10.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 112/8


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 16. februarja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank van Koophandel te Gent – Belgija) – Agro Foreign Trade & Agency Ltd/Petersime NV

(Zadeva C-507/15) (1)

((Predhodno odločanje - Samozaposleni trgovski zastopniki - Direktiva 86/653/EGS - Usklajevanje zakonodaje držav članic - Belgijski zakon, ki zagotavlja prenos - Pogodba o trgovskem zastopanju - Naročitelj s sedežem v Belgiji in zastopnik s sedežem v Turčiji - Klavzula o izbiri belgijskega prava - Zakon, ki se ne uporablja - Pridružitveni sporazum EGS-Turčija - Združljivost))

(2017/C 112/12)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank van Koophandel te Gent

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Agro Foreign Trade & Agency Ltd

Tožena stranka: Petersime NV

Izrek

Direktivo Sveta z dne 18. decembra 1986 o usklajevanju zakonodaje držav članic o samozaposlenih trgovskih zastopnikih (86/653/EGS) ter Pridružitveni sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Turčijo, ki so ga Republika Turčija na eni strani ter države članice EGS in Skupnost na drugi strani podpisale v Ankari 12. septembra 1963 in ki je bil v imenu Skupnosti sklenjen, odobren in potrjen s Sklepom Sveta z dne 23. decembra 1963 (64/732/EGS), je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta nacionalni ureditvi, s katero se v pravo zadevne države članice prenaša ta direktiva, ki iz svojega področja uporabe izključuje pogodbo o trgovskem zastopanju, v okviru katere ima trgovski zastopnik sedež v Turčiji, kjer opravlja dejavnosti na podlagi te pogodbe, naročitelj pa ima sedež v tej državi članici, tako da se v takih okoliščinah trgovski zastopnik ne more sklicevati na pravice, ki jih ta direktiva zagotavlja trgovskim zastopnikom po prenehanju take pogodbe o trgovskem zastopanju.


(1)  UL C 414, 14.12.2015.