21.8.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 277/4


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 15. junija 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra/„Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ UAB

(Zadeva C-436/15) (1)

((Predhodno odločanje - Zaščita finančnih interesov Evropske unije - Uredba (ES, Euratom) št. 2988/95 - Člen 3(1) - Financiranje iz Kohezijskega sklada - Razvojni projekt regionalnega sistema za ravnanje z odpadki - Nepravilnosti - Pojem „večletni program“ - Zaključek večletnega programa - Zastaralni rok))

(2017/C 277/04)

Jezik postopka: litovščina

Predložitveno sodišče

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Tožena stranka:„Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ UAB

Ob udeležbi: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, „Skirnuva“ UAB, „Parama“ UAB, „Alkesta“ UAB, „Dzūkijos statyba“ UAB

Izrek

1.

Projekt, kot je ta v postopku v glavni stvari, ki vzpostavlja sistem ravnanja z odpadki v določeni regiji in katerega izvajanje je bilo predvideno za več let ter ki bi moral biti financiran s sredstvi Evropske unije, spada v pojem „večletni program“ iz člena 3(1), drugi pododstavek, drugi stavek, Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

2.

Člen 3(1) Uredbe št. 2988/95 je treba razlagati tako, da zastaralni rok za nepravilnost, storjeno v okviru „večletnega programa“, kot je zadevni projekt v postopku v glavni stvari, v skladu s členom 3(1), prvi pododstavek, Uredbe št. 2988/95 teče od dneva storitve zadevne nepravilnosti, pri čemer pa v primeru „nadaljevane ali ponavljajoče se“ nepravilnosti zastaralni rok v skladu s členom 3(1), drugi pododstavek, Uredbe št. 2988/95 teče od dneva, ko je nepravilnost prenehala. Dalje, za „večletni program“ se šteje, da je „zaključen“ v smislu člena 3(1), drugi pododstavek, drugi stavek, Uredbe št. 2988/95 na datum, določen za ta program v skladu s pravili, ki ga urejajo. Natančneje, večletni program, urejen z Uredbo Sveta (ES) št. 1164/94 z dne 16. maja 1994 o ustanovitvi Kohezijskega sklada, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1264/1999 z dne 21. junija 1999 in z Uredbo Sveta (ES) št. 1265/1999 z dne 21. junija 1999 ter z Aktom o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvi pogodb, na katerih temelji Evropska unija, je treba šteti za „zaključen“ v smislu navedene določbe na datum, ki je v odločbi Evropske komisije o odobritvi tega projekta naveden kot datum za končanje del in za izvršitev plačil upravičenih izdatkov, povezanih s projektom, brez poseganja v morebitno podaljšanje z novo odločbo Komisije v tem smislu.


(1)  UL C 337, 12.10.2015.