23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/4


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 12. oktobra 2016 – MA.T.I. SUD SpA/Società Centostazioni SpA

(Zadeva C-523/16)

(2017/C 022/07)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: MA.T.I. SUD SpA

Tožena stranka: Società Centostazioni SpA

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je člen 38(2a) zakonske uredbe št. 163 iz leta 2006, v različici, veljavni na datum zadevnega obvestila […] – čeprav je v pristojnosti držav članic, da določijo plačljivost postopka za dopolnitev ponudbe, s katerim se odpravi nepravilnost („soccorso istruttorio“) – v nasprotju s pravom Unije, ker je določeno plačilo „denarne kazni“, ki jo mora določiti naročnik („ne nižja od promila in ne višja od odstotka vrednosti javnega naročila, vendar ne višja od 50 000 EUR, katere plačilo je zajamčeno z varščino“), in sicer z vidika previsokega zneska in vnaprejšnje določenosti navedene kazni, ki je ni mogoče prilagoditi glede na dejanski primer, ki se obravnava, ali glede na resnost nepravilnosti, ki se odpravlja?

2.

Ali je, nasprotno, navedeni člen 38(2a) zakonske uredbe št. 163 iz leta 2006 (prav tako v različici, veljavni na zgoraj navedeni datum) v nasprotju s pravom Unije, ker je mogoče šteti, da je sama plačljivost postopka za odpravo nepravilnosti („soccorso istruttorio“) v nasprotju z načelom čim večje odprtosti trga konkurenci, ki mu sledi navedeni institut, zaradi česar so dejavnosti, ki so v zvezi s tem naložene razpisni komisiji, logična posledica obveznosti iz zakona, ob upoštevanju javnega interesa za uresničitev zgoraj navedenega cilja?