13.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 319/24


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.5310 – Jysk Stålindustrie/Volgo-Balt)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 319/10)

1.

Komisija je 2. decembra 2008 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 in po predložitvi v skladu s členom 4(5) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Jysk Stålindustrie ApS („Jysk“, Danska), ki pripada skupini Universal Cargo Logistics Holding B.V. (UCLH, Nizozemska) pod nadzorom g. Vladimirja Lisina, ki ima pod nadzorom tudi podjetje Novolipetsk Steel („NLMK“, Rusija), z nakupom delnic pridobi izključni nadzor nad podjetjem Volgo-Balt Transport Holding Limited („Volgo-Balt“, Ciper) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za UCLH: pomorsko pristanišče in prekladalne storitve v Rusiji,

za Jysk: holding družba,

za NLMK: proizvodnja jekla (ploščati izdelki iz ogljikovega jekla in električno jeklo),

za Volgo-Balt: prevoz suhega tovora po morju v Evropi in Severni Afriki ter po celinskih vodnih poteh v Rusiji, prevoz naftnih derivatov po ruskih celinskih vodnih poteh, turizem in storitve potniškega prometa v Rusiji.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena koncentracija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (EGS) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, določenem v Obvestilu.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.5310 – Jysk Stålindustrie/Volgo-Balt na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32.