29.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 321/3


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/C 321/03)

1.

Komisija je 19. decembra 2006 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 in po predložitvi v skladu s členom 4(5) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje MAN Ferrostaal AG („Ferrostaal“, Nemčija) z nakupom delnic pridobi nadzor nad celotnim podjetjem Eurotecnica Melamine S.A. („Eurotecnica“, Luksemburg), ki spada v skupino Eurotecnica Group SA, v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Ferrostaal: skupina svetovnih razsežnosti, ki izvaja inženirske storitve in je dejavna tudi v kemičnem inženirstvu;

za Eurotecnica: inženirske storitve in licenciranje proizvodnih tehnologij za kemično industrijo, vključno s tehnologijami za proizvodnjo melamina.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta.

4.

Komisija zainteresirane tretje stranke poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M. 3921 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.