SKLEP PREDSEDNIKA SODIŠČA

z dne 10. marca 2023 ( *1 )

„Pritožba – Intervencija – Člen 40, drugi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije – Interes za rešitev zadeve – Konkurenca – Koncentracije – Trg farmacevtske industrije – Odločitev Evropske komisije, da preuči koncentracijo, ki jo je nanjo napotil organ države članice, pristojen za konkurenco – Odločitev Komisije, da privoli, da se druge države članice pridružijo prvotni zahtevi za napotitev – Združenje podjetij, dejavnih v zadevnem sektorju, katerega namen je zaščititi interese svojih članov – Dopustitev“

V zadevi C‑611/22 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča Evropske unije, vložene 22. septembra 2022,

Illumina Inc. s sedežem v San Diegu (Združene države), ki jo zastopajo D. Beard, BL, P. Chappatte, avocat, F. González Díaz, abogado, J. Holmes, barrister, G. C. Rizza, M. Siragusa, avvocati, in L. Wright, advocate,

pritožnica,

druge stranke v postopku so

Evropska komisija, ki jo zastopajo G. Conte, N. Khan in C. Urraca Caviedes, agenti,

tožena stranka na prvi stopnji,

Grail LLC s sedežem v Menlo Parku (Združene države), ki jo zastopajo A. Giraud, avocat, J. M. Jiménez‑Laiglesia Oñate, abogado, D. Little, solicitor, J. Ruiz Calzado, abogado, in S. Troch, advocaat,

Helenska republika,

Francoska republika, ki jo zastopata T. Stéhelin in N. Vincent, agenta,

Kraljevina Nizozemska, ki jo zastopata K. Bulterman in P. P. Huurnink, agentki,

Nadzorni organ EFTA, ki ga zastopajo C. Simpson, M. Sánchez Rydelski in M.‑M. Joséphidès, agenti,

intervenienti na prvi stopnji,

PREDSEDNIK SODIŠČA,

ob upoštevanju predloga sodnika poročevalca N. Wahla,

po opredelitvi generalnega pravobranilca N. Emiliouja

izdaja naslednji

Sklep

1

Družba Illumina Inc. s pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 13. julija 2022, Illumina/Komisija(T‑227/21, EU:T:2022:447; v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je to zavrnilo tožbo za razglasitev ničnosti, prvič, Sklepa Komisije C(2021) 2847 final z dne 19. aprila 2021, s katerim je bilo ugodeno zahtevi Autorité de la concurrence française (organ, pristojen za konkurenco, Francija) za pregled koncentracije, pri kateri gre za pridobitev izključnega nadzora družbe Illumina, Inc., nad družbo Grail, Inc. (zadeva COMP/M.10188 – Illumina/Grail), drugič, sklepov Komisije C(2021) 2848 final, C(2021) 2849 final, C(2021) 2851 final, C(2021) 2854 final in C(2021) 2855 final z dne 19. aprila 2021 o ugoditvi zahtevam grškega, belgijskega, norveškega, islandskega in nizozemskega organa, pristojnega za konkurenco, za pridružitev tej zahtevi za napotitev, in tretjič, dopisa Komisije z dne 11. marca 2021, s katerim sta bili družbi Illumina in Grail obveščeni o navedeni zahtevi za napotitev.

2

Združenje Biocom California, ki je strokovno združenje za zaščito podjetij v gospodarskem sektorju znanosti o življenju in ima znatno število članov, je z vlogo, vloženo v sodnem tajništvu Sodišča 21. decembra 2022 na podlagi člena 40, drugi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije ter členov 130 in 190 Poslovnika Sodišča, predlagalo, da se mu dovoli intervencija v obravnavani zadevi v podporo predlogom družbe Illumina.

3

Potem ko je sodni tajnik Sodišča v skladu s členom 131(1) Poslovnika, ki se na podlagi člena 190(1) tega poslovnika uporablja za pritožbeni postopek, strankam vročil predlog za intervencijo, ki ga je vložilo združenje Biocom California, so družbi Illumina in Grail ter Komisija v predpisanem roku predložile stališča glede tega predloga.

4

Medtem ko sta družbi Illumina in Grail navedli, da sta naklonjeni predlogu združenja Biocom California za intervencijo, je Komisija predlagala, naj se ta predlog zavrne.

Predlog za intervencijo

5

V skladu s členom 40, drugi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije imajo vsi, ki lahko izkažejo upravičen interes za rešitev Sodišču predložene zadeve, ki ni spor med državami članicami, med institucijami Evropske unije ali med temi državami na eni strani in temi institucijami na drugi strani, pravico intervenirati v sporu.

6

V skladu z ustaljeno sodno prakso je treba pojem „interes za rešitev zadeve“ v smislu te določbe opredeliti glede na predmet spora ter ga razumeti kot neposreden in dejanski interes glede samih predlogov, ne pa kot interes v zvezi z navedenimi razlogi ali trditvami. Izraz „rešitev zadeve“ se namreč nanaša na predlagano končno odločitev, kot bi bila navedena v izreku prihodnje sodbe (sklep predsednika Sodišča z dne 7. februarja 2019, Bayer CropScience in Bayer/Komisija, C‑499/18 P, neobjavljen, EU:C:2019:107, točka 5 in navedena sodna praksa).

7

V zvezi s tem je treba zlasti preveriti, ali izpodbijani akt neposredno vpliva na vložnika predloga za intervencijo in ali je njegov interes za rešitev spora gotov. Načeloma pa je mogoče interes za rešitev spora šteti za dovolj neposreden le, če lahko ta rešitev spremeni pravni položaj vložnika predloga za intervencijo (sklep predsednika Sodišča z dne 27. februarja 2019, Uniwersytet Wrocławski in Poljska/REA, C‑515/17 P in C‑561/17 P, neobjavljen, EU:C:2019:174, točka 8 in navedena sodna praksa).

8

Vendar iz ustaljene sodne prakse tudi izhaja, da se lahko reprezentativnemu strokovnemu združenju, katerega cilj je ščititi interese svojih članov, dovoli intervencija, če spor sproža načelna vprašanja, ki lahko vplivajo na te interese (sklepa predsednika Sodišča z dne 1. oktobra 2019, Komisija/Ville de Paris in drugi, C‑179/19 P, neobjavljen, EU:C:2019:836, točka 7, in z dne 1. septembra 2022, Google in Alphabet/Komisija, C‑48/22 P, neobjavljen, EU:C:2022:667, točka 7 in navedena sodna praksa). Zato je treba šteti, da je zahteva, da ima takšno združenje neposreden in dejanski interes za rešitev spora, izpolnjena, ko to združenje dokaže, da je v takšnem položaju, ne glede na to, ali se bo lahko z rešitvijo spora spremenil pravni položaj združenja kot takega.

9

Namen tako široke razlage pravice do intervencije v korist reprezentativnih strokovnih združenj je namreč omogočiti boljšo presojo okvira zadev, predloženih sodišču Unije, obenem pa se izogniti številnim posamičnim intervencijam, ki bi ogrozile učinkovitost in nemoten potek postopka (glej v tem smislu sklepa predsednika Sodišča z dne 17. junija 1997, National Power in PowerGen/Komisija, C‑151/97 P(I) in C‑157/97 P(I), EU:C:1997:307, točka 66, in z dne 1. oktobra 2019, Komisija/Ville de Paris in drugi, C‑179/19 P, neobjavljen, EU:C:2019:836, točka 12). Vendar lahko reprezentativna strokovna združenja v nasprotju s fizičnimi in pravnimi osebami, ki delujejo v lastnem imenu, vložijo predlog za intervencijo v sporu, predloženem Sodišču, ne zato, da bi branila individualne interese, temveč da bi branila kolektivne interese svojih članov. Intervencija takega združenja namreč ponuja vpogled v vse te kolektivne interese, na katere vpliva načelno vprašanje, od katerega je odvisna rešitev spora, in tako Sodišču omogoča, da bolje presodi okvir, v katerem mu je zadeva predložena.

10

V skladu s sodno prakso iz točke 8 tega sklepa in, natančneje, kot izhaja iz sodne prakse Splošnega sodišča (glej sklep predsednika tretjega razširjenega senata Splošnega sodišča z dne 6. oktobra 2021, Illumina/Komisija, T‑227/21, neobjavljen, EU:T:2021:672, točka 24 in navedena sodna praksa), se tako lahko združenju dovoli intervencija v zadevi, prvič, če zastopa znatno število podjetij, dejavnih v zadevnem sektorju, drugič, če je njegov cilj ščititi interese svojih članov, tretjič, če lahko zadeva sproži načelna vprašanja, ki vplivajo na delovanje zadevnega sektorja, in četrtič, če bi torej lahko prihodnja sodba bistveno vplivala na interese njegovih članov.

11

Utemeljenost predloga za intervencijo, ki ga je vložilo združenje Biocom California, je treba preučiti ob upoštevanju teh pogojev, ki jih je treba potrditi.

12

Prvič, v obravnavani zadevi je treba navesti, da to združenje zastopa znatno število podjetij, dejavnih v sektorju farmacevtskih in medicinskih pripomočkov. Koncentracija v tej zadevi se nanaša na sektor krvnih testov za zgodnje odkrivanje raka z uporabo sekvenciranja naslednje generacije (next‑generation sequencing (NGS)), širše pa na farmacevtski sektor in/ali sektor medicinskih pripomočkov.

13

V zvezi s tem je združenje Biocom California v svojem predlogu za intervencijo navedlo, da ima več kot 1365 članov, ki so dejavni v sektorju farmacevtskih in medicinskih pripomočkov, vključno s 155 podjetji, specializiranimi za genomiko in diagnostiko, ter številnimi podjetji, ki delujejo na področju krvnih testov za odkrivanje raka z uporabo genomskega sekvenciranja naslednje generacije. Združenje Biocom California torej predstavlja znatno število podjetij, dejavnih v gospodarskem sektorju, na katerega se nanaša koncentracija v tej zadevi, in ga je zato mogoče šteti za reprezentativno strokovno združenje v smislu ugotovitve v točki 10 tega sklepa.

14

Drugič, iz predloga združenja Biocom California za intervencijo in priloženih dokumentov je razvidno, da je združenje pravna oseba in da ima po svojem statutu pravico „opravljati vsa zakonita dejanja, ki so potrebna ali zaželena za dosego njegovega specifičnega cilja“, to je pospeševanja, podpiranja in spodbujanja sektorja znanosti o življenju. Statut združenja Biocom California, v katerem je navedeno, da je njegov cilj ščititi svoje člane, mu torej omogoča, da sproži pravne postopke za zaščito interesov svojih članov.

15

Tretjič, opozoriti je treba, da lahko Sodišče v tej zadevi odloči zlasti o tem, ali je Komisija na podlagi člena 22 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 3, str. 40) pristojna za ugoditev zahtevi za napotitev zadeve o koncentraciji iz države članice z nacionalnim sistemom nadzora koncentracij, če zadevna koncentracija ne spada na področje uporabe tega nacionalnega sistema.

16

Kot je trdilo združenje Biocom California, ta zadeva torej sproža načelno vprašanje, ki bi se lahko izkazalo za bistveno za sektor znanosti o življenju in zlasti za farmacevtska podjetja, vključno s člani združenja Biocom Calfornia iz tega sektorja. Kot je razvidno iz smernic Komisije o uporabi mehanizma napotitve iz člena 22 Uredbe [št. 139/2004] za nekatere kategorije zadev (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 3, str. 40), je farmacevtski sektor namreč eden od specifičnih gospodarskih sektorjev, za katere namerava Komisija spodbuditi in sprejeti več napotitev od organov držav članic, pristojnih za konkurenco, v skladu s členom 22 navedene uredbe. Za koncentracije v farmacevtskem sektorju, ki ne dosegajo pragov pristojnosti iz navedene uredbe in nacionalnih sistemov nadzora koncentracij, je torej še toliko bolj verjetno, da jih bodo ti organi pozorno spremljali in da bodo predmet napotitve na podlagi te določbe, če bo Sodišče potrdilo razlago iz izpodbijane sodbe.

17

Dejstvo, da bo v tej zadevi izrečena sodba, ki bo posebej vplivala na to, kako se bodo lahko nekatere koncentracije v sektorju znanosti o življenju na podlagi člena 22 Uredbe št. 139/2004 obravnavale v prihodnosti, zadošča za ugotovitev, da navedena zadeva sproža načelna vprašanja, ki vplivajo na delovanje specifičnega sektorja, v katerem so dejavni nekateri člani združenja Biocom California.

18

Četrtič, podobno je treba ugotoviti, da je morebitni odgovor na načelna vprašanja, ki jih sproža ta zadeva, v interesu članov združenja Biocom California. Natančneje, kot je spomnilo navedeno združenje, se razlaga člena 22 Uredbe št. 139/2004, ki jo je podala Komisija, verjetneje nanaša na koncentracije neevropskih podjetij in predvsem na koncentracije podjetij, dejavnih v sektorjih, kot je sektor znanosti o življenju, za katere je značilno, da je na trgu prisotnih veliko novoustanovljenih (zagonskih) podjetij. Poleg tega je na splošno verjetneje, da podjetja, vključena v te koncentracije, tako glede na kraj sedeža kot tudi zaradi omejenega prometa v Uniji ne dosegajo zgornje meje prometa za napotitev takih koncentracij, in sicer tako na evropski kot tudi na nacionalni ravni.

19

Združenje Biocom California je v zvezi s tem trdilo, da predstavlja predvsem podjetja na področju znanosti o življenju s sedežem v Združenih državah, natančneje v Kaliforniji, med drugim zagonska podjetja, ki iščejo financiranje, in velika podjetja, ki iščejo poslovne priložnosti za naložbe v taka zagonska podjetja.

20

Iz vseh teh preudarkov izhaja, da je treba ob upoštevanju široke razlage pravice strokovnih združenj, ki predstavljajo podjetja v sektorju v določeni zadevi, do intervencije šteti, da je združenje Biocom California v obravnavani zadevi pravno zadostno dokazalo, da ima neposreden in dejanski interes glede predlogov družbe Illumina za razveljavitev izpodbijane sodbe ter posledično interes za rešitev zadeve, predložene Sodišču v okviru te pritožbe, v smislu člena 40, drugi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije.

21

V skladu z navedeno določbo in členom 131(3) Poslovnika, ki se v pritožbenem postopku uporablja na podlagi člena 190(1) tega poslovnika, je zato treba dopustiti intervencijo združenja Biocom California v podporo predlogom družbe Illumina.

Procesne pravice intervenienta

22

Ker je bilo predlogu za intervencijo ugodeno, bodo združenju Biocom California v skladu s členom 131(3) Poslovnika, ki se za pritožbeni postopek uporablja na podlagi člena 190(1) tega poslovnika, poslani vsi procesni akti, ki so bili vročeni strankam, če stranke ne bodo zahtevale izločitve nekaterih informacij ali dokumentov iz tega poslanja.

23

Ker je bil ta predlog vložen v enomesečnem roku iz člena 190(2) Poslovnika, lahko združenje Biocom California v skladu s členom 132(1) tega poslovnika, ki se za pritožbeni postopek uporablja na podlagi člena 190(1) tega poslovnika, v enem mesecu po poslanju iz prejšnjega odstavka vloži intervencijsko vlogo.

24

Nazadnje, združenje Biocom California bo lahko predstavilo ustna stališča, če bo razpisana obravnava.

Stroški

25

V skladu s členom 137 Poslovnika, ki se za pritožbeni postopek uporablja na podlagi člena 184(1) tega poslovnika, končna sodba ali končni sklep vsebuje odločbo o stroških.

26

V obravnavani zadevi je treba ob ugoditvi predlogu združenja Biocom California za intervencijo pridržati odločitev o stroških njegove intervencije.

 

Iz teh razlogov je predsednik Sodišča sklenil:

 

1.

Združenju Biocom California se dovoli intervencija v zadevi C‑611/22 P v podporo predlogom družbe Illumina Inc.

 

2.

Sodni tajnik bo združenju Biocom California vročil prepis vseh procesnih aktov.

 

3.

Združenje Biocom California ima na voljo en mesec od datuma vročitve iz točke 2 tega izreka za vložitev intervencijske vloge.

 

4.

Odločitev o stroških, povezanih z intervencijo združenja Biocom California, se pridrži.

 

Podpisi


( *1 ) Jezik postopka: angleščina.