12.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 362/62


RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV 2013 – EAC/S11/13

Program Erasmus+

(2013/C 362/04)

Klavzula o odložitvi

Evropski zakonodajni organ še ni sprejel programa EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport za obdobje 2014–2020, ki ga je Evropska komisija predlagala 23. novembra 2011 (v nadaljnjem besedilu: program). Kljub temu se je Komisija odločila objaviti ta razpis za zbiranje predlogov, da bi bilo omogočeno nemoteno izvajanje programa, takoj ko bo evropski zakonodajalec sprejel njegov temeljni akt, in da bi lahko potencialni upravičenci do nepovratnih sredstev Evropske unije pravočasno pripravili svoje predloge.

Poleg tega morajo biti za izvajanje tega razpisa za zbiranje predlogov izpolnjeni naslednji pogoji:

evropski zakonodajni organ sprejme temeljni akt o vzpostavitvi programa brez znatnih sprememb,

pozitivno mnenje ali nevložitev ugovora programskega odbora, ustanovljenega s temeljnim aktom,

Komisija sprejme delovni program za leto 2014 po predložitvi s strani programskega odbora in

razpoložljivost odobritev, predvidenih v osnutku proračuna za leto 2014, po njegovem sprejetju s strani proračunskega organa ali če proračun ni sprejet, kakor je določeno v sistemu začasnih dvanajstin.

Zato ta razpis za zbiranje predlogov Komisije pravno ne zavezuje. Če evropska zakonodajalca bistveno spremenita temeljni akt, si naročnik pridržuje pravico, da opusti ali razveljavi ta razpis za zbiranje predlogov in objavi druge razpise z drugačno vsebino in ustreznimi roki za predložitev.

1.   Uvod in cilji

Ta razpis za zbiranje predlogov temelji na in je odvisen od sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa Erasmus+, programa Unije za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport. Program zajema obdobje od leta 2014 do leta 2020. Posebni cilji programa Erasmus+ so navedeni v členih 5, 11 in 16 uredbe.

2.   Ukrepi

Ta razpis za zbiranje predlogov se nanaša na naslednje ukrepe programa Erasmus+:

 

ključni ukrep 1 (KU1) – učna mobilnost posameznikov,

mobilnost posameznikov na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih

skupni magistrski študij

dogodki velikega obsega Evropske prostovoljne službe

 

ključni ukrep 2 (KU2) – sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks

strateška partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih

koalicije znanja

koalicije sektorskih spretnosti

krepitev zmogljivosti na področju mladih

 

ključni ukrep 3 (KU3) – podpora za reformo politik

strukturirani dialog: srečanje mladih in oblikovalcev politik na področju mladih

 

dejavnosti Jean Monnet

katedre Jean Monnet

moduli Jean Monnet

centri odličnosti Jean Monnet

podpora Jean Monnet ustanovam in združenjem

omrežja Jean Monnet

projekti Jean Monnet

 

šport

partnerstva sodelovanja na področju športa

neprofitne evropske športne prireditve

3.   Upravičenost

Vsak javni ali zasebni organ, ki je dejaven na področjih izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa, lahko zaprosi za financiranje v okviru programa Erasmus+. Poleg tega lahko skupine mladih, ki so aktivni v mladinskem delu, ne pa nujno v okviru mladinske organizacije, zaprosijo za financiranje za učno mobilnost mladih in mladinskih delavcev ter za strateška partnerstva na področju mladih.

V programu Erasmus+ lahko sodelujejo naslednje države (1):

Naslednje države programa lahko v celoti sodelujejo v vseh ukrepih programa Erasmus+:

28 držav članic Evropske unije,

države Efte/EGP: Islandija, Liechtenstein, Norveška (2),

države kandidatke EU: Turčija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (3),

Švicarska konfederacija (4).

Poleg tega so nekateri ukrepi programa Erasmus+ na voljo tudi organizacijam iz partnerskih držav.

Za nadaljnje podrobnosti o načinih sodelovanja glej vodnik po programu Erasmus+.

4.   Merila za dodelitev

Vloge za ukrepe, vključene v ta razpis za zbiranje predlogov, bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:

 

ključni ukrep 1, ključni ukrep 3, šport (neprofitne evropske športne prireditve):

pomen projekta

kakovost zasnove in izvedbe projekta

učinek in širjenje

 

ključni ukrep 2, Jean Monnet, šport (partnerstva sodelovanja na področju športa):

pomen projekta

kakovost zasnove in izvedbe projekta

kakovost projektne skupine in dogovorov o sodelovanju

učinek in širjenje

Za nadaljnje podrobnosti o tem, kako se uporabljajo merila za dodelitev pri posameznih ukrepih, glej vodnik po programu Erasmus+.

5.   Proračun in trajanje projektov

Skupni proračun za ta razpis za zbiranje predlogov je ocenjen na 1 507,3 milijona EUR, in sicer:

izobraževanje in usposabljanje

:

1 305,3 milijona EUR

mladi

:

174,2 milijona EUR

Jean Monnet

:

11,2 milijona EUR

šport

:

16,6 milijona EUR

Obseg dodeljenih nepovratnih sredstev in trajanje projektov se razlikujeta glede na dejavnike, kot sta vrsta projekta in število vključenih partnerjev.

6.   Rok za oddajo vlog

Vsi roki za oddajo vlog v nadaljevanju se iztečejo ob 12:00 (opoldne) po bruseljskem času.

Ključni ukrep 1

mobilnost posameznikov na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih (vsi)

17. marca 2014

mobilnost posameznikov samo na področju mladih

30. aprila 2014

mobilnost posameznikov samo na področju mladih

1. oktobra 2014

skupni magistrski študij

27. marca 2014

dogodki velikega obsega Evropske prostovoljne službe

3. aprila 2014


Ključni ukrep 2

strateška partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih (vsa)

30. aprila 2014

strateška partnerstva samo na področju mladih

1. oktobra 2014

koalicije znanja, koalicije sektorskih spretnosti

3. aprila 2014

krepitev zmogljivosti na področju mladih

3. aprila 2014

2. septembra 2014


Ključni ukrep 3

srečanje mladih in oblikovalcev politik na področju mladih

30. aprila 2014

1. oktobra 2014


Ukrepi Jean Monnet

katedre, moduli, centri odličnosti, podpora institucijam in združenjem, omrežja, projekti

26. marca 2014


Ukrepi na področju športa

partnerstva sodelovanja na področju športa

15. maja 2014

neprofitne evropske športne prireditve

14. marca 2014

15. maja 2014

Za podrobna navodila za oddajo vlog glej vodnik po programu Erasmus+.

7.   Podrobnejše informacije

Podrobni pogoji tega razpisa za zbiranje predlogov, vključno s prednostnimi nalogami, so na voljo v vodniku po programu Erasmus+ na naslednjem spletnem naslovu: http://ec.europa.eu/erasmus-plus/

Vodnik po programu Erasmus+ je sestavni del tega razpisa za zbiranje predlogov, v njem izraženi pogoji za sodelovanje in financiranje pa se v celoti uporabljajo za ta razpis.


(1)  Razen ukrepov Jean Monnet, ki so namenjeni visokošolskim ustanovam po vsem svetu.

(2)  Sodelovanje Islandije, Liechtensteina in Norveške je pogojeno s sklepom Skupnega odbora EGP. Če uredba o Erasmus+ v času sklepa o nepovratnih sredstvih ni vključena v Sporazum EGP, kandidati iz teh držav ne bodo prejeli sredstev in ne bodo upoštevani glede najmanjše velikosti konzorcijev/partnerstev.

(3)  Sodelovanje Turčije in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije v tem razpisu za zbiranje predlogov je pogojeno s podpisom memoranduma o soglasju med Komisijo in pristojnimi organi vsake od teh držav. Če memorandum o soglasju ni podpisan v času sklepa o nepovratnih sredstvih, kandidati iz teh držav ne bodo prejeli sredstev in ne bodo upoštevani glede najmanjše velikosti konzorcijev/partnerstev.

(4)  Sodelovanje Švicarske konfederacije je pogojeno z dvostranskim sporazumom, ki bo sklenjen s to državo. Če ta dvostranski sporazum ni podpisan v času sklepa o nepovratnih sredstvih, kandidati iz Švicarske konfederacije ne bodo prejeli sredstev in ne bodo upoštevani glede najmanjše velikosti konzorcijev/partnerstev.