25.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 124/1


ZAPISNIK

(2006/C 124 E/01)

POTEK SEJE

PREDSEDSTVO: Josep BORRELL FONTELLES

predsednik

1.   Nadaljevanje zasedanja

Seja se je pričela ob 17.05.

2.   Sprejetje zapisnika predhodne seje

Popravki glasovanja:

Datum seje: 12.04.2005

Poročilo: Glenys Kinnock — A6-0075/2005

resolucija (kot celota)

proti: Zbigniew Zaleski

Datum seje: 26.05.2005

Poročilo: Philippe Morillon — A6-0113/2005

resolucija (kot celota)

za: Henri Weber

Poročilo: Adriana Poli Bortone — A6-0128/2005

predlog spremembe 29

za: Hartmut Nassauer

predlog spremembe 47

proti: Anders Samuelsen

predlog spremembe 48

proti: Henrik Dam Kristensen, Poul Nyrup Rasmussen

predlog spremembe 55

za: Henrik Dam Kristensen

predlog spremembe 57

proti: Poul Nyrup Rasmussen

predlog spremembe 58

proti: Poul Nyrup Rasmussen

predlog spremembe 66

proti: Henrik Dam Kristensen

predlog spremembe 69

proti: Henrik Dam Kristensen

predlog spremembe 70

za: Henrik Dam Kristensen

predlog spremembe 109

proti: Henrik Dam Kristensen

predlog spremembe 101

za: Poul Nyrup Rasmussen

predlog spremembe 99 (1. del)

za: Jean Marie Beaupuy, Jean-Louis Bourlanges, Anders Samuelsen

predlog spremembe 102 (1. del)

za: Jean Marie Beaupuy, Jean-Louis Bourlanges, Poul Nyrup Rasmussen, Anders Samuelsen

predlog spremembe 29

za: Markus Ferber, Othmar Karas, Hartmut Nassauer

proti: Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Helga Trüpel, Johannes Voggenhuber

predlog spremembe 104

za: Henrik Dam Kristensen, Poul Nyrup Rasmussen, Henri Weber

predlog spremembe 108

proti: Henrik Dam Kristensen

resolucija (kot celota)

proti: Henrik Dam Kristensen, Poul Nyrup Rasmussen

Poročilo: Cecilia Malmström — A6-0135/2005

predlog spremembe 43

proti: Ole Christensen, Dan Jørgensen, Britta Thomsen

predlog spremembe 16 (1. del)

proti: Britta Thomsen

predlog spremembe 16 (2. del)

za: Poul Nyrup Rasmussen

resolucija (kot celota)

proti: Henrik Dam Kristensen

Poročilo: Robert Goebbels — A6-0150/2005

predlog spremembe 6

proti: Henri Weber

predlog spremembe 11 (2. del)

proti: Ole Christensen, Dan Jørgensen

resolucija (kot celota)

proti: Henrik Dam Kristensen

vzdržani: Henri Weber

Poročilo: Ria Oomen-Ruijten — A6-0142/2005

resolucija (kot celota)

za: Othmar Karas

*

* *

Genowefa Grabowska je sporočila, da njeno ime ni navedeno na seznamu navzočih, čeprav je bila navzoča na seji dne25.05.2005.

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

3.   Izjava Predsednika

Predsednik je podal kratko izjavo, v kateri je povedal, da je Aung San Suu Kyi, prejemnica nagrade Saharov za leto 1991, še vedno v hišnem priporu po ukazu režima, ki še vedno sistematično krši človekove pravice. Ponovil je poziv Parlamenta za osvoboditev Aung San Suu Kyi in njenih prav tako priprtih sodelavcev, ter v imenu Parlamenta odločno obsodil kršitve burmanskega režima.

4.   Sestava Parlamenta

Brice Hortefeux je bil 2. junija 2005 z odlokom predsednika Republike Francije imenovan za člana francoske vlade.

Ker je ta funkcija po členu 7(3) Akta o uvedbi splošnih neposrednih volitev poslancev Evropskega parlamenta nezdružljiva s funkcijo predstavnika v Evropskem parlamentu, je Parlament na podlagi 4(4) Poslovnika potrdil sprostitev sedeža z začetkom veljavnosti 2. 6. 2005 in o tem obvestil zadevno državo članico.

5.   Članstvo v političnih skupinah

Giovanni Rivera je postal član skupine samostojnih poslancev z začetkom veljavnosti 6. junija 2005.

6.   Predlog nezaupnice Komisiji

Predsednik je sporočil, da je André Brie umaknil svoj podpis k predlogu nezaupnice Komisiji (seznam podpisnikov: glej Zapisnik z dne 12.05.2005)

Glasovanje bo v sredo.

7.   Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1)

od odborov

1.1)

poročila:

Poročilo o zaposlovanju in produktivnosti ter njunem prispevku h gospodarski rasti (2004/2188(INI)) — Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročevalka: Juknevičienė Ona (A6-0109/2005).

* Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o vzpostavitvi obnovitvenega načrta za grenlandsko morsko ploščo v okviru Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika (COM(2004)0640 — C6-0197/2004 — 2004/0229(CNS)) — Odbor za ribištvo

Poročevalec: Kristensen Henrik Dam (A6-0116/2005).

Poročilo o socialnem vključevanju v novih državah članicah (2004/2210(INI)) — Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročevalec: Őry Csaba (A6-0125/2005).

Poročilo o mobilnosti bolnikov in razvoju zdravstvenega varstva v Evropski uniji (2004/2148(INI)) — Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalec: Bowis John (A6-0129/2005).

***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o učinkoviti končni rabi energije in energetskih storitvah (COM(2003)0739 — C5-0642/2003 — 2003/0300(COD)) — Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalec: Rothe Mechtild (A6-0130/2005).

***I Poročilo o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi smernic za vseevropska energetska omrežja in o razveljavitvi Odločb št. 96/391/ES in 1229/2003/ES (COM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD)) — Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalec: Laperrouze Anne (A6-0134/2005).

* Poročilo o predlogu Direktive Sveta o spremembi Direktive 92/12/EGS o splošnem režimu za trošarinske proizvode in skladiščenju, gibanju in nadzoru takih proizvodov (COM(2004)0227 — C6-0039/2004 — 2004/0072(CNS)) — Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Rosati Dariusz (A6-0138/2005).

* Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o podpiranju razvoja podeželja s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (COM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS)) — Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poročevalec: Schierhuber Agnes (A6-0145/2005).

***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pozavarovanju in spremembi Direktiv Sveta 73/239/EGS, 92/49/EGS ter Direktiv 98/78/ES in 2002/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2004)0273 — C6-0038/2004 — 2004/0097(COD)) — Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Skinner Peter (A6-0146/2005).

Poročilo o „Krepitvi evropske konkurenčnosti: posledice industrijskih sprememb na politiko in vlogo MSP“ (2004/2154(INI)) — Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalec: Vlasto Dominique (A6-0148/2005).

Poročilo o varstvu finančnih interesov Skupnosti in boju proti goljufijam (2004/2198(INI)) — Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Bösch Herbert (A6-0151/2005).

Poročilo o političnih izzivih in proračunskih sredstvih razširjene Unije 2007-2013 (2004/2209(INI)) - Začasni odbor za politične izzive in proračunska sredstva razširjene Unije 2007-2013

Poročevalec: Böge Reimer (A6-0153/2005).

* Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o podpisu Sporazuma o mednarodnem programu za ohranjanje delfinov s strani Evropske skupnosti (COM(2004)0764 — C6-0245/2004 — 2004/0268(CNS)) — Odbor za ribištvo

Poročevalec: Freitas Duarte (A6-0157/2005).

* Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1467/97 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (COM(2005)0155 — C6-0120/2005 — 2005/0061(CNS)) — Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Karas Othmar (A6-0158/2005).

Poročilo s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Svetu o boju proti financiranju terorizma (2005/2065(INI)) — Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Borghezio Mario (A6-0159/2005).

* Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o izmenjavi informaci in sodelovanju v zvezi s terorističnih kaznivih dejanj (COM(2004)0221 — C6-0007/2004 — 2004/0069(CNS)) — Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Duquesne Antoine (A6-0160/2005).

Poročilo s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Evropskemu svetu in Svetu o varovanju kritične infrastrukture v okviru boja proti terorizmu (2005/2044(INI)) — Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Lambrinidis Stavros (A6-0161/2005).

* Poročilo o pobudi Kraljevine Švedske z namenom sprejetja Okvirnega sklepa Sveta o poenostavitvi izmenjave informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic Evropske unije, zlasti glede težjih kaznivih dejanj, vključno s terorističnimi dejanji (10215/2004 — C6-0153/2004 — 2004/0812(CNS)) — Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Duquesne Antoine (A6-0162/2005).

Poročilo s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Svetu o akcijskem načrtu Evropske unije za boj proti terorizmu (2004/2214(INI)) — Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Díez González Rosa (A6-0164/2005).

Poročilo s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Svetu o izmenjavi informacij in sodelovanju na področju kaznivih dejanj terorizma (2005/2046(INI)) — Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Duquesne Antoine (A6-0165/2005).

Poročilo s predlogom priporočila Evropskega Parlamenta Svetu o terorističnih napadih: preprečevanje, pripravljenost in odziv (2005/2043(INI)) — Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Mayor Oreja Jaime (A6-0166/2005).

**I Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1466/97 o okrepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik (COM(2005)0154 — C6-0119/2005 — 2005/0064(SYN)) — Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Karas Othmar (A6-0168/2005).

***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o odškodninah v primerih neizpolnjevanja s pogodbo določenih zahtev o kakovosti za železniški tovorni promet (COM(2004)0144 — C6-0004/2004 — 2004/0050(COD)) — Odbor za promet in turizem

Poročevalci: Zīle Roberts, Zīle Roberts (A6-0171/2005).

* Poročilo o pobudi Francoske republike, Irske, Kraljevine Švedske in Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska za Okvirni sklep Sveta o hrambi obdelanih in shranjenih podatkov v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali podatkov o javnih komunikacijskih omrežjih za preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje in pregon kriminala in kaznivih dejanj, vključno s terorizmom (8958/2004 — C6-0198/2004 — 2004/0813(CNS)) — Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Alvaro Alexander Nuno (A6-0174/2005).

1.2)

priporočila za drugo obravnavo:

***II Priporočilo za drugo obravnavo o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kontroli gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje (14843/1/2004 — C6-0038/2005 — 2002/0132(COD)) — Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Peillon Vincent (A6-0167/2005).

2)

od poslancev Parlamenta

2.1)

vprašanja za ustni odgovor za čas za vprašanja (člen 109 Poslovnika)

Antoniozzi Alfredo, Matsis Yiannakis, Alvaro Alexander Nuno, McGuinness Mairead, Mavrommatis Manolis, Westlund Åsa, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Posselt Bernd, Moraes Claude, Crowley Brian, El Khadraoui Saïd, Papastamkos Georgios, Czarnecki Ryszard, Pafilis Athanasios, Bowis John, Mitchell Gay, Kinnock Glenys, Hedh Anna, Rutowicz Leopold Józef, Andersson Jan, Paleckis Justas Vincas, López-Istúriz White Antonio, Medina Ortega Manuel, Herranz García María Esther, Moreno Sánchez Javier, Purvis John, Tarabella Marc, Schlyter Carl, Masip Hidalgo Antonio, Goudin Hélène, Hennis-Plasschaert Jeanine, Ortuondo Larrea Josu, Newton Dunn Bill, McAvan Linda, Martin David, Isler Béguin Marie Anne, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Beglitis Panagiotis, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Agnoletto Vittorio, Riera Madurell Teresa, Karas Othmar, Toussas Georgios, De Rossa Proinsias, Carnero González Carlos, Ayuso González María del Pilar, Manolakou Diamanto, Aylward Liam, Casaca Paulo, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Landsbergis Vytautas, Van Hecke Johan, Riis-Jørgensen Karin, García-Margallo y Marfil José Manuel, Martin Hans-Peter, Trakatellis Antonios, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Sjöstedt Jonas, Herranz García María Esther, Moreno Sánchez Javier, Posselt Bernd, Hennicot-Schoepges Erna, Newton Dunn Bill, Martin David, McGuinness Mairead, Moraes Claude, Ryan Eoin, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Beglitis Panagiotis, Agnoletto Vittorio, Belet Ivo, Papadimoulis Dimitrios, Mitchell Gay, Mavrommatis Manolis, Claeys Philip, Pafilis Athanasios, Czarnecki Ryszard, Manolakou Diamanto, Landsbergis Vytautas, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Van Hecke Johan, Toussas Georgios, Martin Hans-Peter, Trakatellis Antonios

2.2)

pisne izjave za zabeležbo v registru (člen 116 Poslovnika)

Alyn Smith o izkoreninjenju revščine (33/2005)

Richard Corbett o Evropski nogometni zvezi (UEFA) (34/2005)

Glenys Kinnock in Catherine Stihler o napredku pri doseganju razvojnih ciljev novega tisočletja (35/2005)

Glenys Kinnock o položaju Aung San Suu Kyi in spodbujanju demokracije v Burmi (36/2005)

8.   Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjene prepise naslednjih listin:

Protokol, ki ureja možnosti ribolova tune in finančno kompenzacijo, predvideno v sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Demokratično republiko Madagaskar glede ribolova na odprtem morju pred Madagaskarjem, za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2006

9.   Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja

Predsednik je sporočil, da bo v skladu s členom 68 Poslovnika v sredo skupaj s predsednikom Sveta podpisal naslednje akte, sprejete v postopku soodločanja:

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij glede podaljšanja obdobja za prehodne ukrepe (3620/1/2005 — C6-0179/2005 — 2004/0270(COD)).

10.   Razpored dela

Po dnevnem redu sledi določitev razporeda dela.

Končni osnutek dnevnega reda za zasedanje juin I et juin II (PE 357.269/PDOJ) je bil razdeljen. Predlagane so bile naslednje spremembe (člen 132 Poslovnika):

Seje: 06.06.2005 - 09.06.2005

Ponedeljek

ni predlogov sprememb

Torek

ni predlogov sprememb

Sreda

Zahteva skupine PSE za črtanje točke „čas za vprašanja Svetu“(point 40 du PDOJ).

Govorila sta Hannes Swoboda v imenu skupine PSE, ki je povedal, da se zahteva v resnici vsebuje predlog, da se čas za vprašanja skrajša na 30 minut, s čimer bi se lahko namenilo več časa popoldanskim razpravam (do 18.30), in Bill Newton Dunn v imenu skupine ALDE o tej zahtevi.

Parlament je odobril zahtevo.

Govorila sta Hans-Gert Poettering v imenu skupine PPE-DE, ki je zahteval, da se naslov razprave o pripravi Evropskega sveta (Bruselj, 16.-17. junija 2005) (točka 28 PDOJ) dopolni z navedbo „prihodnost Evropske unije po referendumih o Pogodbi o Ustavi“, in Daniel Marc Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, ki je to zahtevo podprl.

Parlament je odobril zahtevo.

Govoril je Bernd Posselt, ki je nasprotoval skrajšanju časa za vprašanja.

Četrtek

ni predlogov sprememb

Seje z dne 22 in 23.06.2005

ni predlogov sprememb

*

* *

S tem je bil določen razpored dela.

11.   Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 144 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki želijo Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Antonio Masip Hidalgo, Carl Schlyter, Zita Pleštinská, Jo Leinen, Roberts Zīle, Ashley Mote, Proinsias De Rossa, Jim Higgins, Glenys Kinnock, Alyn Smith, Borut Pahor, Ryszard Czarnecki, Zsolt László Becsey, Csaba Sándor Tabajdi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Miguel Angel Martínez Martínez, Zdzisław Zbigniew Podkański, Georgios Papastamkos, Sarah Ludford, Panagiotis Beglitis, Jörg Leichtfried, Othmar Karas, Gerard Batten, Eluned Morgan, Georgios Karatzaferis, Mojca Drčar Murko, Adam Jerzy Bielan, Robert Evans, Agnes Schierhuber, Albert Deß in Geoffrey Van Orden.

12.   Vseevropska energetska omrežja ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi smernic za vseevropska energetska omrežja in o razveljavitvi Odločb št. 96/391/ES in 1229/2003/ES [COM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD)] — Odbor za industrijo, raziskave in energetiko.

Poročevalka: Anne Laperrouze (A6-0134/2005).

Govoril je Andris Piebalgs (član Komisije).

PREDSEDSTVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT

podpredsednica

Anne Laperrouze (poročevalka) je predstavila poročilo.

Govorili so Guntars Krasts (pripravljalec mnenja Odbora ECON), María del Pilar Ayuso González v imenu skupine PPE-DE, Hannes Swoboda v imenu skupine PSE, Šarūnas Birutis v imenu skupine ALDE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Angelika Niebler, Reino Paasilinna in Andris Piebalgs

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.1, Zapisnik z dne 07.06.2005.

13.   Učinkovita končna raba energije ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o učinkoviti končni rabi energije in energetskih storitvah [COM(2003)0739 — C5-0642/2003 — 2003/0300(COD)] — Odbor za industrijo, raziskave in energetiko.

Poročevalka: Mechtild Rothe (A6-0130/2005).

Govoril je Andris Piebalgs (član Komisije).

Mechtild Rothe (poročevalka) je predstavila poročilo.

Govorili so Corien Wortmann-Kool (pripravljalka mnenja Odbora ECON), Eija-Riitta Korhola (pripravljalka mnenja Odbora ENVI), Alejo Vidal-Quadras Roca v imenu skupine PPE-DE, Reino Paasilinna v imenu skupine PSE, Fiona Hall v imenu skupine ALDE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Paul Rübig, Dorette Corbey, Manuel António dos Santos in Catherine Stihler.

PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS

podpredsednik

Govoril je Andris Piebalgs.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.2, Zapisnik z dne 07.06.2005.

14.   Varstvo finančnih interesov Skupnosti in boj proti prevaram (razprava)

Poročilo: Varstvo finančnih interesov Skupnosti in boj proti prevaram [2004/2198(INI)] — Odbor za proračunski nadzor.

Poročevalec: Herbert Bösch (A6-0151/2005).

Herbert Bösch (poročevalec) je predstavil poročilo.

Govoril je Siim Kallas (podpredsednik Komisije).

Govorili so Katerina Batzeli (pripravljalka mnenja Odbora AGRI), Simon Busuttil v imenu skupine PPE-DE, Szabolcs Fazakas v imenu skupine PSE, Jan Mulder v imenu skupine ALDE, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE, Nils Lundgren v imenu skupine IND/DEM, Mogens N.J. Camre v imenu skupine UEN, Hans-Peter Martin, samostojni poslanec, Lorenzo Cesa, Paulo Casaca, Hans-Peter Martin in Siim Kallas.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.9, Zapisnik z dne 07.06.2005.

15.   Infrastruktura za prostorske podatke v Skupnosti (INSPIRE) ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Skupnosti (INSPIRE) [COM(2004)0516 — C6-0099/2004 — 2004/0175(COD)] — Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane.

Poročevalka: Frederika Brepoels (A6-0108/2005).

Govoril je Stavros Dimas (član Komisije).

Frederika Brepoels (poročevalka) je predstavila poročilo.

Govorili so Richard Seeber v imenu skupine PPE-DE, María Isabel Salinas García v imenu skupine PSE, Vittorio Prodi v imenu skupine ALDE, Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE, Gerard Batten v imenu skupine IND/DEM, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa in Stavros Dimas.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.3, Zapisnik z dne 07.06.2005.

16.   Pozavarovanje ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pozavarovanju in spremembi Direktiv Sveta 73/239/EGS, 92/49/EGS ter Direktiv 98/78/ES in 2002/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2004)0273 — C6-0038/2004 — 2004/0097(COD)] — Odbor za ekonomske in monetarne zadeve.

Poročevalec: Peter Skinner (A6-0146/2005).

Govoril je Stavros Dimas (član Komisije).

Peter Skinner (poročevalec) je predstavil poročilo.

PREDSEDSTVO: Mario MAURO

podpredsednik

Govorili so Karsten Friedrich Hoppenstedt v imenu skupine PPE-DE, in Harald Ettl v imenu skupine PSE.

PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO

podpredsednik

Govorili so Sarah Ludford v imenu skupine ALDE, Wiesław Stefan Kuc, Charlie McCreevy (član Komisije) in Peter Skinner, ki je zastavil vprašanje, na katerega je odgovoril Charlie McCreevy.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.4, Zapisnik z dne 07.06.2005.

17.   Podpiranje razvoja podeželja s strani EKSRP * (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o podpiranju razvoja podeželja s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) [COM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS)] — Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Poročevalka: Agnes Schierhuber (A6-0145/2005).

Govoril je Charlie McCreevy (član Komisije).

Agnes Schierhuber (poročevalka) je predstavila poročilo.

Govorili so Armando Dionisi v imenu skupine PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos v imenu skupine PSE, Kyösti Tapio Virrankoski v imenu skupine ALDE, Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL, Kathy Sinnott v imenu skupine IND/DEM, Liam Aylward v imenu skupine UEN, James Hugh Allister samostojni poslanec, Elisabeth Jeggle, Katerina Batzeli, Jan Mulder, Bairbre de Brún, Mieczysław Edmund Janowski, Lambert van Nistelrooij, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, James Nicholson, Astrid Lulling, Zdzisław Zbigniew Podkański, Czesław Adam Siekierski, Ljudmila Novak, Tunne Kelam, Zbigniew Zaleski, Mariann Fischer Boel (članica Komisije) in Agnes Schierhuber o govoru Mariann Fischer Boel.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.5, Zapisnik z dne 07.06.2005.

18.   Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument „Dnevni red“ PE 357.269/OJMA).

19.   Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.10.

Julian Priestley

generalni sekretar

Josep Borrell Fontelles

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fazakas, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Hudacký, Hudghton, Ibrisagic, Ilves, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krarup, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Laschet, Lavarra, Lax, Lechner, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Liberadzki, Libicki, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Rapkay, Remek, Resetarits, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sonik, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stevenson, Stihler, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Weiler, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka