7.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 424/10


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. septembra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Törvényszék – Madžarska) – GM / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ

(Zadeva C-159/21) (1)

(Predhodno odločanje - Skupna politika na področju azila in priseljevanja - Direktiva 2011/95/EU - Standardi glede pogojev za priznanje statusa begunca ali statusa subsidiarne zaščite - Odvzem statusa - Direktiva 2013/32/EU - Skupni postopki za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite - Ogrožanje nacionalne varnosti - Stališče posebnega organa - Vpogled v spis)

(2022/C 424/10)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Fővárosi Törvényszék

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: GM

Tožene stranke: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ

Izrek

1.

Člen 23(1) Direktive 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite v povezavi s členom 45(4) te direktive in ob upoštevanju splošnega načela prava Unije v zvezi s pravico do dobrega upravljanja in člena 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah

je treba razlagati tako, da

nasprotuje nacionalni ureditvi, ki določa, da kadar odločitev o zavrnitvi prošnje za mednarodno zaščito ali o odvzemu take zaščite temelji na informacijah, katerih razkritje bi lahko ogrozilo nacionalno varnost zadevne države članice, imata zadevna oseba oziroma njen svetovalec dostop do teh informacij le po pridobitvi dovoljenja za dostop, nista obveščena niti o bistvu razlogov, na katerih temeljijo take odločitve, in nikakor ne smeta za namene upravnega ali sodnega postopka uporabiti informacij, do katerih sta morda imela dostop.

2.

Člen 4(1) in (2), člen 10(2) in (3), člen 11(2) ter člen 45(3) Direktive 2013/32 v povezavi s členom 14(4)(a) in členom 17(1)(d) Direktive 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite

je treba razlagati tako, da

nasprotujejo nacionalni ureditvi, na podlagi katere mora organ za presojo, kadar organi, ki opravljajo posebne naloge, povezane z nacionalno varnostjo, v neobrazloženem mnenju ugotovijo, da oseba predstavlja nevarnost tej varnosti, na podlagi tega mnenja vedno izključiti upravičenost te osebe do subsidiarne zaščite oziroma tej osebi odvzeti mednarodno zaščito, ki ji je bila predhodno priznana.

3.

Člen 17(1)(b) Direktive 2011/95

je treba razlagati tako, da

ne nasprotuje temu, da je prosilec izključen iz subsidiarne zaščite v skladu s to določbo na podlagi kazenske obsodbe, za katero so pristojni organi že vedeli, kadar so ti organi temu prosilcu po koncu prejšnjega postopka priznali status begunca, ki mu je bil nato odvzet.


(1)  UL C 228, 14.6.2021.