14.1.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 12/19


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica)

(Besedilo velja za EGP)

2012/C 12/07

1.

Komisija je 6. januarja 2012 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Saria Bio-Industries AG & Co. KG (Saria, Nemčija), ki pripada družbi Rethmann AG & Co. KG (Skupina Rethmann, Nemčija), z nakupom delnic pridobi v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah nadzor nad podjetji Teeuwissen Holding B.V. (Teeuwissen, Nizozemska), Jagero Holding II, S.L. (Jagero II, Španija), Quintet Beheer B.V. (Quintet, Nizozemska) in Bioibérica, SA (Bioibérica, Španija.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za podjetje Saria: zbiranje in predelava živalskih stranskih proizvodov v beljakovinsko moko in maščobe ter zbiranje in predelava živilskih odpadkov za uporabo pri proizvodnji bioplina,

za podjetje Teeuwissen: proizvodnja črev ter nakup in predelava klavničnih stranskih proizvodov za uporabo v različnih sektorjih,

za podjetje Jagero II: holding, ki ima v lasti družbe, dejavne na področju proizvodnje črev in predelave klavničnih stranskih proizvodov za uporabo v različnih sektorjih,

za podjetje Quintet: holding, ki ima deleže v družbah z zelo omejenimi dejavnostmi na področju predelave klavničnih stranskih proizvodov zunaj EU,

za podjetje Bioibérica: proizvodnja in trženje aktivnih farmacevtskih sestavin in farmacevtskih proizvodov.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).