Zadeva C‑290/15

Patrice D’Oultremont in drugi

proti

Région wallonne

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,

ki ga je vložilo Conseil d'État (Belgija))

„Predhodno odločanje — Presoja vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje — Direktiva 2001/42/ES — Člen 2(a) in člen 3(2)(a) — Pojem ‚načrti in programi‘ — Pogoji, ki se nanašajo na postavitev vetrnih elektrarn in ki so določeni z regulativno uredbo — Določbe, ki se med drugim nanašajo na varnostne, nadzorne, sanacijske in jamstvene ukrepe ter na standarde glede ravni hrupa, opredeljene glede na namembnost območij“

Povzetek – Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 27. oktobra 2016

Okolje – Presoja vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje – Direktiva 2001/42 – Načrt in program – Pojem – Pogoji, ki se nanašajo na postavitev vetrnih elektrarn in ki so določeni z regulativno uredbo – Vključitev

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2001/42, člena 2(a) in 3(2)(a))

Člen 2(a) in člen 3(2)(a) Direktive 2001/42 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje je treba razlagati tako, da regulativna uredba, ki vsebuje različne določbe v zvezi s postavitvijo vetrnih elektrarn, ki jih je treba spoštovati v okviru izdaje upravnih soglasij, ki se nanašajo na postavitev in uporabo takšnih obratov, spada pod pojem „načrti in programi“ v smislu te direktive.

Preizkus meril iz navedenih določb mora biti namreč za ugotovitev, ali je uredba zajeta s tem pojmom, izveden zlasti glede na cilj te direktive, ki je izvedba okoljske presoje za odločitve, za katere je verjetno, da bodo znatno vplivale na okolje.

Poleg tega se je treba izogibati mogočim strategijam za izogibanje obveznosti iz Direktive 2001/42, kar se kaže v obliki drobljenja ukrepov, s čimer se zmanjša polni učinek te direktive. Glede na ta cilj se pojem „načrti in programi“ nanaša na vsak akt, ki z opredelitvijo pravil in postopkov nadzora, ki veljajo za zadevni sektor, določa velik nabor meril in pogojev za odobritev in izvedbo enega ali več projektov, za katere je verjetno, da bodo znatno vplivali na okolje.

V zvezi s tem so tehnični standardi, načine uporabe, preprečevanje nesreč in požarov, standardi glede ravni hrupa, sanacija lokacije in zagotovitev finančnega jamstva za vetrne elektrarne dovolj pomembni in obsežni pri opredelitvi pogojev, ki veljajo za zadevni sektor; izbira, ki se nanaša predvsem na okoljske značilnosti teh standardov, pa mora določiti pogoje, v skladu s katerimi bodo lahko v prihodnje odobreni dejanski projekti postavitve in uporabe vetrnih elektrarn.

(Glej točke od 47 do 50 in 54 ter izrek.)