3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/36


Pritožba, ki jo je Liam Jenkinson vložil 25. januarja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 9. novembra 2016 v zadevi T-602/15, Liam Jenkinson/Evropska služba za zunanje delovanje

(Zadeva C-43/17 P)

(2017/C 104/52)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnik: Liam Jenkinson (zastopnika: N. de Montigny, J.-N. Louis, odvetnika)

Druge stranke v postopku: Evropska služba za zunanje delovanje, Svet Evropske unije, Evropska komisija, Eulex Kosovo

Predlogi

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sklep Splošnega sodišča z dne 9. novembra 2016 v zadevi T-602/15 v delu, v katerem je bila zavrnjena tožba pritožnika in mu je bilo naloženo plačilo stroškov postopka na tej stopnji;

odloči o tožbi;

toženim strankam naloži plačilo stroškov postopka na obeh stopnjah.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik izpodbija to, da se je Splošno sodišče Unije izreklo za pristojno zgolj v zvezi s sporom, ki temelji na zadnji pogodbi za določen čas, ki jo je podpisal pritožnik.

Nasprotuje tudi temu – tudi ob domnevi, da je obrazložitev Splošnega sodišča v zvezi s tem pravilna, kar pa po njenem mnenju ne drži – da se Splošno sodišče ni izreklo glede več vprašanj, ki so temeljila na koncu spornega pogodbenega razmerja in torej na zadnji pogodbi za določen čas. Nezakonitost izpodbijanega sklepa namreč izhaja iz jedrnatosti obrazložitve, ki je v zvezi s tem skromna in ne omogoča razumevanja, kako se je lahko Splošno sodišče – ne da bi zadevo vsebinsko preučilo – izreklo za nepristojno, razen glede spora v zvezi z zadnjo pogodbo za določen čas, na podlagi obstoja arbitražne klavzule, čeprav je pritožnik izpodbijal veljavnost in zakonitost takšne klavzule.

Pritožnik izpodbija tudi neupoštevanje njegove celotne argumentacije, ki se nanaša na obstoj krivde institucij v zvezi z neobstojem pravnega okvira, ki bi pritožniku in celotnemu osebju pravne misije, ki jo je ustanovila Unija, zagotavljal, da bodo spoštovane njegove najbolj temeljne socialne pravice, kot sta pravica do učinkovitega dostopa do sodišča in pravica do pravičnega postopka.

Pritožnik v utemeljitev svoje pritožbe navaja, da je Splošno sodišče Unije kršilo:

evropsko pravo, ki se uporablja za določitev prava, ki se uporabi za spore na pogodbenem področju;

določbe belgijskega delovnega prava;

minimalne zahteve o delu za določen čas, ki se uporabljajo na ravni Skupnosti;

pravice iz Listine o temeljnih pravicah;

obveznost obrazložitve;

prepoved odločanja ultra petita.