27.9.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

C 391/7


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Varhoven administrativen sad (Bolgarija) 17. junija 2021 – Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto und rakovoditel na Upravliavashtia organ na Operativna programa „Regioni v rastezh“ 2014-2020/Obshtina Razlog

(Zadeva C-376/21)

(2021/C 391/10)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Varhoven administrativen sad

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica kasacijske pritožbe: Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto und rakovoditel na Upravliavashtia organ na Operativna programa „Regioni v rastezh“ 2014-2020

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Obshtina Razlog

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 160(1) in člen 2 Uredbe 2018/1046 (1) ter člen 102(1) in (2) Uredbe št. 966/2012 razlagati tako, da veljajo tudi za javne naročnike držav članic Evropske unije, kadar so javna naročila, ki jih oddajo, financirana iz sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: ali je treba načela transparentnosti, sorazmernosti, enakega obravnavanja in nediskriminacije, določena v členu 160(1) Uredbe 2018/1046 in v členu 102(1) Uredbe št. 966/2012, razlagati tako, da ne nasprotujejo popolni omejitvi konkurence pri oddaji javnega naročila v postopku s pogajanji brez predhodne objave, kadar predmet javnega naročila nima posebnosti, zaradi katerih bi bilo objektivno potrebno, da ga izvede zgolj gospodarski subjekt, ki je povabljen k pogajanjem? Ali je treba zlasti člen 160(1) in (2) v povezavi s členom 164(1)(d) Uredbe 2018/1046 in člen 102(1) in (2) v povezavi s členom 104(1)(d) Uredbe št. 966/2012 razlagati tako, da ne nasprotujejo nacionalni ureditvi, kot je ta v postopku v glavni stvari, na podlagi katere lahko javni naročnik po ustavitvi postopka oddaje javnega naročila zaradi dejstva, da je edina oddana ponudba neprimerna, brez predhodne objave k sodelovanju v pogajanjih povabi tudi le en gospodarski subjekt, kadar predmet javnega naročila nima posebnosti, zaradi katerih bi bilo objektivno potrebno, da ga izvede zgolj gospodarski subjekt, ki je povabljen k pogajanjem?


(1)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL 2018, L 193, str. 1).