24.8.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

C 279/12


Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 2. julija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Wien – Avstrija) – IE/Magistrat der Stadt Wien

(Zadeva C-477/19) (1)

(Predhodno odločanje - Ohranjanje naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst - Direktiva 92/43/EGS - Člen 12(1) - Sistem strogega varstva živalskih vrst - Priloga IV - Cricetus cricetus (veliki hrček) - Počivališča in razmnoževališča - Poškodovanje ali uničenje - Opuščena območja)

(2020/C 279/17)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Wien

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: IE

Tožena stranka: Magistrat der Stadt Wien

Izrek

Člen 12(1)(d) Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst je treba razlagati tako, da pojem „počivališča“ iz te določbe zajema tudi počivališča, ki jih varovana živalska vrsta iz Priloge IV(a) k navedeni direktivi, kot je Cricetus cricetus (veliki hrček), ne uporablja več, če obstaja dovolj velika verjetnost, da se bo navedena vrsta na ta počivališča vrnila, kar mora preveriti predložitveno sodišče.


(1)  UL C 328, 30.9.2019.