16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/2


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 21. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour du travail de Bruxelles – Belgija) – Ville de Nivelles/Rudy Matzak

(Zadeva C-518/15) (1)

((Predhodno odločanje - Direktiva 2003/88/ES - Varovanje varnosti in zdravja delavcev - Organizacija delovnega časa - Člen 2 - Pojma „delovni čas“ in „čas počitka“ - Člen 17 - Odstopanja - Gasilci - Čas dežurstva - Dežurstvo na domu))

(2018/C 134/02)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour du travail de Bruxelles

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Ville de Nivelles

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Rudy Matzak

Izrek

1.

Člen 17(3)(c)(iii) Direktive 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa je treba razlagati tako, da države članice za nekatere kategorije gasilcev, ki jih zaposlujejo javne gasilske službe, ne smejo odstopati od vseh obveznosti, ki izhajajo iz določb te direktive, vključno z njenim členom 2, ki med drugim opredeljuje pojma „delovni čas“ in „čas počitka“.

2.

Člen 15 Direktive 2003/88 je treba razlagati tako, da ne dopušča, da države članice ohranijo ali sprejmejo opredelitev pojma „delovni čas“, ki je manj omejevalna od opredelitve v členu 2 te direktive.

3.

Člen 2 Direktive 2003/88 je treba razlagati tako, da državam članicam ne nalaga, da plačilo za obdobja dežurstva na domu, kot so ta iz postopka v glavni stvari, določijo glede na predhodno opredelitev teh obdobij kot „delovni čas“ ali „čas počitka“.

4.

Člen 2 Direktive 2003/88 je treba razlagati tako, da je treba čas dežurstva, ki ga delavec preživi na domu, pri čemer ima obveznost odzvati se na pozive delodajalca v roku 8 minut, kar znatno omejuje možnosti za opravljanje drugih dejavnosti, šteti za „delovni čas“.


(1)  UL C 414, 14.12.2015.