SODBA SODIŠČA (četrti senat)

z dne 9. decembra 2021 ( *1 )

„Predhodno odločanje – Proizvodnja, predstavitev in prodaja tobačnih izdelkov – Direktiva 2014/40/EU – Označevanje in embalaža – Člen 8(8) – Zdravstvena opozorila, ki morajo biti navedena na vsakem zavojčku tobačnega izdelka in na kakršni koli zunanji embalaži – Prodajni avtomat za zavojčke cigaret – Zdravstvena opozorila, ki od zunaj niso vidna – Upodobitev zavojčkov – Pojem ,slika‘ zavojčkov in kakršne koli zunanje embalaže, ki so ciljno usmerjene na potrošnike v Uniji“

V zadevi C‑370/20,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče, Nemčija) z odločbo z dne 25. junija 2020, ki je na Sodišče prispela 7. avgusta 2020, v postopku

Pro Rauchfrei eV

proti

JS e.K.,

SODIŠČE (četrti senat),

v sestavi K. Jürimäe, predsednica tretjega senata v funkciji predsednika četrtega senata, S. Rodin (poročevalec) in N. Piçarra, sodnika,

generalni pravobranilec: E. Tanchev,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

za JS e.K. A. Meisterernst, Rechtsanwalt,

za Evropsko komisijo C. Hödlmayr in I. Rubene, agenta,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 15. julija 2021

izreka naslednjo

Sodbo

1

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 8(3) in (8) Direktive 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES (UL 2014, L 127, str. 1).

2

Ta predlog je bil vložen v okviru spora med združenjem Pro Rauchfrei eV in osebo JS e.K., ker slednja uporablja prodajne avtomate za zavojčke cigaret, zaradi katerih zdravstvena opozorila na embalaži cigaret potrošnikom ostanejo skrita.

Pravni okvir

3

V uvodnih izjavah od 21 do 24 Direktive 2014/40 je navedeno:

„(21)

V skladu z namenom te direktive, namreč olajšati pravilno delovanje notranjega trga za tobačne in povezane izdelke, ki temelji na visoki ravni varovanja zdravja, zlasti mladih, in v skladu s Priporočilom Sveta 2003/54/ES [z dne 2. decembra 2002 o preprečevanju kajenja in o pobudah za izboljšanje nadzora nad tobakom (UL 2003, L 22, str. 31)], bi bilo treba spodbujati države članice, naj preprečujejo prodajo takšnih izdelkov otrokom in mladoletnikom s sprejetjem ustreznih ukrepov, v katerih se določijo in uveljavljajo starostne omejitve.

(22)

Še vedno obstajajo neskladja med nacionalnimi določbami glede označevanja tobačnih izdelkov, zlasti v zvezi z uporabo sestavljenih zdravstvenih opozoril, sestavljenih iz slike in besedila, informacijami o oblikah pomoči pri opuščanju kajenja ter promocijskimi elementi v in na zavojčkih.

(23)

Takšna neskladja lahko predstavljajo oviro za trgovanje in ovirajo pravilno delovanje notranjega trga tobačnih izdelkov, zato bi jih bilo treba odpraviti. Poleg tega je mogoče, da so potrošniki v nekaterih državah članicah bolje obveščeni o tveganjih za zdravje, ki jih povzročajo tobačni izdelki, kakor potrošniki v drugih državah članicah. Brez nadaljnjega ukrepanja na ravni Unije se bodo obstoječa neskladja v prihodnjih letih verjetno še povečala.

(24)

Potrebna je tudi prilagoditev določb o označevanju, da bi pravila, ki se uporabljajo na ravni Unije, uskladili z mednarodnim razvojem. Smernice Konvencije […][okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom] o embalaži in označevanju tobačnih izdelkov na primer zahtevajo velika slikovna opozorila na obeh glavnih površinah, obvezne informacije o opuščanju kajenja in stroga pravila o zavajajočih informacijah. Določbe o zavajajočih informacijah bodo dopolnile splošno prepoved zavajajočih poslovnih praks podjetij v razmerju do potrošnikov, določenih v Direktivi 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta [z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah) (UL 2005, L 149, str. 22)].“

4

Člen 1 te direktive, naslovljen „Predmet urejanja“, določa:

„Cilj te direktive je približevanje zakonov in drugih predpisov držav članic o:

[…]

(b)

nekaterih vidikih označevanja in embalaže tobačnih izdelkov, vključno z zdravstvenimi opozorili, ki morajo biti prikazana na zavojčkih tobačnih izdelkov in kakršni koli zunanji embalaži, ter sledljivosti in varnostnih elementih, ki se uporabljajo za tobačne izdelke za zagotovitev njihove skladnosti s to direktivo;

[…]

da bi olajšali pravilno delovanje notranjega trga s tobačnimi in povezanimi izdelki, ob upoštevanju visoke ravni varovanja zdravja ljudi, zlasti mladih, in da bi izpolnili obveznosti Unije iz Okvirne konvencije […] [Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom].“

5

Člen 2 te direktive, naslovljen „Opredelitev pojmov“, določa:

„V tej direktivi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

[…]

33.

‚sestavljeno zdravstveno opozorilo‘ pomeni zdravstveno opozorilo, ki je sestavljeno iz besedilnega opozorila in ustrezne fotografije ali ilustracije, kakor je določeno v tej direktivi;

[…]

40.

‚dajanje na trg‘ pomeni dajanje izdelkov, ne glede na kraj njihove proizvodnje, na voljo potrošnikom v Uniji odplačno ali neodplačno, vključno s prodajo na daljavo; […]

[…]“

6

Naslov II te direktive, naslovljen „Tobačni izdelki“, vsebuje poglavje II z naslovom „Označevanje in embalaža“. Člen 8 Direktive 2014/40, ki je v tem poglavju in je naslovljen „Splošne določbe“, v odstavkih 1, 3 in 8 določa:

„1.   Na vsakem zavojčku tobačnega izdelka in kakršni koli zunanji embalaži morajo biti navedena zdravstvena opozorila, določena v tem poglavju, v uradnem jeziku ali jezikih države članice, kjer je izdelek dan na trg.

[…]

3.   Države članice zagotovijo, da so zdravstvena opozorila na zavojčku in kakršni koli zunanji embalaži ob dajanju tobačnega izdelka na trg natisnjena tako, da jih ni mogoče odstraniti ali izbrisati, so popolnoma vidna ter niso v celoti ali delno prekrita ali prekinjena z davčnimi žigi, oznakami cene, varnostnimi elementi, ovoji, embalažami, škatlicami ali drugimi predmeti. Na zavojčkih tobačnih izdelkov, razen cigaret in tobaka za zvijanje v vrečkah, so lahko zdravstvena opozorila navedena na nalepkah, če teh ni mogoče odstraniti. Zdravstvena opozorila morajo pri odpiranju zavojčkov ostati nepoškodovana – to ne velja za zavojčke s pokrovčki, pri katerih se pri odpiranju zdravstvena opozorila lahko prelomijo, vendar samo na takšen način, da se zagotovi grafična celovitost in vidnost besedila, fotografij in informacij v zvezi z opuščanjem kajenja.

[…]

8.   Slike zavojčkov in kakršne koli zunanje embalaže, ki so ciljno usmerjene na potrošnike v Uniji, morajo biti skladne z določbami tega poglavja.“

7

Člen 10 te direktive, naslovljen „Sestavljena zdravstvena opozorila pri tobačnih izdelkih za kajenje“, v odstavku 1 določa:

„Na vsakem zavojčku in kakršni koli zunanji embalaži tobačnih izdelkov za kajenje se navedejo sestavljena zdravstvena opozorila. Sestavljena zdravstvena opozorila:

(a)

vsebujejo eno od besedilnih opozoril iz Priloge I in ustrezne barvne fotografije iz knjižnice slik iz Priloge II [z naslovom ,Knjižnica slik (za sestavljena zdravstvena opozorila)‘]“

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

8

Oseba JS, poslovodja dveh supermarketov v Münchnu (Nemčija), je po 20. maju 2017 na blagajnah teh supermarketov namestila prodajne avtomate za zavojčke cigaret. Zavojčki cigaret so bili shranjeni znotraj teh prodajnih avtomatov, tako da tem strankam niso bili vidni. Na podlagi tipk za izbiro izdelkov na teh prodajnih avtomatih je bilo sicer mogoče zaradi grafične upodobitve prepoznati različne znamke cigaret, vendar na njih ni bilo predpisanih zdravstvenih opozoril.

9

Stranka je za nakup zavojčka cigaret blagajniško osebje morala prositi, naj odblokira prodajni avtomat. Nato pa je morala sama pritisniti na tipko za izbiro želenega zavojčka cigaret, ki je bil nato usmerjen neposredno na blagajniški trak, da bi ga stranka lahko plačala.

10

Pro Rauchfrei je nepridobitno združenje, ki varuje pravice pasivnih kadilcev. Pri Landgericht München I (deželno sodišče v Münchnu I, Nemčija) je vložilo tožbo, s katero je predlagalo, naj se JS prepove ponujanje tobačnih izdelkov, zlasti cigaret, na način, da so potrošniku zdravstvena opozorila na zavojčkih in kakršni koli zunanji embalaži tobačnih izdelkov, ob ponudbi skrita. Podredno je predlagalo, naj se JS prepove ponujanje takšnih izdelkov na način, da so prikazane le slike zavojčkov cigaret, brez zdravstvenih opozoril, ki morajo biti prikazana.

11

Landgericht München I (deželno sodišče v Münchnu I) je to tožbo zavrnilo.

12

Združenje Pro Rauchfrei je zoper to sodbo vložilo pritožbo pri Oberlandesgericht München (višje deželno sodišče v Münchnu, Nemčija), ki je zahtevek tega združenja prav tako zavrnilo. V teh okoliščinah se je navedeno združenje odločilo, da bo pri predložitvenem sodišču, Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče, Nemčija), zoper to sodbo vložilo revizijo.

13

Predložitveno sodišče meni, da je izid te revizije odvisen od razlage člena 8(3), prvi stavek, in člena 8(8) Direktive 2014/40.

14

V zvezi s členom 8(3), prvi stavek, Direktive 2014/40, ima predložitveno sodišče dvome glede pomena pojma „dajanje na trg“ in glede obsega prepovedi prekrivanja opozoril z „drugimi predmeti“ iz te določbe.

15

V zvezi s členom 8(8) Direktive 2014/40 se to sodišče sprašuje, ali se pojem „slike zavojčkov“ v smislu te določbe nanaša na grafične upodobitve, kakršne so tiste, ki so nalepljene na tipke teh prodajnih avtomatov. Prav tako se sprašuje, ali so – glede na primer – zahteve iz tega člena izpolnjene, če potrošnik pred nakupom iz prodajnega avtomata prejme zavojček, na katerem so prikazana predpisana opozorila. Po mnenju navedenega sodišča lahko namreč potrošnik grafično upodobitev na prodajnem avtomatu, kakršna je ta iz postopka v glavni stvari, povezuje z zavojčkom zaradi njenega videza, in sicer njenih obrisov, mer, barv in logotipa znamke, čeprav ta slika ni natančen prikaz originalne embalaže. Vendar naj bi potrošnik, ko iz prodajnega avtomata dobi zavojček cigaret, imel možnost, da ga preuči in se pred sklenitvijo prodajne pogodbe seznani s predpisanimi zdravstvenimi opozorili.

16

V teh okoliščinah je Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1.

Ali pojem ,dajanje na trg‘ v smislu člena 8(3), prvi stavek, Direktive 2014/40 zajema ponujanje tobačnih izdelkov iz prodajnih avtomatov tako, da so na zavojčkih cigaret, ki jih vsebujejo ti prodajni avtomati, sicer navedena zakonsko določena opozorila, vendar potrošnik zavojčkov cigaret, ki so shranjeni na zalogo v prodajnem avtomatu, najprej ne vidi in si lahko opozorila na njih ogleda šele, ko pritisne tipko na prodajnem avtomatu, ki ga mora blagajniško osebje pred tem odblokirati, in ko prodajni avtomat zaradi tega še pred plačilom izvrže zavojček cigaret na blagajniški trak?

2.

Ali prepoved ,prekrivanja [opozoril] z drugimi predmeti‘ iz člena 8(3), prvi stavek, Direktive 2014/40 zajema primer, v katerem prodajni avtomat, ki ponuja izdelke, prekriva celotno embalažo tobačnega izdelka?

3.

Ali je dejanski stan ,slike zavojčkov‘ iz člena 8(8) Direktive 2014/40 podan tudi, če pri sliki sicer ne gre za natančen prikaz originalne embalaže, vendar potrošnik sliko zaradi njenega oblikovanja, kar se tiče obrisov, mer, barv in logotipa blagovne znamke, povezuje z embalažo določenega tobačnega izdelka?

4.

Ali so zahteve člena 8(8) Direktive 2014/40 ne glede na uporabljeno upodobitev izpolnjene že, če lahko potrošnik vidi zavojčke cigaret s predpisanimi opozorili, preden sklene prodajno pogodbo?“

Vprašanja za predhodno odločanje

Tretje vprašanje

17

Predložitveno sodišče s tretjim vprašanjem, ki ga je treba preučiti najprej, v bistvu sprašuje, ali je treba člen 8(8) Direktive 2014/40 razlagati tako, da „slika zavojčka“ v smislu te določbe pomeni sliko, ki ni natančen prikaz zavojčka cigaret, ampak jo potrošnik zaradi njenega videza, in sicer njenih obrisov, mer, barv in logotipa znamke, povezuje s takšnim zavojčkom.

18

V skladu s členom 8(8) Direktive 2014/40 morajo biti slike zavojčkov in kakršne koli zunanje embalaže tobačnih izdelkov, ki so ciljno usmerjene na potrošnike v Uniji, v skladu z določbami iz naslova II, poglavje II, te direktive.

19

V skladu s členom 8(1) Direktive 2014/40, ki je umeščen v naslov II, poglavje II, te direktive, morajo biti na vsakem zavojčku tobačnega izdelka in kakršni koli zunanji embalaži navedena zdravstvena opozorila, določena v tem poglavju, v uradnem jeziku ali jezikih države članice, v kateri je izdelek dan na trg.

20

Tako je iz člena 8(8) Direktive 2014/40 v povezavi z njenim členom 8(1) razvidno, da morajo vse slike zavojčkov in kakršne koli zunanje embalaže, ki so ciljno usmerjene na potrošnike v Uniji, vsebovati zdravstvena opozorila, določena v določbah naslova II, poglavje II, Direktive 2014/40.

21

Nasprotno pa pojem „slike zavojčkov“ niti v tem členu niti v kateri koli drugi določbi te direktive ni opredeljen.

22

V zvezi s tem, ker take opredelitve ni, je treba – kot je generalni pravobranilec navedel v točki 58 sklepnih predlogov – določitev pomena in obsega pojmov določiti v skladu z njihovim običajnim pomenom v vsakdanjem jeziku, pri čemer je treba upoštevati okoliščine, v katerih se uporabljajo, in cilje, ki jim sledi ureditev, katere del so (glej v tem smislu sodbo z dne 22. aprila 2021, Austrian AirlinesC‑826/19, EU:C:2021:318, točka 22 in navedena sodna praksa).

23

Glede, prvič, običajnega pomena pojma „slika“ je generalni pravobranilec v točki 59 sklepnih predlogov opozoril, da ta pojem zajema imitacijo oblike predmeta, ki ga želi prikazati, in ne le natančen prikaz tega predmeta. V zvezi s tem je treba poudariti, da imajo izrazi, ki jih je uporabil zakonodajalec Unije, na primer v španski različici „imagen“, nemški različici („Bild“), angleški različici („image“), francoski različici („image“) ali poljski različici („wygląd“) člena 8(8) Direktive 2014/40, v teh različnih jezikih pomen, ki zajema imitacijo, ki posnema obrise, mere, barve in oblike prikazanega predmeta.

24

Iz tega izhaja, da je treba pojem „slika“ v smislu tega člena razumeti tako, da sicer vključuje natančen prikaz zavojčkov tobačnih izdelkov, vendar tako, da se na takšne prikaze ne omejuje.

25

Drugič, takšno razlago potrjuje analiza sobesedila, v katerega je umeščen člen 8(8) Direktive 2014/40. Iz naslova Priloge II k tej direktivi „Knjižnica slik (sestavljenih zdravstvenih opozoril)“ izhaja, da pojem „slika“ vključuje sestavljena zdravstvena opozorila, ki so v skladu z njihovo opredelitvijo v členu 2, točka 33, te direktive, opozorila, ki ne vsebujejo le fotografij, temveč tudi besedilna opozorila in ilustracije. Zato tega pojma ni mogoče razumeti tako, da zajema le fotografije zavojčkov.

26

Tretjič, široka razlaga pojma „slike zavojčkov“ v smislu člena 8(8) Direktive 2014/40, ki ne zajema le natančnih prikazov zavojčkov, ampak tudi slike, ki jih potrošniki povezujejo s takšnimi zavojčki, je v skladu s cilji te direktive, zlasti pa s ciljem iz njenega člena 8.

27

Na eni strani namreč Direktiva 2014/40 v skladu s svojim členom 1 sledi dvojnemu cilju, ki je olajševanje pravilnega delovanja notranjega trga s tobačnimi in povezanimi izdelki, ob upoštevanju visoke ravni varovanja zdravja ljudi, zlasti mladih (sodba z dne 30. januarja 2019, Planta Tabak, C‑220/17, EU:C:2019:76, točka 38 in navedena sodna praksa). Namen te direktive je tako približati zakone in druge predpise držav članic, ki se med drugim nanašajo na nekatere vidike označevanja in embalaže tobačnih izdelkov, vključno z zdravstvenimi opozorili, ki morajo biti prikazana na zavojčkih tobačnih izdelkov in kakršni koli zunanji embalaži, ter sledljivost in varnostne elemente, ki se uporabljajo za tobačne izdelke, da se zagotovi, da bodo države članice spoštovale to direktivo.

28

Po drugi strani je treba ugotoviti, kot je generalni pravobranilec to storil v točki 63 sklepnih predlogov, da je namen člena 8(8) Direktive 2014/40 to, da se prepreči izogibanje pravilu iz člena 8(1) te direktive, v skladu s katerim morajo biti na vsakem zavojčku tobačnega izdelka navedena predpisana zdravstvena opozorila. Člen 8(3) navedene direktive namreč zagotavlja učinkovitost tega pravila s tem, da prepoveduje prikrivanje in prekinitev teh opozoril. Namen člena 8(8) te iste direktive je zlasti preprečiti položaj, v katerem bi trgovec na drobno, da bi se izognil prikazu predpisanih zdravstvenih opozoril na prodajnem mestu, namesto zavojčkov, na katerih so ta opozorila, prikazal slike teh zavojčkov brez opozoril. Člen 8(8) Direktive 2014/40 s tem, da zahteva, da tudi slike embalaže tobačnih izdelkov vsebujejo predpisana zdravstvena opozorila, želi preprečiti ta položaj, s čimer se tako kot v členu 8(3) te direktive zagotavlja učinkovitost pravila iz člena 8(1) navedene direktive.

29

Namen zdravstvenih opozoril iz določb iz naslova II, poglavje II, Direktive 2014/40 je zlasti izboljšati poznavanje tveganja za zdravje, ki ga povzroča uživanje tobačnih izdelkov, ustvariti močan in trajen čustveni učinek in spodbuditi potrošnike teh izdelkov k zmanjšanju ali opustitvi njihovega uživanja, zlasti v razmerju do bolj ranljivih oseb, kot so manj izobražene osebe, otroci in mladi (glej v tem smislu sodbo z dne 4. maja 2016, Philip Morris Brands in drugi, C‑547/14, EU:C:2016:325, točka 204).

30

Kot pa opozarja predložitveno sodišče, lahko slika, ki jo potrošnik povezuje z zavojčkom tobačnih izdelkov, tako kot natančen prikaz, sproži željo po nakupu, kar pa se želi s predpisanimi zdravstvenimi opozorili preprečiti. Iz tega izhaja, da široka razlaga pojma „slike zavojčkov“ v smislu člena 8(8) Direktive 2014/40, ki zajema tudi takšno sliko, vodi do tega, da se zahteva, da se te slike opremijo z zdravstvenimi opozorili, kar prispeva k želenemu odvračalnemu učinku in tako k varovanju zdravja ljudi.

31

Pojem „slike zavojčkov“ v smislu člena 8(8) Direktive 2014/40 je torej treba razumeti tako, da zajema slike, ki jih potrošnik povezuje s takšnimi zavojčki zaradi njihovega videza, in sicer njihovih obrisov, mer, barv in logotipa znamke. Vendar mora predložitveno sodišče presoditi, ali so v zadevi v glavni stvari slike znamk cigaret, ki so pritrjene na izbirnih tipkah zadevnih prodajnih avtomatov, slike, ki jih potrošnik zaradi njihovega videza povezuje z zavojčki tobačnih izdelkov.

32

Iz vseh zgoraj navedenih elementov izhaja, da je treba člen 8(8) Direktive 2014/40 razlagati tako, da „slika zavojčka“ v smislu te določbe pomeni sliko, ki ni natančen prikaz zavojčka cigaret, ampak jo potrošnik zaradi njenega videza, in sicer njenih obrisov, mer, barv in logotipa znamke, povezuje s takšnim zavojčkom.

Četrto vprašanje

33

Predložitveno sodišče s četrtim vprašanjem, ki ga je treba preučiti na drugem mestu, v bistvu sprašuje, ali je treba člen 8(8) Direktive 2014/40 razlagati tako, da je slika zavojčka cigaret, ki je zajeta s to določbo, vendar ne vsebuje zdravstvenih opozoril iz naslova II, poglavje II, te direktive, vseeno v skladu z navedeno določbo, če ima potrošnik možnost, da vidi ta opozorila na zavojčku cigaret, ki ustreza takšni sliki, preden ga kupi.

34

Opozoriti je treba, da morajo biti v skladu s členom 8(8) Direktive 2014/40 slike zavojčkov in kakršne koli zunanje embalaže, ki so ciljno usmerjene na potrošnike v Uniji, v skladu z določbami poglavja II, naslov II, te direktive in morajo biti tako označene z zdravstvenimi opozorili iz odstavka 1 tega člena.

35

Kot pa je generalni pravobranilec navedel v točki 73 sklepnih predlogov, to pravilo prepoveduje uporabo slik, ki so ciljno usmerjene na potrošnike v Uniji, na katerih ni predpisanih zdravstvenih opozoril, ne glede na postopek nakupa izdelkov, na katere se te slike nanašajo.

36

Zato je treba na četrto vprašanje odgovoriti, da je treba člen 8(8) Direktive 2014/40 razlagati tako, da slika zavojčka cigaret, ki je zajeta s to določbo, vendar ne vsebuje zdravstvenih opozoril iz naslova II, poglavje II, te direktive, ni v skladu s to določbo, čeprav ima potrošnik možnost, da vidi ta opozorila na zavojčku cigaret, ki ustreza takšni sliki, preden ga kupi.

Prvo in drugo vprašanje

37

Ob upoštevanju odgovora na tretje in četrto vprašanje, na prvo in drugo vprašanje ni treba odgovoriti.

Stroški

38

Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

 

Iz teh razlogov je Sodišče (četrti senat) razsodilo:

 

1.

Člen 8(8) Direktive 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES je treba razlagati tako, da „slika zavojčka“ v smislu te določbe pomeni sliko, ki ni natančen prikaz zavojčka cigaret, ampak jo potrošnik zaradi njenega videza, in sicer njenih obrisov, mer, barv in logotipa znamke, povezuje s takšnim zavojčkom.

 

2.

Člen 8(8) Direktive 2014/40 je treba razlagati tako, da slika zavojčka cigaret, ki je zajeta s to določbo, vendar ne vsebuje zdravstvenih opozoril iz naslova II, poglavje II, te direktive, ni v skladu s to določbo, čeprav ima potrošnik možnost, da vidi ta opozorila na zavojčku cigaret, ki ustreza takšni sliki, preden ga kupi.

 

Podpisi


( *1 ) Jezik postopka: nemščina.