29.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 111/16


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Švedska) 3. februarja 2016 – Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket

(Zadeva C-60/16)

(2016/C 111/19)

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Mohammad Khir Amayry

Tožena stranka: Migrationsverket

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali se lahko šesttedenski rok iz člena 28(3) Uredbe št. 604/2013 (1), če prosilec za azil ni pridržan takrat, ko odgovorna država članica privoli v njegov sprejem, je pa pridržan pozneje – z obrazložitvijo, da se šele takrat presodi, da obstaja znatna nevarnost za pobeg osebe – izračuna od dneva, ko je oseba pridržana, ali pa se ta rok izračuna od katerega drugega dne, in če je tako, od kdaj?

2.

Ali člen 28 Uredbe v položaju, v katerem prosilec za azil takrat, ko je odgovorna država članica privolila v njegov sprejem, ni pridržan, nasprotuje uporabi nacionalnih pravil, ki na Švedskem pomenijo, da se tujec ne sme pridržati do izvedbe [predaje] za več kot dva meseca, če ni tehtnih razlogov, da se pridrži za daljše obdobje, če pa taki tehtni razlogi obstajajo, se lahko tujec pridrži največ tri mesece, ali če je verjetno, da bo zaradi njegovega pomanjkljivega sodelovanja izvedba trajala dlje, ali je pridobitev potrebnih dokumentov dolgotrajna, največ dvanajst mesecev?

3.

Ali začne teči nov šesttedenski rok za predajo, če se izvedbeni postopek znova začne, ko pritožba ali ponovni pregled nima več odložilnega učinka (tj. člen 27(3)), ali pa je treba na primer odšteti število dni, ko je bila oseba že pridržana, potem ko je odgovorna država članica privolila v njen sprejem ali ponovni sprejem?

4.

Ali je pomembno, ali prosilec za azil, ki se je pritožil zoper odločitev o predaji, ni sam zaprosil za odložitev izvršitve odločitve o predaji, dokler se obravnava njegova pritožba (tj. člen 27(3)(c) in (4))?


(1)  Uredba (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (UL L 180, str. 31).