13.9.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

C 368/32


Tožba, vložena 28. julija 2021 – Commission de régulation de l’énergie/ACER

(Zadeva T-446/21)

(2021/C 368/48)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Commission de régulation de l’énergie (Pariz, Francija) (zastopnica: C. Le Bihan-Graf, odvetnica)

Tožena stranka: Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Sklep št. A-001-2021 z dne 28. maja 2021, s katerim je bil potrjen Sklep ACER št. 30-2020 z dne 30. novembra 2020 o predlogu operaterja prenosnih sistemov (OPS) glede metodologije delitve stroškov ponovnega dispečiranja in kompenzacijskih poslov za območje določanja zmogljivosti Core in njegovi Prilogi I in Ia, razglasi za ničen;

zato Sklep ACER št. 30-2020 z dne 30. novembra 2020 o predlogu operaterja prenosnih sistemov (OPS) glede metodologije delitve stroškov ponovnega dispečiranja in kompenzacijskih poslov za območje določanja zmogljivosti Core in njegovi Prilogi I in Ia razglasi za nične;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja osem razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: odbor za pritožbe je kršil člen 28 Uredbe št. 2019/942, ker je opravil le omejen pregled zapletenih tehničnih in ekonomskih presoj, zajetih v Sklepu ACER št. 30/2020.

Glede na sodno prakso Splošnega sodišča, T-735/18, Aquind/ACER (18. november 2020), odbor za pritožbe ACER v celoti preuči pritožbene razloge in trditve tožeče stranke.

2.

Drugi tožbeni razlog: ACER je kršila člen 16(13) Uredbe št. 2019/943, ker je brez predhodne preučitve operaterjev prenosnega omrežja ali odobritve nacionalnih regulativnih organov določila skupni prag za zančni pretok.

3.

Tretji tožbeni razlog: napačna uporaba prava, ker je časovni okvir izvajanja metodologije brez pravne podlage povezan z drugimi metodologijami.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev člena 3 Uredbe št. 1/58 in temeljnega načela pravne varnosti prava EU, ker je v izpodbijanem sklepu št. A-001-2021 uporabljen le angleški jezik. Zdi se, da izpodbijani sklep št. A-001-2021 ni bil izdan v francoščini, poleg tega za tožečo stranko zaradi zapletenosti, dolžine in nepopolnosti ni jasen in razumljiv.

5.

Peti tožbeni razlog: kršitev člena 74(2) Uredbe št. 2015/1222, člena 74(6)(a) Uredbe št. 2015/1222 in člena 16(13) Uredbe št. 2019/943 zaradi preširoko določenega področja uporabe metodologije delitve stroškov ponovnega dispečiranja in kompenzacijskih poslov.

Področje uporabe se ne bi smelo razširiti na elemente omrežja, ki se ne nanašajo na čezmejne izmenjave električne energije v skladu s členom 74(2) Uredbe št. 2015/1222 in členom 16(13) Uredbe št. 2019/943. Področje uporabe je bilo brez pravne podlage povezano z drugimi metodologijami.

Področje uporabe, širše od tistega, ki je določeno v metodologiji za izračun zmogljivosti, pravno ni dopustno. Področje uporabe bi moralo biti skladno z obveznostmi in odgovornostmi operaterjev prenosnih sistemov v skladu s členom 74(6)(a) Uredbe št. 2015/1222.

6.

Šesti tožbeni razlog: napaka pri uporabi člena 16(13) Uredbe št. 2019/943, ker je bil določen edinstven in skupen prag za zančni pretok za vse operaterje prenosnih sistemov območja določanja zmogljivosti Core. Ni razlogov za utemeljitev in razlago, da bi moral veljati edinstven in skupen prag za vse meje trgovalnih območij, medtem ko so nacionalna prenosna omrežja različna in zankasta.

7.

Sedmi tožbeni razlog: kršitev temeljnega načela prepovedi diskriminacije v pravu EU in člena 16(13) Uredbe št. 2019/943, ker je bila pri določanju bremena stroškov v metodologiji dana prednost prezasedenosti zaradi zančnega pretoka.

Prezasedenost zaradi notranjih tokov in zančnega pretoka je treba v metodologiji obravnavati enako. Postavitev zančnega pretoka na prvo mesto na prednostnem seznamu tokov, ki so povzročajo prezasedenost, operaterjem ne daje dobrih spodbud za upravljanje prezasedenosti.

Odbor za pritožbe ACER je zavrnil dokaze tožeče stranke brez utemeljitve.

Prednostna razvrstitev zančnega pretoka diskriminira operaterje prenosnih sistemov, ki so vlagali v razvoj svojih omrežij, saj bi bili ti operaterji lahko kaznovani za preostale zančne pretoke, za katere so lahko odgovorni.

8.

Osmi tožbeni razlog: napaka pri uporabi člena 15(3) Uredbe 2019/943, ker je bilo priznano, da mora metodologija pokriti stroške držav članic v skladu z njihovimi akcijskimi načrti.

Stroški držav članic v skladu z njihovimi akcijskimi načrti so iz metodologije izključeni. Metodologija bi morala določiti posebna pravila za obravnavo teh stroškov. Utemeljitev odbora za pritožbe je s tehničnega vidika nedosledna. Odbor za pritožbe ni odgovoril na trditev tožeče stranke, da ni možno razlikovati med stroški, nastali zaradi dajanja na razpolago prenosne zmogljivosti med območji, in stroški, nastali za druge namene.