22.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 216/32


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.6313 – Ashland/International Specialty Products)

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 216/12

1.

Komisija je 14. julija 2011 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Ashland Inc („Ashland“, ZDA) z nakupom delnic pridobi v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah nadzor nad celotnim podjetjem International Specialty Products Inc („ISP“, ZDA).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Ashland: proizvodnja in dobava sestavljenih polimerov, lepil, proizvodov za čiščenje tehnološke in komunalne odpadne vode, celuloznih etrov, maziv in kemikalij za avtomobilsko industrijo,

za ISP: proizvodnja in dobava posebnih kemikalij za potrošniške in industrijske trge, vključno s sektorjem izdelkov za osebno nego, farmacijo in prehrano, proizvodnjo pijač, proizvodnjo izdelkov za gospodinjstvo, premazi in lepili, energetiko, kmetijstvom, plastiko in proizvodnjo pnevmatik.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.6313 – Ashland/International Specialty Products na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).