusnih ali merilnih tehnik v jedrski fiziki, jedrski kemiji, varstvu pred sevanji, radiobiologiji, fiziki, kemiji, inženirstvu ali drugi ustrezni disciplini s tehničnega področja ali področja uporabnih znanosti;

6.

delovne izkušnje na področju informatike v zvezi z upravljanjem podatkovnih zbirk in aplikacijami za evidentiranje;

7.

delovne izkušnje z regulativnimi vidiki jedrskega področja;

8.

delovne izkušnje z evidentiranjem jedrskih snovi;

9.

izkušnje na mednarodni ravni na vsaj enem od zgoraj navedenih področij (merila od 1 do 8), vključno z izkušnjami, pridobljenimi s sodelovanjem z ustreznimi mednarodnimi organizacijami;

10.

izkušnje s pogajanji s tretjimi osebami, kot so organi držav članic, predstavniki upravljavcev objektov ali družb.

VI.   JAVNI NATEČAJ

1.

Povabilo

Kandidati (6), ki:

na podlagi navedb ob elektronski prijavi izpolnjujejo splošne in posebne sprejemne pogoje iz oddelka III

in

so dosegli eno najvišjih ocen pri izboru na podlagi kvalifikacij,

bodo povabljeni v ocenjevalni center. Preverjanja v ocenjevalnem centru bodo načeloma potekala v Bruslju (7) in bodo trajala en dan ali dva dni.

2.

Ocenjevalni center

Kandidati se bodo udeležili treh vrst preverjanj, katerih vsebino potrdi komisija:

sposobnosti razumevanja (če te še niso bile ocenjene na predhodno organiziranih pristopnih testih), ki bodo ocenjene na podlagi naslednjih testov:

(a)

test verbalnega razumevanja;

(b)

test numeričnega razumevanja;

(c)

test abstraktnega razmišljanja,

posebne sposobnosti , ki bodo ocenjene na podlagi naslednjega elementa:

(d)

strukturirani razgovor o kandidatovih sposobnostih na področju natečaja na podlagi odgovorov iz zavihka „Preverjanje dodatnih sposobnosti“ („évaluateur de talent/talent screener/Talent Filter“) v prijavi,

splošne sposobnosti  (8), ki bodo ocenjene na podlagi naslednjih elementov:

(e)

študija primera;

(f)

skupinska vaja;

(g)

strukturirani razgovor o splošnih sposobnostih.

Vsaka teh splošnih sposobnosti se bo preverjala glede na spodnjo predlogo:

 

Študija primera

Skupinska vaja

Strukturirani razgovor

Analitično mišljenje in reševanje problemov

x

x

 

Komunikacija

x

 

x

Kakovost in učinkovitost

x

 

x

Učenje in razvoj

 

x

x

Razporeditev in organizacija dela

x

x

 

Vzdržljivost

 

x

x

Skupinsko delo

 

x

x


3.

Jezik med preverjanjem v ocenjevalnem centru

Jezik 1 pri testih (a), (b) in (c)

Jezik 2 pri elementih (d), (e), (f) in (g)

4.

Ocenjevanje in ponderiranje

Sposobnosti razumevanja

(a)

verbalno razumevanje: 0 do 20 točk

najmanjše število točk za zadovoljivo oceno: 10 točk

(b)

numerično razumevanje: 0 do 10 točk

(c)

abstraktno razmišljanje: 0 do 10 točk

najmanjše število točk za zadovoljivo oceno pri testih (b) in (c) skupaj: 10 točk

Kandidate je mogoče izločiti na podlagi testov (a), (b) in (c), vendar se točke, dosežene pri teh testih, ne bodo prištele k točkam drugih elementov v ocenjevalnem centru.

Posebne sposobnosti (element (d))

0 do 100 točk

najmanjše število točk za zadovoljivo oceno: 50 točk

ponderiranje: 55 % končne ocene

Splošne sposobnosti (elementi (e), (f) in (g))

0 do 10 točk za vsako od splošnih sposobnosti

najmanjše število točk za zadovoljivo oceno:

3 točke za vsako sposobnost

in

35 točk od 70 za vseh 7 splošnih sposobnosti skupaj

ponderiranje: 45 % končne ocene

VII.   REZERVNI SEZNAM

1.

Vpis na rezervni seznam

Komisija vpiše na rezervni seznam ime kandidata:

če je kandidat (9) zbral najmanjše število točk za zadovoljivo oceno za vse elemente od (a) do (g) ter dosegel eno najvišjih skupnih ocen pri elementih (d), (e), (f) in (g) v ocenjevalnem centru (glej število uspešnih kandidatov v točki 1 oddelka I)

in če kandidat na podlagi dokazil izpolnjuje vse sprejemne pogoje.

2.

Razvrstitev

Seznam se sestavi po abecednem redu.

VIII.   PRIJAVA

1.

Elektronska prijava

Kandidati se prijavijo z elektronsko prijavo po postopku, navedenem na spletišču urada EPSO, natančneje v Navodilih za prijavo.

Rok (vključno s potrditvijo): 6. maj 2014 do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času.

2.

Prijavna dokumentacija

Kandidati, sprejeti v ocenjevalni center, morajo predložiti (10) popolno prijavno dokumentacijo (podpisan obrazec za elektronsko prijavo in dokazila), ko pridejo na preverjanja v ocenjevalni center.

Podrobnosti: glej točko 2.1.7 Splošnih pravil za javne natečaje.


(1)  V tem natečaju se vsaka navedba osebe v moškem spolu šteje tudi kot navedba osebe v ženskem spolu.

(2)  Glej skupni evropski referenčni okvir za jezike – zahtevana stopnja za jezik 1 je C1, za jezik 2 pa B2 (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp).

(3)  To število ustreza pragu iz drugega odstavka oddelka IV.

(4)  Kandidati, ki niso bili povabljeni v ocenjevalni center, bodo prejeli rezultate ocenjevanja ter ponderje, ki jih je komisija pripisala posameznemu vprašanju.

(5)  Te informacije se na podlagi dokazil preverijo pred sestavo rezervnega seznama (glej točko 1 oddelka VII in točko 2 oddelka VIII).

(6)  Če bi za zadnje mesto več kandidatov doseglo enako oceno, bodo vsi ti kandidati povabljeni v ocenjevalni center.

(7)  Zaradi organizacijskih razlogov se lahko testi sposobnosti organizirajo v izbirnih centrih držav članic, neodvisno od drugih preverjanj v ocenjevalnem centru.

(8)  Te sposobnosti so podrobno opisane v točki 1.2 Splošnih pravil za javne natečaje.

(9)  Če bi za zadnje mesto več kandidatov doseglo enako oceno, bodo vsi ti kandidati uvrščeni na rezervni seznam.

(10)  Datum preverjanj v ocenjevalnem centru bo kandidatom pravočasno sporočen prek računa EPSO.