29.4.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 148/24


Tožba, vložena 15. februarja 2019 – Evropsko računsko sodišče/Karel Pinxten

(Zadeva C-130/19)

(2019/C 148/22)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropsko računsko sodišče (zastopniki: C. Lesauvage, E. von Bardeleben, J. Vermer, agenti)

Tožena stranka: Karel Pinxten

Predlogi

Ugotovi naj se, da K. Pinxten ne izpolnjuje več obveznosti, ki izhajajo iz njegovega položaja na podlagi členov 285 in 286 PDEU, ter pravil, sprejetih na podlagi teh členov;

zato naj se izreče sankcija iz člena 286(6) PDEU, pri čemer Računsko sodišče Sodišču prepušča presojo o obsegu te sankcije;

K. Pinxtenu naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Računsko sodišče K. Pinxtenu očita, da je:

prvič, zlorabil sredstva Računskega sodišča za financiranje dejavnosti, ki niso povezane ali ki niso združljive z njegovimi nalogami člana;

drugič, zlorabil in nezakonito uporabil davčne ugodnosti;

tretjič, zavarovalnici lažno prijavljal škodo v okviru domnevnih nesreč, v katere naj bi bilo vpleteno službeno vozilo, ki mu je bilo dano na voljo;

četrtič, opravljal dejavnost vodenja gospodarske družbe in intenzivno politično dejavnost v okviru politične stranke, medtem ko je bil v funkciji Računskega sodišča;

petič, s tem, da je dal ponudbo za opravljanje storitev odgovorni osebi revidiranega subjekta, ustvaril položaj navzkrižja interesov.