31.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 402/49


Tožba, vložena 26. avgusta 2016 – Epsilon International/Komisija

(Zadeva T-477/16)

(2016/C 402/58)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Epsilon International SA (Marousi, Grčija) (zastopnika: D. Bogaert in A. Guillerme, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

1.

na podlagi člena 272 PDEU:

ugotovi, da so zneski, ki jih je Evropska komisija plačala družbi Epsilon v skladu s Sporazumi o nepovratnih sredstvih BRISEIDE, i-SCOPE in SMART-ISLANDS, upravičeni stroški in da družba Epsilon ni storila sistemskih napak pri izvajanju teh sporazumov;

ugotovi, da je zahteva Komisije za povračilo zneskov, plačanih na podlagi Sporazuma o nepovratnih sredstvih BRISEIDE, v celoti neutemeljena in da teh zneskov ni treba povrniti Evropski komisiji;

ugotovi, da sklepi Evropske komisije o začasni ustavitvi plačila v zvezi s Sporazumi o nepovratnih sredstvih i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity in c-SPACE niso utemeljeni;

naloži Komisiji, naj povrne zneska, ki ga je družba Epsilon plačala za izvedbo dodatnih finančnih revizij, da bi oporekala napačnim ugotovitvam revizorjev, ki jih je pooblastila Komisija, in povrne nepremoženjsko škodo, ki jo je utrpela družba Epsilon in ki je začasno ocenjena ex aequo in bono na 10 000 EUR.

2.

Na podlagi člena 263 PDEU razglasi ničnost Sklepa Evropske unije z dne 17. junija 2016 (št. Ares (2016)2835215), da se družbo Epsilon registrira v bazo Sistema za zgodnje odkrivanje in izključitev (EDES).

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Družba Epsilon v utemeljitvi tožbe, ki temelji na razlogih iz člena 272 PDEU, navaja, da so ugotovitve revizorjev, ki jih je potrdila Evropska komisija in ki se nanašajo na priglašene izdatke osebja za izvajanje projektov BRISEIDE, SMART-ISLANDS in i-SCOPE, napačne. Natančneje, družba Epsilon trdi, da ni bilo nobenih nezakonitosti v zvezi s sistemom beleženja delovnega časa, izračunom produktivnih ur in urne postavke, neobstojem računa za delo lastnika in dejstvom, da sporazumi, sklenjeni z internimi svetovalci, niso bili priglašeni davčnemu uradu. Vsekakor ni mogoče manjših napak pri izvajanju teh pogodb šteti za sistemsko napako.

Dalje družba Epsilon izpodbija sklep Komisije, s katerim je začasno prekinila plačila za izvajanje projektov i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity in c-SPACE, ki jih financira EU, in meni, da nimajo zakonske podlage.

Nazadnje družba Epsilon zahteva finančno odškodnino za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki jo je družba Epsilon utrpela zaradi Komisijinih sklepov.

V utemeljitvi tožbe, ki temelji na razlogih iz člena 263 PDEU, družba Epsilon Splošnemu sodišču predlaga, naj razglasi ničnost sklepa Komisije, da se družba Epsilon registrira v bazo Sistema za zgodnje odkrivanje in izključitev (EDES), zaradi zatrjevane domnevne sistemske narave napak, storjenih pri izvajanju zgorajnavedenih projektov. Po prepričanju tožeče stranke ta sklep krši načelo sorazmernosti in pravico do obrambe.