19.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 14/37


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.4961 – Cookson/Foseco)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/C 14/14)

1.

Komisija je 15. januarja 2008 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Cookson plc („Cookson“, Združeno kraljestvo) z javno dražbo, objavljeno 11. oktobra 2007, pridobi nadzor nad celotnim podjetjem Foseco plc („Foseco“, Združeno kraljestvo) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Cookson: Podjetje Cookson se ukvarja z vedo o materialih ter deluje po vsem svetu na področju industrije keramike, elektronike in žlahtnih kovin. Oddelek keramike v podjetju Cookson je predvsem dobavitelj ognjevzdržnih materialov za številne industrijske panoge, na primer železarsko in jeklarsko industrijo, v manjši meri pa zagotavlja tehnično keramiko (zlasti filtre) za steklarsko industrijo, industrijo sončne energije in livarsko industrijo,

za Foseco: Foseco je zlasti dobavitelj potrošnih izdelkov za uporabo v livarnah (npr. filtrov), v manjši meri pa zagotavlja ognjevzdržne izdelke za uporabo pri proizvodnji železa in jekla. Podjetje je dejavno na svetovni ravni.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta.

4.

Komisija zainteresirane tretje stranke poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.4961 – Cookson/Foseco na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.