29.7.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 255/25


Tožba, vložena 23. maja 2019 – Evropska komisija/Madžarska

(Zadeva C-400/19)

(2019/C 255/34)

Jezik postopka: madžarščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: A. Sipos, A. Lewis in E. Manhaeve, agentes)

Tožena stranka: Madžarska

Predloga tožeče stranke

Komisija Sodišču predlaga, naj:

Ugotovi, da Madžarska s tem, da je omejila določanje prodajnih cen kmetijskih in živilskih proizvodov, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 34 Pogodbe o delovanje Evropske unije in Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov (1), zlasti ob upoštevanju člena 3(2)(u) mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló, 2009. évi XCV. törvény (zakon XCV iz leta 2009, s katerim so dobaviteljem prepovedane nepoštene trgovinske prakse v zvezi s kmetijskimi in živilskimi proizvodi).

Madžarski naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Z zakonom XCV iz leta 2009, s katerim so dobaviteljem prepovedane nepoštene trgovinske prakse v zvezi s kmetijskimi in živilskimi proizvodi (v nadaljevanju: Tfmtv), so bile uvedene posebne določbe tega sektorja, ki se nanašajo na določitev maloprodajnih cen zadevnih proizvodov.

Komisija meni, da se člen 3(2)(u) Tfmtv ne nanaša na značilnosti kmetijskih in živilskih proizvodov, temveč zgolj na njihov način prodaje, zato je treba šteti, da gre za določbo, ki se nanaša na načine prodaje v smislu sodbe Keck in Mithouard (glej sodbo z dne 24. novembra 1993, Keck in Mithouard, združeni zadevi C-267/91 in C-268/91, EU:C:1993:905). Na podlagi analize njegovih učinkov je mogoče trditi, da je ta ukrep primerljiv s količinsko omejitvijo trgovanja med državami članicami v smislu člena 34 PDEU.

Po mnenju Komisije člen 3(2)(u) Tfmtv dejansko ne vpliva enako na prodajo nacionalnih in uvoženih proizvodov ter ne gre za ustrezen in sorazmeren ukrep glede na noben zakonit cilj, povezan z njim.


(1)  Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL 2013, L 347, str. 671).