26.5.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 171/19


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d'appel de Pau (Francija) 6. marca 2015 – Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'AgroChimie Européenne (Audace), Phyteron 2000 SAS, Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL/GAEC Reconnu La Vinardière, Ministère public

(Zadeva C-114/15)

(2015/C 171/23)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d'appel de Pau

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'AgroChimie Européenne (Audace), Phyteron 2000 SAS, Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL

Toženi stranki: GAEC Reconnu La Vinardière, Ministère public

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je nacionalna zakonodaja, ki možnost vzporednega uvoza zdravil za uporabo v veterinarski medicini omejuje izključno na distributerje na debelo, ki imajo dovoljenje na podlagi člena 65 Direktive 2001/82/ES (1), in te možnosti torej ne daje trgovcem na drobno in rejcem, skladna z določbami členov od 34 do 36 PDEU?

2.

Ali določbe člena 65 Direktive 2001/82/ES in člena 16 Direktive „storitve“ 2006/123/ES (2) pomenijo, da lahko država članica upravičeno ne prizna dovoljenj za prodajo zdravil za uporabo v veterinarski medicini na debelo, ki jih svojim državljanom izdajo pristojni organi drugih držav članic, in zahteva, da ti pridobijo tudi dovoljenje za promet na debelo njenih nacionalnih pristojnih organov, zato da so upravičeni do pridobitve in uporabe dovoljenj za vzporedni uvoz zdravil za uporabo v veterinarski medicini v to državo članico?

3.

Ali je nacionalna zakonodaja, s katero se enači vzporedne uvoznike zdravil za uporabo v veterinarski medicini z imetniki dovoljenja za promet, ki se ne zahteva po Direktivi 2001/82/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, kakor je bila spremenjena, in zaradi katere za uvoznike veljajo obveznosti, da imajo sedež na ozemlju zadevne države članice in da izpolnijo vse ukrepe farmakovigilance iz členov od 72 do 79 navedene direktive, skladna s členi 34, 36, 56 PDEU in členom 16 Direktive „storitve“ 2006/123/ES?


(1)  Direktiva 2001/82/ES evropskega parlamenta in sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (UL L 311, str. 1).

(2)  Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L 376, str. 36).