3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/8


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 4. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgija) – kazenski postopek zoper Luca Vanderborghta

(Zadeva C-339/15) (1)

((Predhodno odločanje - Člen 56 PDEU - Svoboda opravljanja storitev - Storitve zobozdravstvene oskrbe - Nacionalna zakonodaja, ki absolutno prepoveduje oglaševanje zobozdravstvenih storitev - Obstoj čezmejnega elementa - Varovanje javnega zdravja - Sorazmernost - Direktiva 2000/31/ES - Storitev informacijske družbe - Oglaševanje na spletni strani - Član zakonsko urejenega poklica - Poklicna pravila - Direktiva 2005/29/ES - Nepoštene poslovne prakse - Nacionalne določbe o vidikih zdravja - Nacionalne določbe o zakonsko urejenih poklicih))

(2017/C 213/07)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Stranka v postopku v glavni stvari

Luc Vanderborght

Izrek

1.

Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah) je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni zakonodaji, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki javno zdravje in čast zobozdravniškega poklica varuje tako, da na eni strani na splošno in absolutno prepoveduje kakršno koli oglaševanje storitev zobozdravstvene oskrbe, na drugi pa določa nekatere zahteve glede diskretnosti v zvezi z izveski zobozdravstvenih ambulant.

2.

Direktivo 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki na splošno in absolutno s tem, da prepoveduje kakršna koli komercialna sporočila v elektronski obliki, vključno s spletno stranjo, ki jo ustvari zobozdravnik, prepoveduje kakršno koli oglaševanje storitev zobozdravstvene oskrbe.

3.

Člen 56 PDEU je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki na splošno in absolutno prepoveduje kakršno koli oglaševanje storitev zobozdravstvene oskrbe.


(1)  UL C 21.9.2015.