SODBA SODIŠČA (deseti senat)

z dne 15. decembra 2022 ( *1 )

„Predhodno odločanje – Državne pomoči – Uredba (EU) št. 651/2014 – Izjema za nekatere vrste pomoči, združljive z notranjim trgom – Smernice o regionalni državni pomoči – Področje uporabe – Izključitev – Sektor ribištva in akvakulture – Sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov – Pojem ,kmetijski proizvodi‘ – Uredba (EU) št. 1379/2013 – Skupna ureditev trgov za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture – Priloga I – Dejavnost predelave ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture – Nasoljena, zamrznjena in razsoljena trska“

V zadevi C‑23/22,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (arbitražno sodišče za davčne zadeve (center za upravno arbitražo – CAAD), Portugalska) z odločbo z dne 27. decembra 2021, ki je na Sodišče prispela 10. januarja 2022, v postopku

Caxamar – Comércio e Indústria de Bacalhau SA

proti

Autoridade Tributária e Aduaneira,

SODIŠČE (deseti senat),

v sestavi E. Regan (poročevalec), predsednik petega senata v funkciji predsednika desetega senata, I. Jarukaitis in Z. Csehi, sodnika,

generalni pravobranilec: A. Rantos,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

za Caxamar – Comércio e Indústria de Bacalhau SA T. Fraga, L. Palácios in C. Pereira, advogados,

za portugalsko vlado P. Barros da Costa, L. Borrego in A. Rodrigues, agenti,

za Evropsko komisijo V. Bottka in G. Braga da Cruz, agenta,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

1

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 1 in člena 2, točka 11, Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 [PDEU] (UL 2014, L 187, str. 1), Smernic o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020 (UL 2013, C 209, str. 1, v nadaljevanju: Smernice 2014–2020) in Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL 2013, L 354, str. 1) v povezavi s Prilogo I k Pogodbi DEU.

2

Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Caxamar – Comércio e Indústria de Bacalhau SA (v nadaljevanju: Caxamar) in Autoridade Tributária e Aduaneira (davčni in carinski organ, Portugalska) (v nadaljevanju: davčna uprava) glede popravka davka od dohodkov pravnih oseb, ki ga ta družba dolguje zaradi neupravičenosti nekaterih odhodkov za naložbe do dodelitve davčne olajšave.

Pravni okvir

Pravo Unije

Uredba št. 1379/2013

3

Člen 2 Uredbe št. 1379/2013, naslovljen „Področje uporabe“, določa:

„[Skupna ureditev trgov za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture (SUT)] se uporablja za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva [akvakulture], navedene v Prilogi I k tej uredbi, ki se tržijo v [Evropski] [u]niji.“

4

Člen 5 te uredbe, naslovljen „Opredelitev pojmov“, določa:

„[…] Uporabljajo se tudi naslednje opredelitve pojmov:

(a)

,ribiški proizvodi‘ pomeni vodne organizme, ki so rezultat kakršne koli ribolovne dejavnosti, ali proizvode, ki so pridobljeni iz njih, kot je navedeno v Prilogi I;

[…]

(d)

,sektor ribištva in ribogojstva [akvakulture]‘ pomeni gospodarski sektor, ki vključuje vse dejavnosti proizvodnje, predelave in trženja ribiških proizvodov ali proizvodov iz ribogojstva [akvakulture];

[…]“

5

Priloga I k navedeni uredbi, naslovljena „Ribiški proizvodi in proizvodi iz ribogojstva [akvakulture], za katere velja SUT“, določa:

„Oznaka KN

 

Opis blaga

(a)

0301

Ribe, žive

0302

Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304

0303

Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304

0304

Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

(b)

0305

Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; […]

[…]

[…]

[…]“

Uredba št. 651/2014

6

Člen 1 Uredbe št. 651/2014, s katero je bila razveljavljena Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom v skladu s členoma 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL 2008, L 214, str. 3), naslovljen „Področje uporabe“, je v odstavku 3 določal:

„Ta uredba se ne uporablja za:

(a)

pomoč, dodeljeno v sektorju ribištva in akvakulture, kakor jih [jo]zajema Uredba [št. 1379/2013], z izjemo pomoči za usposabljanje, pomoči za dostop MSP do finančnih sredstev, pomoči na področju raziskav in razvoja, pomoči za inovacije za MSP ter pomoči za prikrajšane in invalidne delavce;

[…]

(c)

pomoč za sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v naslednjih primerih:

(i)

kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali

(ii)

kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;

[…]“

7

S členom 1, točka 1(b), Uredbe Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe št. 651/2014 (UL 2017, L 156, str. 1) je bil člen 1(3), od (a) do (c), Uredbe št. 651/2014 z 10. julijem 2017 nadomeščen z naslednjimi določbami:

„Ta uredba se ne uporablja za:

(a)

pomoč, dodeljeno v sektorju ribištva in akvakulture, kakor jo zajema Uredba [št. 1379/2013], z izjemo pomoči za usposabljanje, pomoči za dostop MSP do finančnih sredstev, pomoči na področju raziskav in razvoja, pomoči za inovacije za MSP, pomoči za prikrajšane in invalidne delavce, regionalne pomoči za naložbe v najbolj oddaljenih regijah in shem regionalne pomoči za tekoče poslovanje;

[…]

(c)

pomoč za sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v naslednjih primerih:

(i)

kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje;

(ii)

kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce“.

8

Člen 2 Uredbe št. 651/2014, naslovljen „Opredelitev pojmov“, določa:

„V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

[…]

9.   ‚primarna kmetijska proizvodnja‘ pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili naravo takih proizvodov;

10.   ,predelava kmetijskih proizvodov‘ pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;

11.   ,kmetijski proizvod‘ pomeni proizvode s seznama v Prilogi I k Pogodbi [DEU], razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva [akvakulture] s seznama v Prilogi I k Uredbi [št. 1379/2013];

[…]“

Smernice 2014–2020

9

V oddelku 1.1 Smernic 2014–2020, naslovljenem „Področje uporabe regionalne pomoči“, je v točki 10 teh smernic navedeno:

„[Evropska] [k]omisija bo načela iz teh smernic uporabljala za regionalno pomoč v vseh sektorjih gospodarskih dejavnosti […] razen ribištva in ribogojstva [akvakulture] […], kmetijskega […] in prometnega sektorja […], za katere veljajo posebna pravila iz posebnih pravnih instrumentov, ki bi lahko v celoti ali deloma odstopala od teh smernic. Komisija bo te smernice uporabljala pri predelavi in trženju kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode. […]“

10

V opombi 10, na katero napotuje ta točka 10, je pojasnjeno, da sta ribištvo in akvakultura sektorja, zajeta z Uredbo Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trga za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 4, zvezek 4, str. 198).

11

V opombi 11, na katero napotuje navedena točka 10, je navedeno:

„Za državno pomoč za primarno proizvodnjo, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi [DEU] in za gozdarstvo veljajo pravila, določena v smernicah za državno pomoč v kmetijskem sektorju.“

Portugalsko pravo

Davčni zakonik za naložbe

12

Člen 2 Código Fiscal do Investimento (davčni zakonik za naložbe) v različici, ki se uporablja za dejansko stanje v postopku v glavni stvari, naslovljen „Objektivni obseg“, v odstavkih 2 in 3 določa:

„2.   Predmet naložbenih projektov iz prejšnjega odstavka morajo biti naslednje gospodarske dejavnosti, ob upoštevanju sektorskega področja uporabe [Smernic 2014–2020]:

(a)

rudarska in predelovalna industrija;

[…]

(d)

kmetijske, akvakulturne, ribogojne, živinorejske in gozdarske dejavnosti;

[…]

3.   Z ministrskim odlokom članov vlade, pristojnih za finance in gospodarstvo, se opredelijo šifre gospodarske dejavnosti (ŠGD), ki ustrezajo dejavnostim iz prejšnjega odstavka.“

13

Člen 22 tega zakonika, naslovljen „Področje uporabe in opredelitve pojmov“, v odstavku 1 določa:

„[Davčni sistem pomoči za naložbe (v nadaljevanju: RFAI)] se uporablja za zavezance za plačilo [davka od dohodkov pravnih oseb], ki opravljajo dejavnost v sektorjih, ki so izrecno določeni v členu 2(2), pri čemer se upoštevajo šifre dejavnosti, opredeljene v ministrskem odloku iz odstavka 3 navedenega člena, razen dejavnosti, ki so izvzete s sektorskega področja uporabe [Smernic] in Uredbe [št. 651/2014].“

Ministrski odlok št. 282/2014

14

Člen 1 Portaria n.o 282/2014, que define os códigos de atividade económica (CAE) correspondentes a várias atividades (ministrski odlok št. 282/2014 o določitvi šifer gospodarske dejavnosti (ŠGD), ki ustrezajo različnim dejavnostim) z dne 30. decembra 2014 (Diário da República, 1. serija, št. 251, z dne 30. decembra 2014, v nadaljevanju: ministrski odlok št. 282/2014), naslovljen „Okvir Skupnosti“, določa:

„V skladu s [Smernicami 2014–2020] in Uredbo [št. 651/2014] naložbeni projekti v zvezi z gospodarskimi dejavnostmi v sektorjih […] ribištva in akvakulture, primarne kmetijske proizvodnje, predelave in trženja kmetijskih proizvodov, naštetih v Prilogi I k Pogodbi [DEU], ne morejo biti deležni davčne olajšave.“

15

Člen 2 tega ministrskega odloka, naslovljen „Sektorsko področje uporabe“, določa:

„Brez poseganja v omejitve iz prejšnjega člena gospodarske dejavnosti iz člena 2(2) [davčnega zakonika za naložbe] ustrezajo naslednjim šifram portugalske klasifikacije gospodarskih dejavnosti, revizija 3 (CAE Rev3), potrjene z uredbo-zakonom št. 381/2007 z dne 14. novembra 2007:

[…]

(b)

predelovalna industrija – oddelki od 10 do 33;

[…]“

16

Šifra „CAE 10204 Rev3“ se nanaša na „soljenje, sušenje in druge dejavnosti predelave ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture“.

Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje

17

Caxamar je družba portugalskega prava, ki opravlja zlasti, na prvem mestu, dejavnosti soljenja in sušenja ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture ter, na drugem mestu, dejavnost zamrzovanja takih proizvodov.

18

Ta družba je v letih 2016 in 2018 izvedla naložbe, katerih cilj je bil povečati zmogljivosti obstoječega obrata, da bi izboljšala in razširila postopke soljenja, razsoljevanja in zmrzovanja trske.

19

Ker je družba Caxamar menila, da so stroški, povezani s temi naložbami, upravičeni do davčnih olajšav, ki jih določa RFAI iz člena 22 davčnega zakonika za naložbe, je iz tega naslova od svojih obdavčljivih dohodkov za leti 2016 in 2018 odbila odhodke v višini 72.775,36 EUR in 41.607,67 EUR.

20

Davčna uprava je po nadzoru, katerega namen je bil preveriti uporabo davčnih olajšav, dodeljenih v okviru RFAI, popravila davek od dohodkov pravnih oseb, ki ga je družba Caxamar dolgovala za ti davčni leti, ter tej družbi zato naložila plačilo dodatnega zneska 126.302,62 EUR iz naslova tega davka in kompenzacijskih obresti. Davčna uprava je namreč menila, da dejavnost, na katero se nanašajo te naložbe, ni upravičena do vključitve v RFAI, ker v skladu z davčnim zakonikom o naložbah v povezavi s členoma 1 in 2 ministrskega odloka št. 282/2014, Uredbo št. 651/2014 in Prilogo I k Pogodbi DEU ne spada na njegovo področje uporabe.

21

Davčna uprava je zlasti poudarila, da dejavnost soljenja, razsoljevanja in zamrzovanja trske, ki spada med dejavnosti predelave, na katere se nanaša šifra CAE 10204 Rev3, pomeni dejavnost „predelovalne industrije“ v smislu člena 2 (b) ministrskega odloka št. 282/2014, ki zato, ker nasoljena, zamrznjena in razsoljena trska spada na področje uporabe poglavij nomenklature iz Priloge I k Pogodbi DEU, spada pod pojem „predelava kmetijskih proizvodov“, katere končni proizvod je tako kmetijski proizvod iz te priloge I. Zato naj ta dejavnost ne bi mogla biti upravičena do vključitve v RFAI na podlagi člena 1 ministrske uredbe št. 282/2014 in člena 22(1) davčnega zakonika o naložbah, ki v zadnjem delu izključuje dejavnosti, ki ne spadajo na področje uporabe Uredbe št. 651/2014 in Smernic 2014–2020.

22

Družba Caxamar je pri Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) – CAAD) (arbitražno sodišče za davčne zadeve (center za upravno arbitražo – CAAD, Portugalska), ki je predložitveno sodišče, vložila tožbo za razglasitev ničnosti opravljene odmere.

23

Družba Caxamar v utemeljitev te tožbe navaja, da dejavnost soljenja, razsoljevanja in zamrzovanja trske spada na področje uporabe Uredbe št. 651/2014 in Smernic 2014–2020, tako da je upravičena do vključitve v zadevni sistem pomoči. Davčna uprava naj bi v zvezi s tem napačno razlagala davčni zakonik o naložbah, RFAI in ministrski odlok št. 282/2014, uredbi št. 651/2014 in št. 1379/2013 ter Prilogo I k Pogodbi DEU, ker je ta dejavnost dejavnost predelovalne industrije, ki spada na področje uporabe člena 2(b) tega ministrskega odloka, in ne dejavnost predelave kmetijskih proizvodov, ki je izključena s področij uporabe Uredbe št. 651/2014 in Smernic 2014–2020. Nacionalno pravo naj bi bilo namreč treba razlagati v skladu s pravom Unije, kot izhaja zlasti iz člena 2, točka 11, Uredbe št. 651/2014, ki pojem „kmetijski proizvod“ opredeljuje tako, da se nanaša na proizvode, naštete v Prilogi I k Pogodbi DEU, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, ki so našteti v Prilogi I k Uredbi št. 1379/2013. V tej prilogi naj bi bile navedene prav sveže, sušene, nasoljene ribe in ribe v slanici, zamrznjene ribe, ribji odpadki in proizvodi iz rib. Zato naj proizvodi iz dejavnosti predelave trske iz postopka v glavni stvari ne bi bili „kmetijski proizvodi“ za namene Uredbe št. 651/2014.

24

Davčna uprava, nasprotno, trdi, da je iz člena 1(3), od (a) do (c), Uredbe št. 651/2014 v povezavi z njenim členom 2 in iz Smernic 2014–2020 razvidno, da je dejavnost soljenja, razsoljevanja in zamrzovanja trske, ker pomeni dejavnost predelave ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, izključena s področja uporabe te uredbe. Ta člen in Smernice 2014–2020 naj se namreč ne bi uporabljali niti za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture, naštete v Prilogi I k Uredbi št. 1379/2013, niti za „kmetijske proizvode“, naštete v Prilogi I k Pogodbi DEU. Sicer naj se za navedeno dejavnost v ožjem in dobesednem smislu ne bi štelo, da vključuje predelavo „kmetijskih proizvodov“ kot takih. Vendar naj bi iz člena 38(1) PDEU ter iz poglavij 3 in 16 Priloge I k tej pogodbi, ki se nanašata na ribe, rake in mehkužce ter njihove preparate, izhajalo, da pojem „kmetijski proizvodi“ zajema tudi ribiške proizvode. V skladu s temi določbami naj bi člen 1 ministrskega odloka št. 282/2014 kot neupravičene do dodelitve zadevnih pomoči opredeljeval naložbene projekte, katerih predmet je gospodarska dejavnost v sektorjih ribištva in akvakulture ter predelava kmetijskih proizvodov, naštetih v Prilogi I k Pogodbi DEU.

25

Predložitveno sodišče zato meni, da je vprašanje, ki je upoštevno za rešitev spora o glavni stvari, vprašanje, ali dejavnost predelave trske, in sicer v nasoljeno, razsoljeno in zamrznjeno trsko, ki je dejavnost predelovalne industrije iz člena 2(b) ministrskega odloka št. 282/2014, pomeni dejavnost predelave kmetijskih proizvodov v smislu pravil prava Unije, ki se uporabljajo, kot izhajajo iz Uredbe št. 651/2014 in Smernic iz leta 2020 ter predpisov Unije, na katere ta akta napotujeta.

26

V teh okoliščinah je Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (arbitražno sodišče za davčne zadeve (center za upravno arbitražo – CAAD)) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:

„Ali je na podlagi pravilne razlage [Smernic 2014–2020] v povezavi z določbami Uredbe št. 651/2014, zlasti z njenima členoma 1 in 2, točka 11, določbami Uredbe št. 1379/2013 ter Prilogo I k [Pogodbi PEU] mogoče sklepati, da v skladu s členoma 2(2) in 22(1) [davčnega zakonika o naložbah] ter v skladu s členoma 1 in 2 ministrskega odloka [št. 282/2014] dejavnost predelave ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture v zvezi z ,nasoljeno trsko‘, ,zamrznjeno trsko‘ in ,razsoljeno trsko‘, ki je zajeta s šifro CAE 10204 Rev3, ni dejavnost predelave kmetijskih proizvodov za namene predvidenih davčnih pomoči?“

Vprašanje za predhodno odločanje

27

Predložitveno sodišče z vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 1 ter člen 2, točki 10 in 11, Uredbe št. 651/2014 in Smernice 2014–2020 v povezavi z določbami Priloge I k Pogodbi DEU in Uredbe št. 1379/2013 razlagati tako, da dejavnost predelave ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, kot je proizvodnja nasoljene, zamrznjene in razsoljene trske, pomeni dejavnost predelave kmetijskih proizvodov, ki je v skladu s členom 1(3)(c) Uredbe št. 651/2014 izključena s področja uporabe te uredbe.

28

Najprej je treba pojasniti, da se dejansko stanje v sporu o glavni stvari nanaša na leti 2016 in 2018, tako da se zanj uporabljajo določbe člena 1(3) Uredbe št. 651/2014 tako v različici pred začetkom veljavnosti Uredbe 2017/1084 kot tudi v različici, ki izhaja iz te uredbe. Ker pa spremembe, uvedene z Uredbo 2017/1084, ne vplivajo na vsebino dela teh določb, ki je upošteven za odgovor na vprašanje predložitvenega sodišča, se razlaga člena 1(3) Uredbe št. 651/2014 v njegovi prvotni različici smiselno uporablja za člen 1(3) te uredbe v različici, ki izhaja iz Uredbe 2017/1084.

29

V zvezi s tem je treba opozoriti, da se Uredba št. 651/2014 v skladu s svojim členom 1(3)(c) ne uporablja za „pomoč za sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov“ v primerih, opredeljenih v tej določbi. Ta izključitev je povzeta v točki 10 Smernic 2014–2020 in zlasti v opombi 11, na katero napotuje ta točka.

30

Pojem „predelava kmetijskih proizvodov“ v smislu Uredbe št. 651/2014 v skladu s členom 2, točka 10, te uredbe zajema – razen izjeme, ki ni upoštevna za postopek v glavni stvari – „vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod“, pri čemer je pojem „kmetijski proizvod“ v členu 2, točka 11, navedene uredbe opredeljen tako, da pomeni proizvode s seznama v Prilogi I k Pogodbi DEU, „razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva [akvakulture] s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013“.

31

V zadnjenavedeni prilogi pa so med drugim izrecno navedene zamrznjene ribe, zamrznjeni ribji fileti ter sušene in nasoljene ribe.

32

Iz tega izhaja, kot so poudarili vsi zainteresirani subjekti, ki so Sodišču predložili stališča, da proizvodi, ki nastanejo pri predelavi ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, kot so nasoljena trska, zamrznjena trska in razsoljena trska, niso „kmetijski proizvodi“ v smislu člena 2, točka 11, Uredbe št. 651/2014.

33

Zato take dejavnosti ni mogoče opredeliti kot dejavnosti „predelave kmetijskih proizvodov“ v smislu člena 2, točka 10, te uredbe, saj pri tej dejavnosti ne nastane kmetijski proizvod.

34

V teh okoliščinah, kot je pravilno navedla Komisija, vprašanje, ki ga je postavilo predložitveno sodišče, in sicer ali proizvodi iz postopka v glavni stvari spadajo v Prilogo I k Pogodbi DEU, ni upoštevno, ker Uredba št. 651/2014 vsebuje specifično opredelitev pojma „kmetijski proizvod“, ki izrecno izključuje ribiške in akvakulturne proizvode, ki spadajo v okvir SUT, vzpostavljene z Uredbo št. 1379/2013.

35

Iz tega sledi, da dejavnosti predelave ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, kot je proizvodnja nasoljene trske, zamrznjene trske in razsoljene trske – ker ne gre za dejavnost „predelave kmetijskih proizvodov“ v smislu člena 2, točka 10, Uredbe št. 651/2014 v povezavi s členom 2, točka 11, te uredbe in Prilogo I k Uredbi št. 1379/2013 – iz tega naslova ni mogoče izključiti s področja uporabe Uredbe št. 651/2014 na podlagi člena 1(3)(c) te uredbe.

36

Ob tem je treba, da bi se predložitvenemu sodišču zagotovil celovit odgovor, pojasniti, kot sta to storili portugalska vlada in Evropska komisija, da se v skladu s členom 1(3)(a) Uredbe št. 651/2014 ta uredba – razen vrste izjem, ki za zadevo iz postopka v glavni stvari niso upoštevne – ne uporablja niti za pomoč, dodeljeno „sektorju ribištva in akvakulture, kakor jih [jo] zajema Uredba [št. 1379/2013]“. Ta izključitev je poleg tega navedena v točki 10 Smernic 2014–2020 in opombi 10, na katero napotuje ta točka.

37

Iz člena 2 ter člena 5(a) in (d) Uredbe št. 1379/2013 v povezavi s Prilogo I k tej uredbi pa izhaja, da se ta uredba uporablja za vse dejavnosti predelave vodnih organizmov, pridobljenih pri dejavnostih ribolova in akvakulture, ter zlasti, kot je bilo v bistvu poudarjeno v točkah 30 in 31 te sodbe, za predelovalne dejavnosti, ki vodijo k proizvodnji nasoljene trske, zamrznjene trske in razsoljene trske.

38

Tako je očitno, da če se pravilo o izključitvi s področja uporabe Uredbe št. 651/2014, določeno v členu 1(3)(c) te uredbe – v zvezi s sektorjem predelave in trženja kmetijskih proizvodov – ne nanaša na ribiške in akvakulturne proizvode ter dejavnosti predelave teh proizvodov, kot so dejavnosti iz postopka v glavni stvari, je to zato, ker za te proizvode in dejavnosti velja pravilo izključitve s tega področja uporabe iz odstavka 3(a) tega člena 1, ki se nanaša na sektor ribištva in akvakulture.

39

Iz tega sledi, da ker dejavnost predelave ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, kot je proizvodnja nasoljene trske, zamrznjene trske in razsoljene trske, spada – kot sicer s svojim vprašanjem predpostavlja predložitveno sodišče – v „sektor ribištva in akvakulture“ v smislu člena 1(3)(a) Uredbe št. 651/2014 v povezavi s členom 2 ter členom 5(a) in (d) Uredbe št. 1379/2013 in Prilogo I k tej uredbi, je s tem vsekakor izključena s področja uporabe Uredbe št. 651/2014.

40

Zato je treba na vprašanje za predhodno odločanje odgovoriti, da je treba člen 1 ter člen 2, točki 10 in 11, Uredbe št. 651/2014 in Smernice 2014–2020 v povezavi s členom 2 ter členom 5(a) in (d) Uredbe št. 1379/2013 in Prilogo I k tej uredbi razlagati tako, da dejavnost predelave ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, kot je proizvodnja nasoljene trske, zamrznjene trske in razsoljene trske, ni dejavnost predelave kmetijskih proizvodov, ki je s področja uporabe Uredbe št. 651/2014 izključena na podlagi člena 1(3)(c) te uredbe, ampak dejavnost, ki spada v sektor ribištva in akvakulture, ki je s področja uporabe navedene uredbe izključena na podlagi člena 1(3)(a) te uredbe.

Stroški

41

Ker je ta postopek za stranke v postopkih v glavni stvari ena od stopenj v postopkih pred predložitvenima sodiščema, ti odločita o stroških. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

 

Iz teh razlogov je Sodišče (deseti senat) razsodilo:

 

Člen 1 ter člen 2, točki 10 in 11, Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 [PDEU] in Smernice o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020 v povezavi s členom 2 ter členom 5(a) in (d) Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 in Prilogo I k tej uredbi

 

je treba razlagati tako, da

 

dejavnost predelave ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, kot je proizvodnja nasoljene trske, zamrznjene trske in razsoljene trske, ni dejavnost predelave kmetijskih proizvodov, ki je s področja uporabe Uredbe št. 651/2014 izključena na podlagi člena 1(3)(c) te uredbe, ampak dejavnost, ki spada v sektor ribištva in akvakulture, ki je s področja uporabe navedene uredbe izključena na podlagi člena 1(3)(a) te uredbe.

 

Podpisi


( *1 ) Jezik postopka: portugalščina.