Združene zadeve od C‑401/15 do C‑403/15

Noémie Depesme in drugi

proti

Ministre de l’Enseignement supérieur in de la Recherche

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,
ki ga je vložilo Cour administrative (Luksemburg))

„Predhodno odločanje – Prosto gibanje oseb – Pravice delavcev – Enako obravnavanje – Socialne ugodnosti – Finančna pomoč za visokošolski študij – Pogoj sorodstva – Pojem ‚otrok‘ – Otrok zakonca ali registriranega partnerja – Prispevek k preživljanju tega otroka“

Povzetek – Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 15. decembra 2016

 1. Prosto gibanje oseb–Delavci–Enako obravnavanje–Socialne ugodnosti–Pojem–Pomoč, dodeljena za preživljanje in izobraževanje zaradi univerzitetnega študija za pridobitev poklicne usposobljenosti–Vključitev–Upravičenci do načela enakega obravnavanja–Otroci delavca migranta

  (Uredba Sveta št. 1612/68, člen 7(2))

 2. Prosto gibanje oseb–Delavci–Enako obravnavanje–Socialne ugodnosti–Upravičenci do načela enakega obravnavanja–Otroci delavca migranta–Pojem–Otroci zakonca ali registriranega partnerja navedenega delavca–Vključitev

  (člen 45 PDEU; Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 492/2011, člen 7(2))

 1.  Glej besedilo odločbe.

  (Glej točke od 38 do 40.)

 2.  Člen 45 PDEU in člen 7(2) Uredbe št. 492/2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji je treba razlagati tako, da je treba pod pojmom otroka obmejnega delavca, ki je lahko posredni prejemnik socialnih ugodnosti iz zadnjenavedene določbe, kot je financiranje študija, ki ga država članica dodeli otrokom delavcev, ki opravljajo ali so opravljali dejavnost v tej državi, razumeti ne samo otroka, ki ima sorodstveno vez s tem delavcem, ampak tudi otroka zakonca ali registriranega partnerja navedenega delavca, če slednji zagotavlja preživljanje tega otroka.

  Zadnjenavedena zahteva je posledica dejanskega položaja, o katerem mora presojati uprava in po potrebi nacionalna sodišča, ne da bi jim bilo treba ugotavljati razloge za ta prispevek ne natančno ovrednotiti njen obseg.

  V okviru razlage člena 10 Uredbe št. 1612/68 o prostem gibanju delavcev v Skupnosti je namreč že bilo razsojeno, da status družinskega člana v smislu te določbe ne predpostavlja obstoja pravice do preživnine Če bi bilo tako, bi bila združitev družine, ki je bila določena s to določbo, odvisna od nacionalnih zakonodaj, ki se razlikujejo od države do države, kar bi pripeljalo do neenotne uporabe prava Unije. Člen 10(1) in (2) Uredbe št. 1612/68 je bil razlagan tako, da je status vzdrževanega družinskega člana posledica dejanskega položaja. Gre za družinskega člana, ki mu podporo zagotavlja delavec, ne da bi bilo treba ugotavljati razloge za uporabo te podpore in ali zadevna oseba lahko z opravljanjem plačanega dela sama poskrbi za svoje potrebe. Ta razlaga se zahteva z načelom, v skladu s katerim je treba določbe, ki urejajo prosto gibanje delavcev, ki pomeni enega od temeljev Evropske unije, razlagati široko.

  Taka razlaga pa velja, tudi kadar je sporen prispevek obmejnega delavca k preživljanju otrok njegovega zakonca ali priznanega partnerja.

  Status družinskega člana obmejnega delavca, ki ga slednji vzdržuje, lahko – če se nanaša na položaj otroka zakonca ali priznanega partnerja tega delavca – izhaja iz objektivnih elementov, kot je skupno stalno prebivališče tega delavca in študenta.

  (Glej točke od 58 do 60 in 64 ter izrek.)