23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/33


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret (Danska) 8. februarja 2018 – A/Udlændinge- og Integrationsministeriet

(Zadeva C-89/18)

(2018/C 142/44)

Jezik postopka: danščina

Predložitveno sodišče

Østre Landsret

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: A

Tožena stranka: Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je v zadevi, v kateri so bile uvedene „nove omejitve“ za združitev družine med zakoncema, ki prima facie kršijo klavzulo „standstill“ iz člena 13 Sklepa št. 1/80 (Sklep Pridružitvenega sveta št. 1/80 z dne 19. septembra 1980 o razvoju pridružitve, ki se nanaša na Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Turčijo z dne 12. septembra 1963 o vzpostavitvi pridružitvenega razmerja med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Turčijo), in so te omejitve utemeljene na osnovi preudarkov o „uspešni integraciji“, ki jih je Sodišče Evropske unije priznalo v sodbi z dne 12. aprila 2016, Genc (C-561/14) (1), glej tudi sodbo z dne 10. julija 2014, Dogan (C-138/13, EU:C:2014:2066) (2), pravilo, kot je člen 9(7) Udlændingeloven (danski zakon o tujcih) – v skladu s katerim je, med drugim, splošni pogoj za združitev družine med osebo, ki je državljan tretje države in ima dovoljenje za prebivanje na Danskem, in zakoncem te osebe, da je povezanost para z Dansko močnejša kot s Turčijo – mogoče šteti za „upravičeno z nujnim razlogom v splošnem interesu, primerno za uresničitev želenega legitimnega cilja in [da] ne presega tistega, kar je nujno za dosego tega cilja“?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, iz česar sledi, da se zahteva po povezanosti na splošno šteje kot primerna za zagotovitev doseganja cilja vključitve, ali je nato mogoče brez kršitve preizkusa omejitve in zahteve po sorazmernosti:

(i)

uporabiti pristop, v skladu s katerim se, kadar je zakonec z dovoljenjem za prebivanje v državi članici (referenčna oseba) prvič prišel na Dansko v starosti 12–13 let ali kasneje, pri presoji povezanosti referenčne osebe z državo članico pomembna teža pripiše naslednjemu: ali je oseba bodisi zakonito prebivala v državi članici daljše obdobje približno 12 let bodisi je v državi članici neko obdobje prebivala in imela stabilno zaposlitev, ki je vključevala znaten obseg stikov in sporazumevanja s sodelavci ali naročniki v jeziku države članice in je brez večjih prekinitev trajala vsaj od štiri do pet let, ali pa je v državi članici prebivala in imela stabilno zaposlitev brez veliko stikov in sporazumevanja s sodelavci ali naročniki v jeziku države članice, ki je brez večjih prekinitev trajala vsaj od sedem do osem let;

(ii)

uporabiti pristop, v skladu s katerim to, da je referenčna oseba ohranjala močno povezanost s svojo izvorno državo s pogostimi ali daljšimi obiski te države, kaže na neizpolnjevanje zahteve po povezanosti, medtem ko se kratke počitnice ali bivanja z namenom izobraževanja ne štejejo za razlog proti izdaji dovoljenja;

(iii)

uporabiti pristop, v skladu s katerim obstoj tako imenovanega položaja „poroka, ločitev in ponovna poroka“ močno kaže na to, da zahteva po povezanosti ni izpolnjena?


(1)  Sodba Sodišča z dne 12. aprila 2016, ECLI:EU:C:2016:247.

(2)  Sodba Sodišča z dne 10. julija 2014, ECLI:EU:C:2014:2066.