22.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/18


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) 2. oktobra 2017 – Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

(Zadeva C-577/17)

(2018/C 022/27)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Vlagatelj revizije: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Nasprotne stranke v postopku z revizijo: Clinton Osas Alake alias Klenti Solim, Cynthia Nomamidobo, mj. Prince Nomamidobo

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali lahko država članica, na katero je zahteva naslovljena – in ki je odgovorna glede na merila iz poglavja III Uredbe Dublin III (1) – veljavno sprejme zahtevo za ponovni sprejem, predloženo na podlagi člena 23(1) Uredbe Dublin III, tudi po izteku roka za odgovor iz člena 25(1) Uredbe Dublin III, če je ta država članica zahtevo za ponovni sprejem že prej pravočasno zavrnila in je pravočasno negativno odgovorila tudi na prošnjo za ponovno preučitev iz člena 5(2) Izvedbene uredbe (2)?

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen:

Ali mora zaradi pravočasne zavrnitve zahteve za ponovni sprejem s strani države članice, ki je odgovorna glede na merila iz poglavja III Uredbe Dublin III, država članica, ki daje zahtevo in v kateri je bila vložena nova prošnja, to prošnjo obravnavati, da se zagotovi, da prošnjo v skladu s členom 3(1) Uredbe Dublin III obravnava država članica?


(1)  Uredba (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (UL L 180. str. 31).

(2)  Uredba komisije (ES) št. 1560/2003 z dne 2. septembra 2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) No 343/2003 o določitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 200).