8.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 48/6


Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 10. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Düsseldorf – Nemčija) – TSI GmbH/Hauptzollamt Aachen

(Zadeva C-183/15) (1)

((Predhodno odločanje - Skupna carinska tarifa - Tarifna uvrstitev - Kombinirana nomenklatura - Tarifna podštevilka 9027 10 10 - Ultravijolični aerodinamični merilnik - Ročni števec delcev))

(2016/C 048/09)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Düsseldorf

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: TSI GmbH

Tožena stranka: Hauptzollamt Aachen

Izrek

Kombinirano nomenklaturo iz Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1031/2008 z dne 19. septembra 2008, je treba razlagati tako, da ultravijolični aerodinamični merilnik velikosti delcev in ročni števec delcev, kakršna sta obravnavana v postopku v glavni stvari, ne spadata pod tarifno podštevilko 9027 10 10 KN.


(1)  UL C 254, 3.8.2015.