30.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 30/9


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 1. decembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona – Španija) – Mohamed Daouidi/Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal

(Zadeva C-395/15) (1)

((Predhodno odločanje - Socialna politika - Direktiva 2000/78/ES - Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu - Členi od 1 do 3 - Prepoved vsakršne diskriminacije zaradi hendikepiranosti - Obstoj „hendikepiranosti“ - Pojem „dolgotrajne telesne, duševne, intelektualne ali senzorične okvare“ - Listina Evropske unije o temeljnih pravicah - Členi 3, 15, 21, 30, 31, 34 in 35 - Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavca, ki je za nedoločen čas začasno nezmožen za delo v smislu nacionalnega prava))

(2017/C 030/08)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Mohamed Daouidi

Tožene stranke: Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal

Izrek

Direktivo Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu je treba razlagati tako, da:

zgolj dejstvo, da je zadevna oseba zaradi nesreče, ki jo je utrpela pri delu, za nedoločen čas začasno nezmožna za delo v smislu nacionalnega prava, ne pomeni, da se omejitev zmožnosti te osebe lahko opredeli kot „dolgotrajna“ v smislu opredelitve „hendikepiranosti“ iz te direktive ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, ki je bila v imenu Evropske skupnosti odobrena s Sklepom Sveta 2010/48/ES z dne 26. novembra 2009;

med indici, na podlagi katerih se lahko šteje, da je omejitev „dolgotrajna“, je med drugim dejstvo, da na dan domnevno diskriminatornega dogodka ni mogoče jasno predvideti, da se bo nezmožnost zadevne osebe v kratkem času končala, ali dejstvo, da lahko ta nezmožnost pred ozdravitvijo navedene osebe še precej dolgo traja, in

da mora predložitveno sodišče v okviru preučitve te „dolgotrajnosti“ uporabiti vse objektivne elemente, ki so mu na voljo, zlasti dokumente in potrdila v zvezi s stanjem navedene osebe, ki so bili pripravljeni na podlagi trenutnih zdravstvenih in znanstvenih spoznanj in podatkov.


(1)  UL C 354, 26.10.2015