26.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 112/35


Tožba, vložena 19. januarja 2018 – Francija/Komisija

(Zadeva T-26/18)

(2018/C 112/45)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Francoska republika (zastopniki: F. Alabrune, D. Colas, A.-L. Desjonquères in S. Horrenberger, agenti)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Izvedbeni sklep Komisije C(2017) 7263 final z dne 8. novembra 2017 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije, ki je bil francoski vladi notificiran 9. novembra 2017, za ničnega razglasi v delu, v katerem:

za zahtevka za leti 2013 in 2014 v delu „Pomanjkljivosti v sistemu LPIS“ vključuje popravek v znesku 2 246 700 EUR, ker naj bi se v okviru standarda DKOS neskladno upoštevalo krajinske značilnosti;

za zahtevka za leti 2013 in 2014 vključuje pavšalni popravek, ki se nanaša na vse površine, ki zajemajo vsaj eno parcelo, ki se šteje za „landes et parcours“, in ne zgolj na površine, ki se štejejo za „neupravičene površine (,landes et parcours“);

se nanaša na „najverjetnejši obseg napake – EKSRP IAKS – 2014-2020“, določene v okviru preiskave CEB/2016/047; in

za zahtevek za leti 2013-2014 v delu „Zelo pomanjkljiv sistem kontrol, Korzika“ uporabi 100 % pavšalni popravek za departma Haute-Corse;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 6(1) in Priloge III k Uredbi Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete

Tožeča stranka meni, da je Komisija to kršitev storila s tem, da je štela, prvič, da osamljene skale, ribniki oziroma majhni gozdovi, določeni s francosko ureditvijo, niso zajeti z dobrimi kmetijskimi in okoljskimi pogoji (DKOP), in drugič, da je štela, da je s temi določbami naloženo varstvo posameznih delov pokrajine in jih zato ni mogoče vključiti v celotno kmetijsko površino.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev načela sorazmernosti. V zvezi s tem tožeča stranka meni, da naj bi Komisija, kljub temu, da se spor nanaša zgolj na parcele, ki se štejejo za „landes et parcours“, sprejela popravek, ki temelji na vseh površinah iz spisov, vključno s takimi parcelami, s čimer naj bi tako bil zajet del teh površin, ki niso take parcele, vsekakor pa naj ne bi upoštevala podatkov o številkah, ki so jih posredovali francoski organi.

3.

Tretji tožbeni razlog: Komisija naj bi se za uporabo finančnega popravka v znesku 13 127 243,30 EUR glede programskega obdobja EKSRP 2014-2020 (URP 3) oprla na podatke, ki ji je imela s kršitvijo člena 6(1) in Priloge III k Uredbi št. 73/2009.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev načela sorazmernosti in obveznosti obrazložitve glede „zelo pomanjkljivega sistema kontrol, Korzika“ za zahtevek za leti 2013 in 2014 v izpodbijanem sklepu, ker naj bi Komisija za departma Haute-Corse uporabila 100 % pavšalni popravek.