24.8.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 279/22


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo cour du travail de Bruxelles (Belgija) 10. junija 2015 – Office national de l'emploi (ONEm), M/M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

(Zadeva C-284/15)

(2015/C 279/27)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour du travail de Bruxelles

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Office national de l'emploi (ONEm), M

Tožene stranke: M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 67(3) Uredbe št. 1408/71 o socialni varnosti (1), razlagati tako, da nasprotuje temu, da država članica zavrne seštevanje dob zaposlitve, potrebnih za priznanje pravice do nadomestila za brezposelnost, namenjenega dopolnitvi dohodkov, prejetih v okviru zaposlitve s krajšim delovnim časom, če pred to zaposlitvijo ni bila dopolnjena nobena zavarovalna doba ali doba zaposlitve v tej državi članici?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali je člen 67(3) Uredbe št. 1408/71 o socialni varnosti združljiv zlasti s:

členom 48 PDEU, ker lahko pogoj, ki v skladu s tem členom 67(3) velja za seštevanje dob zaposlitve, omejuje prosto gibanje delavcev in njihov dostop do nekaterih zaposlitev s krajšim delovnim časom;

členom 45 PDEU, ki „vključuje odpravo vsakršne diskriminacije na podlagi državljanstva delavcev držav članic v zvezi z zaposlitvijo, plačilom in drugimi delovnimi in zaposlitvenimi pogoji“ ter določa pravico delavcev, da „sprej[mejo] ponujeno delovno mesto“ (vključno z zaposlitvijo s krajšim delovnim časom) v drugih državah članicah, da „se v ta namen na območju držav članic prosto giba[jo]“ in da v njih bivajo „zaradi zaposlitve skladno z določbami zakonov ali drugih predpisov, ki urejajo zaposlovanje državljanov te države“;,

členom 15(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ki določa, da je „[v]sakemu državljanu Unije […] v kateri koli državi članici zagotovljena svoboda iskanja zaposlitve, dela […]“?


(1)  Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti v različici, ki je bila spremenjena in posodobljena z Uredbo Sveta (ES) št. 118/97 z dne 2. decembra 1996 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 3), kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1606/98 z dne 29. junija 1998 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 308, v nadaljevanju: Uredba št. 1408/71 o socialni varnosti).