18.9.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 309/17


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija) 10. maja 2017 – Solvay Chimica Italia SpA in drugi/Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

(Zadeva C-262/17)

(2017/C 309/23)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Solvay Chimica Italia SpA, Solvay Specialty Polymers Italy SpA, Solvay Chimica Bussi SpA, Ferrari F.lli Lunelli SpA, Fenice – Qualità Per L’ambiente SpA, Erg Power Srl, Erg Power Generation SpA, Eni SpA, Enipower SpA

Tožena stranka: Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba določbe Direktive 2009/72/ES (1), zlasti člen 3(5) in (6) ter člen 28 razlagati tako, da je sistem – ki ga je vzpostavil in ga upravlja zasebni subjekt, na katerega je priključeno omejeno število proizvajalcev in porabnikov in ki je sam povezan z javnim omrežjem, pri čemer iz te razvrstitve ni mogoče izključiti zasebnih sistemov s takšnimi značilnostmi, ki so bili vzpostavljeni pred začetkom veljavnosti navedene direktive in ki so bili prvotno vzpostavljeni z namenom samoproizvodnje – nujno elektroenergetsko omrežje in torej „distribucijsko omrežje“ v smislu navedene direktive?

2.

Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen, ali je edina možnost, zagotovljena z navedeno direktivo za presojo posebnih značilnosti zasebnega električnega omrežja ta, da se uvrsti v kategorijo ZDS iz člena 28 navedene direktive ali pa lahko nacionalni zakonodajalec določi drugačno kategorijo distribucijskih sistemov, za katere velja poenostavljena ureditev, ki se razlikuje od ureditve za ZDS?

3.

Ne glede na prejšnji vprašanji, ali je treba navedeno direktivo razlagati tako, da je za zaprte distribucijske sisteme iz člena 28 vsekakor naložena obveznost povezovanja s tretjimi stranmi?

4.

Ne glede na prejšnja vprašanja, ali sme nacionalni zakonodajalec glede na razvrstitev zasebnega električnega omrežja kot zaprtega distribucijskega sistema v smislu člena 28 Direktive 2009/72/ES za ta sistem določiti samo odstopanja od splošne ureditve distribucijskih sistemov, ki so zajete v členih 28 in 26(4) navedene direktive ali pa je državi članici– glede na navedbo v „uvodnih izjavah“ (29) in (30) navedene direktive – dovoljeno ali celo naloženo, da določi dodatne izjeme od uporabe splošne ureditve distribucijskih sistemov, pri čemer zagotovi izpolnjevanje ciljev iz zgoraj navedenih „uvodnih izjav“?

5.

Kadar Sodišče meni, da država članica lahko določi ali mora določiti ureditev, v kateri so upoštevane posebne značilnosti zaprtih distribucijskih sistemov, ali je v nasprotju z določbami Direktive 2009/72/ES – zlasti z, uvodnima izjavama‘ (29) in (30); členom 15(7); členom 37(6)(b) in členom 26(4) – nacionalna zakonodaja, kakršna je upoštevna v obravnavanem postopku, v skladu s katero za zaprte distribucijske sisteme velja ureditev o razporejanju proizvodnih zmogljivosti in ločevanju (unbundling), ki je zelo podobna ureditvi, določeni za javna omrežja, in ki v zvezi s splošnimi stroški elektroenergetskega sistema določa, da se plačilo prispevkov zanje delno odmeri tudi glede na energijo, porabljeno v zaprtem sistemu?


(1)  Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES (UL 2009 L 211, str. 55).