24.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 42/13


Pritožba, ki jo je Komisija Evropskih skupnosti 18. decembra 2006 vložila zoper sodbo Sodišča prve stopnje (četrti razširjeni senat) z dne 27. septembra 2006 v zadevi GlaxoSmithKline Services Unlimited, nekdanji Glaxo Wellcome plc proti Komisiji Evropskih skupnosti, T-168/01

(Zadeva C-513/06 P)

(2007/C 42/22)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: T. Christoforou, F. Castillo de la Torre in E. Gippini Fournier, zastopniki)

Druge stranke v postopku: European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC), Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV, Spain Pharma, SA, Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar), GlaxoSmithKline Services Unlimited, nekdanji Glaxo Wellcome plc

Predlogi pritožnice:

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi točko 1 in točke od 3 do 5 izreka sodbe Sodišča prve stopnje z dne 27. septembra 2006 v zadevi GlaxoSmithKline Services Ltd. proti Komisiji Evropskih skupnosti (zadeva T-168/01).

z zavrnitvijo ničnostne tožbe v zadevi T-168/01 kot neutemeljene, dokončno odloči o zadevi;

tožeči stranki v zadevi T-168/01 naloži plačilo stroškov, ki so Komisiji nastali v navedeni zadevi in s to pritožbo.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija se strinja z ugotovitvami Sodišča prve stopnje glede obrazložitve izpodbijane odločbe; obstoja sporazuma med družbami; zatrjevane zlorabe pooblastil in zatrjevane kršitve načela subsidiarnosti ter člena 43 ES.

Komisija glede dela sodbe, ki se nanaša na obstoj protikonkurenčnega „učinka“, prereka argumente, ki jim je sledilo Sodišče prve stopnje. Vztraja, da presoja Sodišča, s katero je bil potrjen obstoj omejevalnih „učinkov“, pravzaprav pomeni presojo omejevalnega „cilja“ sporazuma z upoštevanjem pravnega in gospodarskega okvira, zaradi česar bi moralo Sodišče potrditi ugotovitev iz Odločbe, da je imel sporazum protikonkurenčni cilj. Komisija ima glede ostalih ugotovitev o „učinkih“ resne ugovore, še zlasti glede: opredelitve upoštevnega trga; zavrnitve ugotovitev Komisije, ki izhajajo iz člena 81(1)(d), s pravno napačno trditvijo, da so se na geografsko različnih trgih oblikovale različne cene; in številnih ugotovitev v sodbi, pri katerih je Sodišče presojo Komisije glede dejstev in ekonomskih dokazov nadomestilo z lastno presojo, kar v postopku sodnega nadzora ni dovoljeno. Vendar pa glede na to, da se Komisija strinja s končnimi ugotovitvami Sodišča, t.j. da je imel zadevni sporazum protikonkurenčne učinke, na tej stopnji ne namerava vložiti pritožbe zoper ta del sodbe.

V okviru te pritožbe se navajata dva sklopa pritožbenih razlogov. Prvi se nanaša na ugotovitve v zvezi z členom 81(1), zlasti na napačno uporabo prava in izkrivljanja pri razlagi in uporabi pojma „cilj“ v določbi, ter na številna izkrivljanja, napačno uporabo prava in nepopolnosti oziroma protislovja v obrazložitvi glede „pravnega in gospodarskega okvira“ sporazuma. Drugi sklop pritožbenih razlogov se nanaša na ugotovitve glede na člen 81(3): najprej in predvsem na tiste, ki so povezane s prvim pogojem v tej določbi, vendar tudi na odsotnost obravnave nekaterih drugih pogojev.