23.8.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

C 338/38


Tožba, vložena 7. julija 2021 – Dexia Crédit Local/EOR

(Zadeva T-405/21)

(2021/C 338/48)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Dexia Crédit Local (Pariz, Francija) (zastopnika: H. Gilliams in J.-M. Gollier, odvetnika)

Tožena stranka: Enotni odbor za reševanje

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost sklepa Enotnega odbora za reševanje z dne 14. aprila 2021 o izračunu predhodnih prispevkov v enotni sklad za reševanje za leto 2021 z referenčno številko SRB/ES/2021/22;

Enotnemu odboru za reševanje naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja šest tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 69 Uredbe št. 806/2014 s sprejetim sklepom, ker je z njim določena ciljna raven za leto 2021 na osmino 1,35 % kritih vlog.

2.

Drugi tožbeni razlog: nezakonitost Delegirane uredbe št. 2015/63:

zaradi kršitve načela sorazmernosti, ker izračun predhodnih prispevkov v ESR, prvič, ne ustreza ciljem Uredbe št. 806/2014, drugič, ker se z njim ne upošteva, da je tožeča stranka kreditna institucija pod upravljanjem likvidacijske mase, ki ji je priznano državno poroštvo iz za katero načeloma ne bo nikoli uveljavljan ESR, ter tretjič, ker se z njim draži njeno urejeno reševanje;

zaradi kršitve načela enakega obravnavanja, ker se z njo enako obravnavajo institucije pod upravljanjem likvidacijske mase, ki jim je priznano državno poroštvo, in delujoče institucije.

3.

Tretji tožbeni razlog: podredno, EOR je kršil načeli sorazmernosti in enakega obravnavanja iz enakih razlogov, kot so navedeni v drugem tožbenem razlogu, ker s tem, da je za tožečo stranko uporabil določbe Delegirane uredbe št. 2015/63 brez prilagoditve, ni spoštoval teh načel.

4.

Četrti tožbeni razlog: neobstoj preglednosti in obrazložitve, ker informacije, ki so bile zagotovljene, ne omogočajo učinkovitega izvajanja pravice do obrambe.

5.

Peti tožbeni razlog: neobstoj pravne podlage za člene 5, 69 in 70 Uredbe št. 806/2014, ker so bili sprejeti na podlagi člena 114 PDEU, medtem ko ne gre za približevanje zakonodaje.

6.

Šesti tožbeni razlog: neobstoj pravne podlage za člene 5, 69 in 70 Uredbe št. 806/2014, ker so bili sprejeti na podlagi člena 114 PDEU, medtem ko gre za davčne določbe.