26.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 112/42


Tožba, vložena 5. februarja 2018 – Probelte/Komisija

(Zadeva T-67/18)

(2018/C 112/54)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Probelte, SA (Murcia, Španija) (zastopnika: C. Mereu in S. Saez Moreno, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

tožbo razglasi za dopustno in utemeljeno;

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/2065 z dne 13. novembra 2017 o potrditvi pogojev za odobritev aktivne snovi 8-hidroksikinolin, kot so določeni v Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011, in o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/408 glede vključitve aktivne snovi 8-hidroksikinolin na seznam kandidatk za zamenjavo (1) (v nadaljevanju: izpodbijani akt) razglasi za nično in

tožeči stranki naloži plačilo vseh stroškov in izdatkov tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka trdi, da je tožena stranka s sprejetjem izpodbijanega akta, s katerim je bil zavrnjen zahtevek tožeče stranke za spremembo pogojev za odobritev 8-hidroksikinolina in s katerim je bila ta snov vključena na seznam kandidatk za zamenjavo, storila očitno napako pri presoji in kršila pravici tožeče stranke do obrambe in legitimnih pričakovanj.

Tožeča stranka izrecno predlaga razglasitev ničnosti izpodbijanega akta iz teh razlogov:

1.

Zavrnitev zahtevka tožeče stranke za spremembo pogojev za odobritev 8-hidroksikinolina kot so določeni v Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011. (2)

Pravica do obrambe: Tožena stranka ni strokovno pregledala pregledala novih podatkov, ki jih je tožeča stranka izrecno smela predložiti v okviru postopka za spremembo 8-hidroksikinolina v skladu z Uredbo 1107/2009. (3) Tožena stranka je s tem tožečo stranko prikrajšala za pravico, da svoje stališče predstavi ustrezno in učinkovito. Tožena stranka je 8-hidroksikinolin vključila na seznam snovi kandidatk za zamenjavo, ne da bi ustrezno upoštevala nove podatke tožeče stranke s testiranj.

Legitimna pričakovanja: Tožena stranka ni strokovno pregledala novih podatkov, ki jih je tožeča stranka izrecno smela predložiti v okviru postopka za spremembo 8-hidroksikinolina v skladu z Uredbo 1107/2009, čeprav je toženo stranko izrecno obvestila, da jih lahko. Tožena stranka je s tem kršila legitimna pričakovanja tožeče stranke, da bodo njene podatke strokovno pregledale vse države članice.

Očitna napaka pri presoji: Z znanstvenega vidika je bilo jasno, da so bili podatki pomanjkljivi in da bi torej novi podatki, ki jih je predložila tožeča stranka, pripomogli k zapolnitvi praznin pri klasifikaciji. Tožena stranka je storila očitno napako pri presoji, ker ni upoštevala celotnega tedanjega znanstvenega in tehničnega znanja v zvezi s snovjo 8-hidroksikinolin.

2.

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) št. 2015/408 (4) v zvezi z vključitvijo snovi in seznam kandidatk za zamenjavo.

Pravica do obrambe/legitimna pričakovanja/očitna napaka pri presoji: Nespoštovanje in neuporaba zahtev za uvrstitev kandidatke v skladu s točko 4 Priloge II k Uredbi št. 1107/2009: tožena stranka ni opravila ocene izpostavljenosti, zato da bi ugotovila, ali bi se za snov lahko uporabila izjema iz točke 4 Priloge II. S tem je kršila upoštevne določbe Uredbe št. 1107/2009 in pravico tožeče stranke do obrambe in njena legitimna pričakovanja. Storila je tudi očitno napako pri presoji.


(1)  UL 2017, L 295, str. 40

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL 2011, L 153, str. 1).

(3)  Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL 2009, L 309, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/408 z dne 11. marca 2015 o izvajanju člena 80(7) Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in pripravi seznama kandidatk za zamenjavo (UL 2015, L 67, str. 18).