31.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/41


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.5173 – STM/NXP/JV)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 134/12)

1.

Komisija je 23. maja 2008 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetji STMicroelectronics N.V. („STM“, Nizozemska) in NXP B.V. („NXP“, Nizozemska) pridobita skupni nadzor nad novoustanovljenim podjetjem, ki je skupno podjetje, v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za STM: polprevodniški izdelki,

za NXP: polprevodniški izdelki,

za skupno podjetje: polprevodniški izdelki za mobilne telekomunikacije.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.5173 – STM/NXP/JV na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.